Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Köpare av första bostad – kontrollera skattefriheten

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om följande villkor uppfylls:

  • Du är 18–39 år vid tidpunkten för köpet.
  • Du äger 50 % eller mer av bostaden efter köpet.
  • Du köper bostaden som din stadigvarande bostad och flyttar in inom 6 månader från köpet.
  • Du har inte vid tidpunkten för köpet eller tidigare ägt minst 50 % av en bostadsaktie eller bostadsbyggnad.

Den första bostaden kan vara en aktielägenhet, såsom en höghus- eller radhuslägenhet. Den kan även vara en fastighet, såsom ett egnahemshus. Skattefriheten för första bostad gäller inte bilplatser, till exempel ett garage vars aktier kan säljas separat.

Kom ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration

Även om du inte betalar överlåtelseskatt ska du ändå komma ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration och söka lagfart på fastigheten. Gör även en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Köpare av första bostad – så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen.

Den första bostaden är en fastighet – så här lämnar du överlåtelseskattedeklaration och söker lagfart.

Vanliga frågor

Du ska betala överlåtelseskatt om du inte flyttar in i bostaden inom 6 månader

  • från köpet
  • från överföringen av äganderätten om du har köpt ett nybyggnadsobjekt

Om du senare flyttar in stadigvarande i bostaden, kan du ansöka om att få tillbaka den betalda skatten. Ansök då om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Vi återbär då den överlåtelseskatt som du betalat till den del villkoren för skattefrihet uppfylls.

Om du köper mark eller en tomt och tänker bygga din första egna bostad på den, ska du först lämna en överlåtelseskattedeklaration, betala överlåtelseskatt och söka lagfart hos Lantmäteriverket.

Du kan ansöka om att få tillbaka den betalade skatten när bostadsbyggnaden har blivit färdig, godkänts för att tas i bruk och du har börjat använda den som din stadigvarande bostad. Ansök om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om alla villkor för befrielse från överlåtelseskatt uppfylls, återbär vi skatten till dig.

Krav som gäller byggnadsplatsen

Skattefriheten gäller högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du få skattefrihet för byggnadsplatsen. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grunden för beräkningen av fastighetsskatten. Skattefriheten gäller dock en areal på högst 10 000 kvadratmeter.

Skattefriheten gäller också bostadsbyggnader på fastigheten (till exempel ett egnahemshus och ekonomibyggnader).

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats och bostadsbyggnad. Sådana är exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I sådana fall ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.

Du är inte berättigad till befrielse från skatt som köpare av första bostad om du tidigare ägt 50 % eller mer av en i Finland eller utlandet belägen

  • bostadslägenhet eller bostadsbyggnad – gäller även investeringsbostäder
  • bostadslägenhet eller bostadsbyggnad som du fått i arv eller som gåva.

Om du exempelvis äger 50 % eller mer av din nuvarande första bostad och senare köper en tilläggsandel av samma bostad får du inte skattefrihet för första bostad för tilläggsandelen.

Om du äger en fritidsfastighet eller semesteraktie eller har haft en bostadsrättsbostad tidigare utgör det inget hinder för skattefriheten för första bostad.

Du förlorar inte avdragsrätten. Du kan utnyttja skattefriheten för första bostad även om du äger en fritidsfastighet, en semesteraktie eller om du har en bostadsrättsbostad.

Däremot förlorar du din rätt till befrielse från skatt som köpare av första bostad om du tidigare ägt 50 % eller mer av en bostadslägenhet eller bostadsbyggnad som finns i Finland eller utlandet – även om det är fråga om en placeringsbostad.

Skattefriheten gäller endast en stadigvarande bostad.

Samtidigt som du skaffar din första egna bostad kanske du även köper en bilplats eller ett lager. Du kan dock inte få befrielse från skatt för första bostad för en bilplats eller ett lager, om de aktier som hänför sig till bilplatsen eller lagret kan säljas separat (separata aktieserier).

Läs mer om skattefrihet för första bostad.

Du kan även skaffa din första bostad stegvis. Om du köper och blir ägare till mindre än hälften av en första bostad, ska du betala överlåtelseskatt på bostadsköpet.

Om du därefter gör ett köp efter vilket du äger minst hälften av din första bostad, behöver du inte betala överlåtelseskatt i samband med detta senare köp (deklarationen ska dock lämnas). Du ansöka om återbäring av den överlåtelseskatt som du betalat tidigareAnvänd ansökan om återbäring av överlåtelseskatt. Vi återbär den överlåtelseskatt som du betalat för den del villkoren för befrielse av överlåtelseskatt uppfylls.

Om du tidigare ägt minst hälften av bostaden och anskaffar en större ägarandel, kan befrielsen från överlåtelseskatt för första bostad inte längre tillämpas på de senare anskaffningarna.

Skattefriheten gäller högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du få skattefrihet för byggnadsplatsen. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grunden för beräkningen av fastighetsskatten. Skattefriheten gäller dock en areal på högst 10 000 kvadratmeter.

Skattefriheten gäller också bostadsbyggnader på fastigheten (till exempel ett egnahemshus och ekonomibyggnader).

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats och bostadsbyggnad. Sådana är exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I så fall ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2023