Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Värdepappershandlarens överlåtelseskattedeklaration

Med värdepappershandlare avses finska värdepappersföretag och kreditinstitut samt finländska filialer av utländska värdepappersföretag och kreditinstitut. 

I samband med att överlåtelseavtalet tecknas tar värdepappershandlaren ut överlåtelseskatten på de överlåtelser som hen är uppbördsskyldig för.

Lämna överlåtelseskatteskattedeklarationer varje månad

Värdepappershandlaren ska lämna överlåtelseskattedeklarationer för den skatt hen tagit ut senast den 15:e dagen i den månad som följer efter överlåtelsemånaden. Observera att en separat deklaration ska lämnas för varje köp.

Värdepappershandlare kan endast lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt antingen på en webblankett i Lomake.fi eller alternativt genom att skicka deklarationen direkt från sitt program via gränssnittet till Skatteförvaltningen. Obs! Värdepappershandlaren kan inte lämna en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt för den skatt hen tagit ut.

Överlåtelseskattedeklaration genom ett elektroniskt gränssnitt

Värdepappershandlaren kan skicka överlåtelseskattedeklarationen direkt från sitt program om det har gränssnitt till Skatteförvaltningen.

Kontakta din programvaruleverantör och fråga om det för den programvara du redan använder har utvecklats en möjlighet att använda nya gränssnitt. Om programvaruleverantören ännu inte har utvecklat gränssnitt för överlåtelseskattedeklarationer kan leverantören per e-post kontakta oss på adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi. Efter kontakten ger vi programvaruleverantören anvisningar för att utveckla gränssnitten.

Överlåtelseskattedeklaration på en webblankett i Lomake.fi

Om det ännu inte finns en möjlighet till gränssnitt i den programvara som du använder kan du lämna överlåtelseskattedeklarationen på en webblankett ”Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsförmäklare och värdepappershandlare” i Lomake.fi. 

Deklarera i Lomake.fi

Se ett exempel med bilder på at fylla i webblanketten (pdf)

Anvisningar för att fylla i webblanketten

Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi

Du kan sköta ärenden på företagets vägnar om du har de fullmakter som behövs.

Så här loggar du in på företagets vägnar eller auktoriserar en arbetstagare

Om du sköter ärenden auktoriserad ska du byta roll för skötseln av ärenden så att du lämnar deklarationen på företagets vägnar. När du lämnar en deklaration med företagets roll för skötseln av ärenden arkiveras deklarationen bland företagets sparade blanketter i Lomake.fi. 

Så här fyller du i blanketten på företagets vägnar

Förseningsavgift eller skatteförhöjning

Om deklarationen lämnas för sent kan värdepappershandlaren bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Eftersom förseningsavgiften hänför sig till att överlåtelseskattedeklarationen lämnats för sent, påförs värdeappershandlaren avgiften i de situationer hen är deklarationsskyldig.

Betala uttagen skatt varje månad

Värdepappershandlaren ska betala den uttagna skatten till Skatteförvaltningen senast den 15:e dagen i månaden efter överlåtelseavtalet. 

Vid betalningen ska värdepappershandlaren använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt för att betalningen ska riktas rätt. Skatten kan betalas exempelvis via MinSkatt eller i nätbanken. 

Betalningsuppgifterna, såsom referensnumret och Skatteförvaltningens kontonummer, ser du i e-tjänsten MinSkatt eller får per telefon på numret 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa). Referensen för överlåtelseskatt är kundspecifik och alltid densamma för kunden.

Anvisning: Så här betalar du skatter eller får betalningsuppgifterna i MinSkatt

När du betalar överlåtelseskatten via MinSkatt eller i nätbanken visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar. När du betalar via MinSkatt debiteras betalningen från ditt konto samma dag. Förfallodagen kan inte ändras.

Ge köparen ett intyg om överlåtelseskatt

Värdepappershandlaren som är skyldig att ta ut skatt ska ge till köparen ett intyg om att överlåtelseskatten har tagits ut:

 • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats direkt från programmet via gränssnittet ska värdepappershandlaren från sitt system skriva ut de deklarerade uppgifterna och även Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse med datum och ett specificerat identifikationsnummer för deklarationen.
 • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats i Lomake.fi ska värdepappershandlaren skriva ut bekräftelsen från Lomake.fi, där tiden då deklarationen mottagits och mottagningsnumret finns.

Dessa verifikationer kan skickas till kunden också i elektronisk form

Vanliga frågor

Du kan sköta ärenden på företagets vägnar och logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt personkort om du är:

 • den verkställande direktören eller hens ställföreträdare
 • styrelseordförande
 • en likvidator
 • disponent (bostadsaktiebolag)
 • näringsidkare (behöver inte vara införd i handelsregistret)
 • ansvarig bolagsman (kb)
 • bolagsman (öb, kb)
 • en person som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt)
 • prokurist
 • ordförande.

Om du är arbetstagare i företaget kan du sköta ärenden på företagets vägnar om du har fått någondera av följande Suomi.fi-fullmakter:

 • skatteärenden
 • deklarering.

Företag: Läs anvisningarna för att ge fullmakt i Suomi.fi

När du har lämnat deklarationen via gränssnittet i en programvara för värdepappershandlare

Om du märker att den deklaration som du lämnat innehåller fel kan du själv korrigera den via gränssnittet om programutvecklaren har uppdaterat denna egenskap i programmet du använder. Gör i så fall en ersättande överlåtelseskattedeklaration och ange identifikationsuppgiften om den ursprungliga deklarationen som du nu korrigerar. I den ersättande deklarationen ska alla uppgifterna anges på nytt.

När du har lämnat deklarationen i Lomake.fi

Om du märker att du i Lomake.fi har lämnat en deklaration som innehåller fel kan du korrigera den genom att lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration. Läs anvisningarna om att korrigera en överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023