Att söka ändring i överlåtelsebeskattningen

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder. Anvisningen gäller de beslut som Skatteförvaltningen har fattat efter 1.1.2017.

Det är möjligt att söka ändring i Skatteförvaltningens beslut som gäller överlåtelseskatt. Till dessa beslut hör debiteringsbeslut om överlåtelseskatt, beslut genom vilka skatt har påförts samt beslut till ansökningar om återbäring av överlåtelseskatt.

Man söker ändring i ett beslut om förhandsavgörande som gäller överlåtelseskatt på ett annat sätt. Läs mer om ändringssökande som gäller förhandsavgöranden.

Begär omprövning i MinSkatt

Du kan begära omprövning av överlåtelseskatt elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt.

Begär omprövning i MinSkatt

Omprövning kan även begäras på pappersblanketten (Begäran om omprövning av överlåtelseskatt) eller på en fritt formulerad ansökan.

En omprövningsbegäran ska alltid innehålla

  • ändringssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer
  • beslutet som du söker ändring i (ange beslutsnummer)
  • vilka ändringar i beslutet som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Till omprövningsbegäran ska du också bifoga kopior av de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har befullmäktigat ska du meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress. 

Om du lämnar begäran om omprövning på papper ska du skicka den med bilagor till adressen som finns på blanketten.

Du kan också lämna en omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst.

Tidsfristen för att begära omprövning

Tidsfristen för att lämna en begäran om omprövning är 3 år från skatteårets utgång, dock alltid minst 60 dagar från att den skattskyldige har fått del av beslutet.

Med skatteår avses det kalenderår under vilket överlåtelsen av en fastighet eller ett värdepapper har skett eller skattskyldigheten på annat sätt har börjat.

Exempel: Janne köpte en bostad 1.2.2019. I samband med köpet betalade han för mycket överlåtelseskatt. Janne lämnade in en återbäringsansökan för den del av överlåtelseskatten som har betalats till för stort belopp och fick ett beslut till återbäringsansökan 1.6.2019. Han kan begära omprövning av beslutet som gäller återbäringsansökan till och med 2.1.2023.

Om debiteringsbeslutet för överlåtelseskatten eller beslutet till ansökan om återbäring har fattats före 1.1.2017 ska ändring i beslutet sökas genom besvär direkt hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Se adresserna för förvaltningsdomstolarna (www.oikeus.fi)

När ett debiteringsbeslut, ett beslut som gäller påförande av skatt eller ett beslut till en återbäringsansökan har fattats 1.1.2017 eller senare ska ändring sökas genom en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för inlämnande av begäran om omprövning är tre år från skatteårets utgång, dock alltid minst 60 dagar från att den skattskyldige har fått del av beslutet.

Med skatteåret avses det kalenderår under vilket överlåtelsen av en fastighet eller ett värdepapper har skett eller skattskyldigheten annars har börjat.

Exempel: Janne köper en bostad 1.2.2017. I samband med köpet har han betalat för mycket överlåtelseskatt. Janne lämnar in en återbäringsansökan för den del av överlåtelseskatten som har betalats till för stort belopp och får ett beslut till återbäringsansökan 1.6.2017. Han kan begära omprövning av beslutet som gäller återbäringsansökan till och med 31.12.2020.

Janne skulle ha haft tid till och med 31.12.2020 att lämna in återbäringsansökan. Om Janne skulle lämna in återbäringsansökan först 31.12.2020 och få del av beslutet först år 2021, skulle tidsfristen för begäran om omprövning dock vara 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Enbart omprövning som begärts inom tidsfristen prövas

Omprövning ska begäras inom utsatt tid hos Skatteförvaltningen. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen för sökande av ändring. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring har sökts i ett beslut om överlåtelsebeskattningen, ska skatten betalas inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan ändå på kundens ansökan förbjuda utsökning av skatten eller bestämma att utsökningen ska avbrytas. Läs mer om avbrytande av verkställighet. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta eller dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett beslut som meddelats till begäran om omprövning kan sökas genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den fastighet som avses i beslutet är belägen eller inom vars område det samfund vars emitterade värdepapper beslutet gäller har sin hemort. Om beslutet gäller både en fastighet och värdepapper ska ändring sökas hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen. Om denna grund inte kan användas ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Se adresserna för förvaltningsdomstolarna (www.oikeus.fi).

Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter delgivningen av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär som anförs hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om domstolarnas avgifter (www.oikeus.fi).