Så här ändrar du byggnadens ägar- och besittningsuppgifter i MinSkatt

  1. Under punkten Funktioner ska du välja Alla funktioner.

  2. Gå till punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Välj länken Fastighetsskatt.

  3. Läs anvisningarna och välj därefter punkten Jag har läst anvisningen. Fortsätt till följande fas som är Fastighetsuppgifter.

  4. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet till vilken den byggnad vars ägar- och besittningsuppgifter du ändrar hör.

  5. Välj Byggnadens basuppgifter i punkten för den byggnad vars ägar- och besittningsuppgifter du ändrar.

    Observera, att du i punkten Ägande och besittning endast kan ändra ägar- och besittningsuppgifter om hela fastigheten, inte uppgifter om en enskild byggnad.

  6. Bläddra i uppgifterna om byggnaden tills du hittar punkten ”Är byggnadens ägar- och besittningsuppgifter samma som fastighetens?”. Välj Nej om situationen för byggnaden avviker från den övriga fastigheten. Om situationen för byggnaden och fastigheten är den samma ska du redigera ägar- och besittningsuppgifter om fastigheten (läs anvisningen: Så här ändrar du fastighetens ägar- och besittningsuppgifter).

  7. Välj hurdan ägande- och besittningsrätt du har till byggnaden i fortsättningen.

    Ange också

    • din andel av byggnaden
    • på vilket sätt din ägande- eller besittningsrätt ändrats
    • när ägande- och besittningsrätten ändrats.

    När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

  8. Välj OK.

  9. Fortsätt till följande fas som är Tilläggsuppgifter och bilagor.

  10. Ange de tilläggsuppgifter som behövs och lägg till bilagor enligt behov. Försäkra dig om att kontaktuppgifterna är korrekta. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

  11. Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. När alla uppgifterna är rätt kan du skicka fastighetsskattedeklarationen.