Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Överföraren av ett överföringsavtal – gör så här

Om du säljer ett nybyggnadsobjekt som du köpt genom ett köpebrev under byggnadsfasen innan äganderätten överförts till dig, genomförs köpet genom ett så kallat överföringsavtal. Du ska deklarera och betala överlåtelseskatt på den ursprungliga köpesumman.

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att överföringsavtalet har undertecknats. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Om det finns flera överförare av överföringsavtalet (exempelvis makar) ska alla lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.

Deklarera i MinSkatt 

 • Anteckna som köpslutsdag den dag då du själv har köpt aktierna (den dag då köpebrevet undertecknats).
 • I punkten som gäller egendomens uppgifter frågas det om egendomen du förvärvat är ett nybyggnadsobjekt. Svara ”Ja” i punkten så att förfallodagen för överlåtelseskatten bestäms rätt och anteckna som datum för överföringen av äganderätten den dag då överföringsavtalet undertecknats. Förfallodagen infaller två månader efter att överföringsavtalet undertecknats. 
 • Ange som köpesumma din egen andel av den ursprungliga köpesumma som visas i köpebrevet från byggnadsfasen. Ange inte bolagslånet eftersom du i detta fall inte behöver betala överlåtelseskatt på det.
 • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Så här lämnar du en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

Om du använder pappersblanketten ska du med den undertecknade blanketten skicka

 • en kopia av det undertecknade köpebrevet från byggnadsfasen
 • en kopia av det undertecknade överföringsavtalet.
2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att du undertecknat överföringsavtalet. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Du ska betala skatten även om du varit en så kallad köpare av första bostad. Du kan senare bli befriad från skatt på din första bostad, om du köper bostaden och villkoren för skattefrihet uppfylls.

 • Om du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
 • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret
  • i MinSkatt: På ingångssidan ska du välja fliken Egna skatteslag. Gå till punkten Betalningssituation och välj länken Betalning av skatter. Du ser referensnumret för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummerunder Överlåtelseskatt i punkten Andra betalningssätt.
  • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa)

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Om det finns flera överförare av överföringsavtalet (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett intyg om överlåtelseskatt till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. 

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

Beloppet av överlåtelseskatt – överföraren av överföringsavtalet

Skatten är 2 % av hela den ursprungliga köpesumman. Överlåtaren betalar inte överlåtelseskatt på bolagslåneandelen.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp.

Läs mer om överföringsavtalet av ett nytt lägenhet.

Vanliga frågor

Överföringen av äganderätten fastställs i köpebrevet. När det gäller nybyggnadsobjekt överförs äganderätten i allmänhet när byggnaden färdigställts och du betalat hela köpesumman.

Sidan har senast uppdaterats 19.9.2023