Du får anvisningarna för betalning av arvsskatt i arvsskattebeslutet

I arvsskattebeslutet får du uppgifterna för att betala skatten, det vill säga skattebeloppet, förfallodagen och övriga individualiseringsuppgifter för betalningen. När du betalar skatter ska du använda rätt kontonummer och referensnummer för att betalningen ska riktas rätt.

Arvsskatten är alltid personlig. Delägarna i dödsboet är inte ansvariga för andra delägares arvsskatter.

Arvsskattens rater och förfallodagar

Arvsskattebeloppet påverkar betalningsraterna:

  • Skatten ska betalas i en rat om beloppet understiger 500 euro.
  • Skatten delas i 2 rater om beloppet är 500 euro eller mer.
  • Betalningsraterna kan dock uppgå till högst 10, om minst 1 700 euro av skatten påförts för en gårdsbruksenhet eller ett annat företag vars verksamhet arvtagaren tar över. 

Om du tar över jordbruks- eller företagsverksamheten kan du ansöka om längre betalningstid i bouppteckningen eller gåvoskattedeklarationen. Du ska ansöka om längre betalningstid innan vi verkställer beskattningen. Om vi beviljar längre betalningstid fördelas skatten på gårdsbruksenheten eller företaget i högst 10 årliga rater. En rat är minst 850 euro. Ingen ränta tas ut för den förlängda betalningstiden.

Förfallodagarna för arvsskatten fastställs på följande sätt:

  • Den första förfallodagen infaller cirka 3 månader efter att vi har fattat beskattningsbeslutet.
  • Den andra ratens förfallodag infaller 2 månader efter den första ratens förfallodag. 

Exempel: Om arvsbeskattningen enligt arvsskattebeslutet verkställts 17.12.2019, är förfallodagen för den första raten 1.4.2020 och för den andra raten 3.6.2020.

Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag kan du betala skatten följande vardag utan dröjsmålspåföljder.

Skatten ska betalas också i det fallet att du har begärt omprövning

Skatten ska betalas inom utsatt tid även om du har begärt omprövning i arvs- eller gåvobeskattningen.

Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas om du har begärt omprövning. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta på skatten som vanligt.

När betalningen är försenad

Om du betalar arvsskatten efter förfallodagen måste du också betala dröjsmålsränta