Fastighetssammanslutning

Som fastighetssammanslutning betraktas en gemensamt ägd fastighet som är momsskyldig eller som har ansökt om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet.

Hyresinkomster för 2020 ska du deklarera som en fastighetssammanslutning senast 1.3.2021

i MinSkatt

Fastighetssammanslutningen autentiserar sig genom att logga in i MinSkatt med en Suomi.fi-fullmakt.

Eller deklarera med pappersblankett 7K (Hyresinkomster – fastighet)

Vid behov kan du läsa anvisningarna om att deklarera på papper.

En och samma fastighetssammanslutning kan besitta flera fastigheter om delägarnas ägarandelar är lika i alla fastigheter. Deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna separat för varje hyresobjekt. Hyresinkomsterna och -utgifterna för alla fastigheter inom samma fastighetssammanslutning räknas samman i beskattningen.

Så här beskattas en fastighetssammanslutning

En fastighetssammanslutning är inte separat skattskyldig. För fastighetssammanslutningen beräknas inkomst och förlust. Innan sammanslutningens inkomst fördelas mellan delägarna, avdras utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande. Det fastställs ingen sådan förlust för själva fastighetssammanslutningen som den senare kan dra av från sina inkomster utan den behandlas som delägarens förlust. Fastighetssammanslutningens inkomst eller förlust fördelas mellan delägarna i proportion till deras ägarandelar.

Fastighetssammanslutningens inkomst utgör kapitalinkomst för delägaren

Delägarens andel av fastighetssammanslutningens inkomst utgör kapitalinkomst för delägaren. Om fastighetssammanslutningens resultat visar förlust, avdras delägarens andel av förlusten från hens kapitalinkomster.

Delägaren deklarerar sammanslutningens räntor och skulder

Skulder för att finansiera fastighetssammanslutningens verksamhet samt räntor på dessa behandlas inte som sammanslutningens räntor och skulder. Sammanslutningen får inte dra av räntor från sina inkomster. Räntor dras av från delägarnas kapitalinkomster enligt användningsändamålet, till exempel som räntor på skuld för förvärv av inkomst. Skulder som tagits för att skaffa tillgångar till sammanslutningen behandlas som personliga skulder för respektive delägare. Delägarnas skulder som hänför sig till sammanslutningen är inte nödvändigtvis lika stora.

Gemensamt ägd fastighet

Från och med 1.1.2020 har Skatteförvaltningen inte längre bildat en fastighetssammanslutning för beskattningen av gemensamt ägda fastigheter. Även tidigare fastighetssammanslutningar har avslutats 31.12.2019.

Som fastighetssammanslutning betraktas fortfarande en gemensamt ägd fastighet som är momsskyldig eller som har ansökt om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet. Dessa fastighetssammanslutningar förblir oförändrade. Ändringen gäller inte heller jordbrukssammanslutningar eller skogssammanslutningar. Ändringen i fastighetssammanslutningarna påverkar hur inkomsterna från gemensamt ägda fastigheter samt kostnaderna som hänför sig till dem ska deklareras.

Från och med år 2020 ska varje ägare ange i sin egen skattedeklaration sin andel av hyresinkomsterna från fastigheten och de kostnader som hänför sig till inkomsterna. Varje ägare ska för sin egen andel föra och spara anteckningar om de hyresinkomster hen fått från fastigheten och de kostnader som hänför sig till inkomsterna.

Deklarera de inkomster och kostnader som hänför sig till din andel

i MinSkatt

Eller med pappersblankett 7K (Hyresinkomster – fastighet).

Vid behov kan du läsa anvisningarna om att deklarera på papper.

Kontrollera när den förhandsifyllda skattedeklarationen senast ska kompletteras 

Din utsatta dag ser du i MinSkatt och i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Fastighetsbeskattningen av fastighetssammanslutningar verkställs som tidigare. Varje ägare betalar fastighetsskatt på sin egen andel, såsom hittills.

Med fastighet avses i fastighetsskattelagen sådan tomt, gård och annan självständig enhet för jordinnehav i Finland som har införts eller bör införas som fastighet i det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen.

Lagens bestämmelser om fastighet tillämpas också på byggnader och konstruktioner som står på någon annans mark. Bestämmelserna om fastighet tillämpas också på sådana byggnader, konstruktioner och andra inrättningar på annans mark som tillsammans med besittningsrätten till marken kan överlåtas till tredje man utan att markägaren hörs.

Om två makar äger en fastighet tillsammans, uppstår ingen beskattningssammanslutning. Beskattning av äkta makars inkomster och tillgångar regleras skilt och därför behövs ingen sammanslutningsstruktur.

Om makar köper en tomt för räkning av ett företag som grundas, bildas ingen fastighetssammanslutning även om företaget inte grundats och registrerats före kalenderårets slut. På basis av en tomt som i annat fall köpts för ett fastighets- eller bostadsaktiebolags räkning bildas en fastighetssammanslutning, om aktiebolaget inte registrerats innan kalenderårets slut.

Om sammanslutningens delägare har gjort ett avtal om delning av besittningen, faller beskattningen av hyresinkomsten på fastighetsdelens innehavare. Om exempelvis samägarna av en parhusfastighet gjort ett avtal om delning av besittningen och den ena själv bor i fastigheten medan den andra hyr ut den fastighetsdel som hen äger, beskattas hyresinkomsten som inkomst för uthyraren.