Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Köparen av en bilplats eller ett annat utrymme – lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala skatten

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt när du köper sådana aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag som berättigar till besittningen av en bilplats, ett lagerutrymme, en affärslokal eller ett annat utrymme.

Köpare av nybyggnadsobjekt: läs anvisningarna här

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Om du köper en bilplats eller annat utrymme via en fastighetsmäklare lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen på dina vägnar.

 • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
 • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. Du kan också behöva ett disponentintyg.
 • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett. Köpebrevet behövs som bilaga till pappersblanketten.

2

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats. Om du köper exempelvis en bilplats via en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet.

 • Om du betalar i MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
 • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret
  • i MinSkatt: På ingångssidan ska du välja fliken Egna skatteslag. Gå till punkten Betalningssituation och välj länken Betalning av skatter. Du ser referensnumret för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummer under Överlåtelseskatt i punkten Andra betalningssätt. 
  • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa)

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt. 

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Utländsk köpare: så här får du referensnumret

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett överlåtelseskatteintyg till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

När en bilplats eller ett annat utrymme har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt.

4

Ge intyget till disponenten

Fråga disponenten om husbolaget hör till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem.

Om aktieboken ännu inte har införts i bostadsdatasystemet, ska du visa disponenten ett överlåtelseskatteintyg. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före den 1 november 2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg. Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera din äganderätt.

Om husbolaget finns i bostadsdatasystemet, ska du ansöka om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket.

Se anvisningarna för registrering av äganderätten.

Se till att uppgifterna i registreringsansökan och överlåtelseskattedeklarationen har angetts rätt och på samma sätt. Kontrollera i synnerhet att det datum då köpebrevet undertecknades är det samma både i registreringsansökan och överlåtelseskattedeklarationen. Då får Lantmäteriverket de nödvändiga uppgifterna från Skatteförvaltningen och kan registrera dig som ägare i aktieboken.

Bilplats, lagerutrymme och andra utrymmen – överlåtelseskattebeloppet

Skatten är 2 % av köpesumman på en bilplats eller ett annat utrymme (och eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen. I det skuldfria priset ingår köpesumman och den eventuella bolagslåneandelen. Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, även om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpet. Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, oavsett om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpslutet eller efter köpet som månatliga finansieringsvederlag.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp.

Exempel: Sanna köper en bilplats vars försäljningspris är 10 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 2 000 euro. Det skuldfria priset på bilplatsen är alltså 12 000 euro i säljannonsen. Överlåtelseskatten räknas ut på 12 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 12 000 euro = 240 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar bolagslåneandelen på en gång vid köpet eller så småningom som en del av bolagsvederlaget.

Befrielse från skatt för första bostad gäller inte bilplatser

Befrielse från skatt för första bostad gäller endast stadigvarande bostäder. I samband med att du skaffar din första egna bostad kanske du även köper en bilplats eller ett lager. Du kan dock inte få befrielse från skatt för första bostad för en bilplats eller ett lager, om de aktier som hänför sig till bilplatsen eller lagret kan säljas separat (separata aktieserier).

Läs mer om skattefrihet vid köp av första bostad och om värdepappersköp.

Vanliga frågor 

Överlåtelsebeskattningen överfördes till MinSkatt den 8 november 2019. I MinSkatt visas

 • deklarationer som lämnats via MinSkatt
 • köp som deklarerats på den pappersblankett som publicerades den 1 november 2019. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning.

Beträffande dessa nya deklarationer får du ett överlåtelseskatteintyg när både deklarationen och betalningen är hos Skatteförvaltningen. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om det är fråga om en bostadsaktie ska du visa disponenten intyget så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. Om det är fråga om ett nybyggnadsobjekt ska köparen lämna överlåtelseskattedeklarationen själv och då finns också intyget i MinSkatt.

Gamla deklarationer

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett före november 2019 syns deklarationen inte i MinSkatt. Gör inte deklarationen på nytt. Om du behöver den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen exempelvis för disponenten kan du kontakta servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Deklarationer som lämnats i Lomake.fi visas inte i MinSkatt men bevaras i Mina e-tjänster i 2 år och kan skrivas ut därifrån i efterhand. Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003.

Om en bilplats eller ett lagerutrymme ingår i bostadsköpet, ska du också komma ihåg att även betala överlåtelseskatten på bilplatsen eller lagerutrymmet och lämna en deklaration av dessa om de besitts med aktier som är separata från bostadslägenheten. Du ska betala överlåtelseskatt på bilplatsen eller lagerutrymmet även om bostadsaktien är en första bostad som är befriad från överlåtelseskatt.

Om köpesumman på bilplatsen eller ett annat utrymme specificerats i avtalet, ska du även specificera priserna i överlåtelseskattedeklarationen.

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i regel betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller köp som gjorts via en fastighetsmäklare ska skatten betalas i samband med att avtalet undertecknas, det vill säga i praktiken vid köpslutet. Tidsfristerna är samma även om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul.

Om inlösningsrätten används ska inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. Den ursprungliga köparen kan i detta fall efteråt ansöka om återbäring av den betalda överlåtelseskatten.

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent kan det antingen leda till en förseningsavgift eller till skatteförhöjning. Om du inte betalar överlåtelseskatten inom utsatt tid, måste du betala dröjsmålsränta. Läs mer om dröjsmålspåföljder

Om du behöver korrigera de uppgifter som du angett ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt. Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att i början av blanketten markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen först efter den utsatta tiden kan detta medföra att en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påförs.

Om du redan har hunnit betala överlåtelseskatten kan du läsa ytterligare information om korrigeringen av deklarationen och betalningen.

Om du behöver korrigera uppgifter som du har lämnat före den 8 november 2019 ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003 (samtalspris, lna/msa).

Kom ihåg att först lämna en överlåtelseskattedeklaration för lägenhetens del och betala överlåtelseskatten.

Eftersom husbolaget hör till bostadsdatasystemet ska du ansöka om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket. Uppgiften om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten överförs automatiskt till Lantmäteriverket och du behöver inte separat ge disponenten överlåtelseskatteintyget. 

Läs mer om bostadsdatasystemet

Jag har ändrat aktiebrevet till elektroniskt format. Kan jag dra av avgiften för registrering i beskattningen?

Sidan har senast uppdaterats 31.3.2023