Köpare av första bostad – kontrollera skattefriheten

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om följande villkor uppfylls:

  • Du är 18–39 år vid tidpunkten för köpet.
  • Du äger 50 % eller mer av bostaden efter köpet.
  • Du köper bostaden som din stadigvarande bostad och flyttar in inom 6 månader från köpet.
  • Du har inte vid tidpunkten för köpet eller tidigare ägt minst 50 % av en bostadsaktie eller ett bostadshus.

Den första bostaden kan vara en aktielägenhet, såsom en höghus- eller radhuslägenhet. Den kan även vara en fastighet, såsom ett egnahemshus. Skattefriheten för första bostad gäller inte bilplatser, till exempel ett garage vars aktier kan säljas separat.

Även om du inte betalar överlåtelseskatt ska du i varje fall komma ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration och söka lagfart på fastigheten. Gör även flyttanmälan hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

En aktielägenhet som första bostad – så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen.

En fastighet som första bostad – så här beställer du ett utlåtande om tidigare ägande och söker lagfart.

Vanliga frågor

Du ska betala överlåtelseskatt om du inte flyttar in i bostaden inom 6 månader

  • från köpet
  • från överföringen av äganderätten om du har köpt ett nybyggnadsobjekt

Om du senare flyttar in stadigvarande i bostaden, kan du ansöka om att få tillbaka den betalda skatten. Ansök då om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Om alla villkor för befrielse från överlåtelseskatt uppfylls, återbär vi skatten till dig.

Om du köper mark eller en tomt och tänker bygga din första egna bostad på den, ska du först lämna en överlåtelseskattedeklaration, betala överlåtelseskatt och söka lagfart hos Lantmäteriverket.

Du kan ansöka om att få tillbaka den betalda skatten när byggnaden är färdig och den har godkänts för att tas i bruk. Ansök om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett.  Om alla villkor för befrielse från överlåtelseskatt uppfylls, återbär vi skatten till dig.

Krav som gäller byggnadsplatsen

Skattefriheten gäller för högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du bli befriad från skatt för en areal på högst 10 000 kvadratmeter. Denna begränsning gäller endast byggnadsplatsens skattefria maximistorlek. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grund för beräkning av fastighetsskatten.

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats, exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I det fallet ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.

Du är inte berättigad till befrielse från skatt som köpare av första bostad om du tidigare har ägt 50 % eller mer av en i Finland eller utlandet belägen

  • bostadslägenhet eller bostadsbyggnad – gäller även investeringsbostäder
  • bostadslägenhet eller bostadsbyggnad som du fått i arv eller som gåva.

Om du exempelvis äger 50 % eller mer av din nuvarande första bostad och senare köper en tilläggsandel av samma bostad får du inte skattefrihet för första bostad för tilläggsandelen.

Det utgör inget hinder för skattefrihet för första bostad om du äger en fritidsfastighet eller semesterandel eller har haft en bostadsrättsbostad tidigare.

Skattefriheten gäller endast en stadigvarande bostad.

Samtidigt som du skaffar din första egna bostad kanske du även köper en bilplats eller ett lager. Du kan dock inte få befrielse från skatt för första bostad för en bilplats eller ett lager, om de aktier som hänför sig till bilplatsen eller lagret kan säljas separat (separata aktieserier).

Läs mer om skattefrihet för första bostad.

Du kan även skaffa din första bostad stegvis. Om du köper och blir ägare till mindre än hälften av en första bostad, ska du betala överlåtelseskatt på bostadsköpet.

Om du senare ingår ett köp genom vilket du blir ägare till minst hälften av den första bostaden, kan du ansöka om återbäring av den betalda överlåtelseskatten. Använd ansökan om återbäring av överlåtelseskatt.

Om alla villkor för befrielse från överlåtelseskatt uppfylls, återbär vi skatten till dig.

Skattefriheten gäller för högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du bli befriad från skatt för en areal på högst 10 000 kvadratmeter. Denna begränsning gäller endast byggnadsplatsens skattefria maximistorlek. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grund för beräkning av fastighetsskatten.

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats, exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I det fallet ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.