Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Sökande av ändring i fastighetsbeskattningen

Du kan söka ändring i fastighetsbeskattningen efter att beskattningen har slutförts. Ändring ska sökas genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden. Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och samfundskunder. Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Vem kan söka ändring?

Ändring i fastighetsbeskattningen kan sökas av den skattskyldige eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Hur söker man ändring?

Lämna din begäran i MinSkatt

Du kan även lämna en begäran om omprövning på papper (blankett 3353r).

Begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Om du formulerar den fritt ska du alltid ange följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer
  • fastighetsbeteckning
  • vilket skatteår fastighetsskatten hänför sig till
  • vilka ändringar i beskattningen omprövningsbegäran gäller
  • på vilka grunder man söker ändring.

Bifoga alltid till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du då meddela om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.

Om du begär omprövning på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.

Du kan också lämna in begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst. 

När ska omprövning begäras?

Omprövning av fastighetsbeskattningen kan begäras inom 3 år räknat från ingången av året efter skatteåret.

Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag, är inlämningsdagen följande vardag. Kontrollera skatteåret och anvisningen för ändringssökande i fastighetsbeskattningsbeslutet.

Kontrollera tidsfrister för omprövningsbegäran enligt skatteår
Skatteår Begäran om omprövning ska vara framme senast
2016 Tidsfristen har gått ut 31.12.2021
2017 Tidsfristen har gått ut 31.12.2020
2018 Tidsfristen har gått ut 31.12.2021
2019 2.1.2023
2020 2.1.2024
2021 31.12.2024

Exempel: Nils äger mark och en byggnad som finns på marken. Nils har en gång i tiderna anmält uppgifterna om fastigheten till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen verkställer fastighetsbeskattningen enligt uppgifterna i Skatteförvaltningens register.

I mars 2021 fick Nils fastighetsbeskattningsbeslutet för 2021, och i beslutet upptäckte han ett fel. Fastighetsbeskattningen för skatteåret slutfördes i september 2021. Nils omprövningsbegäran för skatteåret 2021 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2024.

Tidsfristerna i exemplet gäller också företag.

Tidsfristen för rättelser som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ

Fastighetsbeskattningen kan rättas också på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar beskattningen. Du kan också söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Begäran om omprövning ska lämnas inom 3 år från utgången av det skatteår som begäran gäller. Om Skatteförvaltningen har fattat ett rättelsebeslut alldeles i slutet av tidsfristen för sökande av ändring, kan du trots det söka ändring inom 60 dagar från den dag då du fick del av beslutet.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för sökande av ändring som bifogats till beslutet.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Endast en omprövningsbegäran som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Dokumenten ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för sökande av ändring kl. 16.15. Observera att du ska lämna din omprövningsbegäran också i MinSkatt före kl. 16.15. Omprövningsbegäranden som anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts ska skatten betalas senast på förfallodagen. Det ackumuleras dröjsmålsränta på en obetalad skatt oavsett sökande av ändring. Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Mer information om avbrytande av verkställighet. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Du kan anföra besvär hos förvaltningsdomstolen inom 60 dagar räknat från den dag då du fick del av omprövningsbeslutet. Kontrollera alltid besvärstiden i den besvärsanvisning som bifogats till beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Den ska vara framme senast den sista dagen av besvärstiden kl. 16.15. Besvärsskriften kan också lämnas till förvaltningsdomstolen elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Se förvaltningsdomstolarnas adresser (Oikeus.fi)

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter delgivningen av förvaltningsdomstolens beslut. Besvär som anförs hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Mer information om domstolsavgifterna (Oikeus.fi)