Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här kontrollerar du fastighetsskattedeklarationen i MinSkatt

Kontrollera uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting. Om du korrigerar uppgifter eller deklarerar uppgifter som saknas ska du följa följande anvisningar.

Den största delen av fastighetsägarna får sina fastighetsbeskattningsbeslut i MinSkatt senast den 16 mars 2024. För andra kunder öppnas fastighetsskattedeklarationen i MinSkatt den 21 mars 2024.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. På ingångssidan i punkten Fastighetsskattedeklaration ska du välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.

  Om fastighetsskattesektionen inte visas på din ingångssida ska du välja fliken Alla skatteslag. Välj sedan i punkten Fastighetsskatt länken Lämna en fastighetsskattedeklaration.

 2. Deklarationen består av 4 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.

  Fasen Uppgifter om deklarationen: Läs anvisningarna och välj Fortsätt.

 3. Fasen Fastighetsuppgifter:

  1. Om du korrigerar uppgifter om en nuvarande fastighet ska du välja fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar.
   • Du kan redigera fastighetens ägar- och besittningsuppgifter genom att i punkten Ägande och besittning välja knappen Redigera.
   • Lägg till den mark eller byggnad som saknas genom att välja knappen Lägg till mark eller Lägg till en byggnad beroende på vilka uppgifter du anger eller korrigerar.
  2. Om du deklarerar en ny fastighet ska du välja knappen Lägg till fastighet och ange fastighetens ägar- och besittningsuppgifter och lägga till mark och byggnad.

  När du har gjort ändringarna ska du välja knappen Fortsätt.

 1. Om du lägger till en byggnad eller tillbyggnad till den nuvarande fastigheten eller det nuvarande arrendeområdet ska du välja fastighetsbeteckningen för fastigheten.

  Om hela fastigheten eller arrenderätten med byggnader saknas ska du välja knappen Lägg till fastighet och fortsätta till punkt 5 i anvisningen.

 2. Välj Lägg till en byggnad.

  Du kan också lägga till en tillbyggnad i punkten med byggnadens basuppgifter via länken Lägg till en tillbyggnad.

 3. Ange om du lägger till en byggnad eller om du lägger till en tillbyggnad till den nuvarande byggnaden. Om lägger till en tillbyggnad ska du anteckna vilken byggnad tillbyggnaden gäller. Ange uppgifterna om byggnaden eller tillbyggnaden och välj OK.

 4. Välj OK. Fortsätt från punkt 8 i anvisningen.

 5. Om du lägger till en byggnad på ett nytt arrendeområde ska du välja Byggnad (inte äganderätt till marken, utan arrenderätt). Ange fastighetsbeteckningen, fastighetens namn samt den kommun där byggnaden ligger. Välj Lägg till en byggnad.

  Om hela fastigheten med byggnader saknas ska du välja Fastighet. Ange fastighetens basuppgifter, ägande och besittning samt lägg till minst en markbotten. Välj Lägg till en byggnad.

 6. Välj byggnadstypen i listan. Ange uppgifterna om byggnaden. När alla uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 7. Välj OK. Du kan ännu korrigera uppgifterna innan du skickar deklarationen. Samma uppgifter visas nu på raderna Byggnadens basuppgifter och Uppgifter om byggnadsdelen.

 8. Gå till följande fas.

 1. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars ägar- och besittningsuppgifter du ändrar.

 2. Välj i punkten Ägande och besittning länken Redigera.

 3. Ange hurdan ägande- eller besittningsrätt du har till fastigheten. Ange också din egen andel av fastigheten.

 4. Välj orsaken till att din ägande- eller besittningsrätt ändrats. Om du väljer Annan orsak ska du lämna en redogörelse i punkten Tilläggsuppgifter om ändringen i ägande eller besittning.

  Ange också datumet för överföringen av ägande- eller besittningsrätten. Om du inte äger fastigheten ensam, det vill säga om din andel inte är 1/1, ska du lämna uppgifter om de andra ägarna i punkten Tilläggsuppgifter om ändringen i ägande eller besittning.

  Om ägande- eller besittningsrätten har ändrats till följd av gåva, arv eller avvittring kan du vid behov också lägga till bilagor.

  När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 5. Datumet för ändringen av ägar- och besittningsuppgifterna visas på sidan. Välj OK.

 1. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet till vilken den byggnad vars ägar- och besittningsuppgifter du ändrar hör.

 2. Välj Byggnadens basuppgifter i punkten för den byggnad vars ägar- och besittningsuppgifter du ändrar.

  Observera att du i punkten Ägande och besittning endast kan ändra ägar- och besittningsuppgifter om hela fastigheten, inte uppgifter om en enskild byggnad.

 3. Bläddra i uppgifterna om byggnaden tills du hittar punkten ”Är byggnadens ägar- och besittningsuppgifter samma som fastighetens?”. Välj Nej om situationen för byggnaden avviker från den övriga fastigheten. Om situationen för byggnaden och fastigheten är densamma ska du redigera ägar- och besittningsuppgifterna om fastigheten.

  Välj hurdan ägande- och besittningsrätt du har till byggnaden i fortsättningen.

  Ange också

  • din andel av byggnaden
  • på vilket sätt din ägande- eller besittningsrätt ändrats
  • när ägande- och besittningsrätten ändrats.

  När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 4. Välj knappen OK.

 1. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du granskar eller korrigerar.

 2. Byggnadens uppgifter har indelats i byggnadens basuppgifter och byggnadsdelens uppgifter. Välj först Byggnadens basuppgifter.

  I basuppgifterna kan du till exempel ändra byggnadens användningsändamål.

 3. Kontrollera att byggnadens basuppgifter stämmer. Korrigera uppgifterna vid behov. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 4. Välj Del: Småhus, det vill säga övergå till att granska uppgifterna om byggnadsdelen.

 5. I denna fas ser du uppgifterna om byggnadens egenskaper och utrustningsnivå. Här kan du också ta bort en byggnad.

  Kontrollera att uppgifterna om småhuset stämmer. Korrigera uppgifterna vid behov. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 6. Välj OK.

Anvisningen hjälper i dessa situationer:

 • du ska ta bort en eller flera byggnadsdelar
 • du ska ta bort hela byggnaden
 • byggnaden har antecknats för fel fastighet och du vill överföra den till rätt fastighetsbeteckning.
 1. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet från vilken du vill ta bort en byggnad.

 2. Om byggnaden har antecknats för fel fastighet och du vill korrigera uppgiften ska du gå till punkt 6 i anvisningen. I annat fall ska du i punkten Byggnader välja den del av byggnaden som har rivits eller som av någon annan orsak ska tas bort från fastighetsuppgifterna.

  Om byggnaden har rivits under det innevarande året kan du inte ta bort dess uppgifter under samma år.

  Obs! Om du tar bort hela byggnaden till vilken det hör flera än en del, ska du ta bort varje del separat. Om ingen del av byggnaden kvarstår raderas också basuppgifterna. Basuppgifterna kan inte raderas på något annat sätt.

 3. I slutet av sidan ska du välja Ta bort byggnadsdelen.

  Obs! Om du själv har lagt till byggnaden eller byggnadsdelen tidigare kan du inte återställa den efter borttagningen.

 4. Ange orsaken till borttagningen samt lämna de begärda tilläggsuppgifterna och bilagorna. Välj till sist OK.

 5. Den borttagna byggnadsdelen visas nu gråtonad. Vid behov kan du ännu ångra borttagningen genom att välja den gråa raden och sedan i slutet av sidan som öppnas Ångra borttagningen.

  Om du behöver ta bort andra byggnadsdelar ska du ta bort var och en separat. Om du har angett alla uppgifter som behövs ska du gå till fasen Tilläggsuppgifter och bilagor.

 6. Om byggnaden hör till dig men den har antecknats för fel fastighet ska du välja Byggnadens basuppgifter.

 7. Välj Ja i punkten ”Vill du anteckna byggnaden till en annan fastighet?” Ange fastighetsbeteckningen för den fastighet som byggnaden egentligen tillhör. Välj sedan OK.

 8. När du har angett de uppgifter som behövs ska du välja OK.

  Observera!

  • Byggnaden eller byggnadsdelen raderas från fastighetsuppgifterna först efter att vi har behandlat ändringarna och du har fått ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut. Om du själv lade till byggnaden eller byggnadsdelen tidigare, raderas den från fastighetsuppgifterna genast efter att du tagit bort den.
  • Om du ändrade byggnadens basuppgifter visas en ikon med en penna till höger på raden.
  • Om du ändrade byggnadsdelens uppgifter, visas raden gråtonad och ikonen med pennan till höger på raden.
 • Fasen Tilläggsuppgifter och bilagor:

  • Tilläggsuppgifter: Välj Ja om du vill ange tilläggsuppgifter.
  • Bilagor: Du kan lägga bilagor till deklarationen.
  • Kontaktuppgifter för person som ger tilläggsuppgifter: I den här punkten visas dina egna kontaktuppgifter om Skatteförvaltningen har dem. Om någon annan lämnar tilläggsuppgifter om deklarationen ska du ange hens kontaktuppgifter.
 • Fasen Förhandsgranska och skicka:

  Kontrollera att uppgifterna är rätt. I punkten Ändringar av fastighetsuppgifter visas de fastigheter vilkas uppgifter du har ändrat. Välj till sist knappen Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024