Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Att söka ändring i överlåtelsebeskattningen

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder. Anvisningen gäller de beslut som Skatteförvaltningen har fattat efter 1.1.2017.

Det är möjligt att söka ändring i Skatteförvaltningens beslut om överlåtelseskatt. Till dessa beslut hör beslut om påfärande av överlåtelseskatt samt beslut som gäller ansökningar om återbäring av överlåtelseskatt.

Man söker ändring i ett beslut om förhandsavgörande som gäller överlåtelseskatt på ett annat sätt. Läs mer om ändringssökande som gäller förhandsavgöranden.

Begär omprövning i MinSkatt

Du kan begära omprövning av överlåtelseskatt elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt.

Begär omprövning i MinSkatt

Omprövning kan även begäras på pappersblanketten (Begäran om omprövning av överlåtelseskatt) eller på en fritt formulerad ansökan.

En omprövningsbegäran ska alltid innehålla

  • ändringssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer
  • beslutet som du söker ändring i (ange beslutsnummer)
  • vilka ändringar i beslutet som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Till omprövningsbegäran ska du också bifoga kopior av de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har befullmäktigat ska du meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

Om du lämnar begäran om omprövning på papper ska du skicka den med bilagor till adressen som finns på blanketten.

Du kan också lämna en omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst.

Tidsfristen för att begära omprövning

Tidsfristen för att lämna en begäran om omprövning är 3 år från skatteårets utgång, dock alltid minst 60 dagar från att den skattskyldige har fått del av beslutet.

Med skatteår avses det kalenderår under vilket överlåtelsen av en fastighet eller ett värdepapper har skett eller skattskyldigheten på annat sätt har börjat.

Exempel: Janne köpte en bostad 1.2.2022. I samband med köpet betalade han för mycket överlåtelseskatt. Janne lämnade in en återbäringsansökan för den del av överlåtelseskatten som har betalats till för stort belopp och fick ett beslut till återbäringsansökan 1.6.2022. Han kan begära omprövning av beslutet som gäller återbäringsansökan till och med 31.12.2025.

Endast en omprövningsbegäran som lämnats inom utsatt tid kan prövas

Omprövning ska begäras inom utsatt tid hos Skatteförvaltningen. Dokumenten ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för sökande av ändring kl. 16.15. Observera att du ska lämna din omprövningsbegäran också i MinSkatt före kl. 16.15. Omprövningsbegäranden som anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts ska skatten betalas senast på förfallodagen. Det ackumuleras dröjsmålsränta på en obetalad skatt oavsett sökande av ändring. Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Läs mer om avbrytande av verkställighet. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsskriften ska vara framme senast den sista dagen av besvärstiden kl. 16.15.

Besvären ska lämnas in hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den fastighet som avses i beslutet är belägen eller inom vars område det samfund vars emitterade värdepapper beslutet gäller har sin hemort. Om beslutet gäller både en fastighet och värdepapper ska ändring sökas hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen. Om denna grund inte kan användas ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Se adresserna för förvaltningsdomstolarna (Oikeus.fi)

Besvärsskriften kan också lämnas till förvaltningsdomstolen elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst. Också då ska besvär anföras senast på den sista dagen av den utsatta tiden före kl. 16.15.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter delgivningen av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär som anförs hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om domstolarnas avgifter (Oikeus.fi)

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023