Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tidsfristerna för att deklarera och betala överlåtelseskatt

Egendom

Lämna överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen innan då du ansöker om lagfart eller inskrivning. Du ska ansöka om lagfart eller inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats.

Köparen ska själv lämna överlåtelseskattedeklarationen även om en fastighetsmäklare har använts vid köpet. Om du är köpare av första bostad ska du komma ihåg att lämna överlåtelseskattedeklarationen även om du inte behöver betala skatt. Läs mer om fastighet som första bostad.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats. Köparen ska själv lämna överlåtelseskattedeklarationen även om en fastighetsmäklare har använts vid köpet.

Du behöver inte ansöka om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats.  

Om du använde en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet. Mäklaren lämnar deklarationen i samband med köpet.

Om det är fråga om en nybyggnad ska du lämna deklarationen och betala skatten inom 2 månader från att äganderätten överförts. Gör så även om en fastighetsmäklare har använts vid köpet.

Om du är köpare av första bostad ska du komma ihåg att lämna överlåtelseskattedeklarationen även om du inte behöver betala skatten. Skattefrihet för första bostad gäller endast bostadslägenheter. 

Aktier i övriga fastighetsbolag innebär de aktier som inte berättigar till besittning av ett specifikt utrymme i en byggnad eller i en fastighet som bolaget äger. De kan också vara aktier i ett inhemskt eller utländskt fastighetsholdingbolag.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats (eller när äganderätten till ett nybyggnadsobjekt överförts).

Lämna deklarationen och betala skatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats. Om du har köpt en semesteraktie (det vill säga en vecko- eller tidsandelsaktie) via en fastighetsmäklare lämnar mäklaren deklarationen i samband med köpet. Betala skatten vid köpslutet.

Om du köpte en semesteraktie i ett nybyggnadsobjekt ska du själv lämna deklarationen och betala skatten inom 2 månader från att äganderätten överförts, även om en fastighetsmäklare använts vid köpet. 

Tidsfrister för värdepappershandlare och vid exekutiv auktion

I samband med att överlåtelseavtalet tecknas tar värdepappershandlaren ut skatten på de överlåtelser som hen är uppbördsskyldig för.

Värdepappershandlaren ska lämna överlåtelseskattedeklarationen för den skatt hen tagit ut senast den 15 dagen i den månad som följer efter överlåtelsemånaden. En separat deklaration ska lämnas för varje köp.

Värdepappershandlaren ska också betala den uttagna skatten till Skatteförvaltningen senast den 15 dagen i följande månad. Värdepappershandlaren använder sin egen referens för överlåtelseskatt vid betalningen.

Bostadsaktie, bilplats, lager, affärslokal eller annat utrymme (skatt 2 %)

Köparen ska betala skatten i samband med att köpebrevet upprättas och använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. När köparen betalar skatten lämnar hen överlåtelseskattedeklarationen i sitt eget namn inom 2 månader från att köpebrevet har undertecknats.

Om köparen inte har betalat skatten tar auktionsförrättaren ut skatten av köparen. I de fall förrättaren av en exekutiv auktion tar ut skatten ska hen redovisa den med sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt och lämna överlåtelseskattedeklaration i eget namn. 

För att betalningen ska riktas rätt är det i fortsättningen viktigt att den som lämnar överlåtelseskattedeklarationen är densamma som den som betalar överlåtelseskatten.

Fastighet, kvotdel, outbrutet område eller arrenderätt som ska inskrivas, endast en byggnad eller en konstruktion (skatt 4 %)

Köparen lämnar en deklaration och betalar skatten inom 6 månader från att köpebrevet undertecknades. Auktionsförrättaren är inte skyldig att ta ut skatt på fastigheten.

Köparen ska söka lagfart eller ansöka om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att hen undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas innan köparen söker lagfart eller ansöker om inskrivning.

Vanliga frågor

När du köper en bostad via en fastighetsmäklare ska du betala överlåtelseskatten i samband med köpet.

Du kan också köpa en bostad via en fastighetsmäklare via en elektronisk serviceplattform utan ett traditionellt köptillfälle. I dessa fall anses överlåtelseskatten vara betald i samband med köpet om köparen har betalat överlåtelseskatten senast inom sju dagar från att alla parter i köpet har skrivit under köpebrevet elektroniskt.

Läs mer om det elektroniska aktielägenhetsregistret (osakehuoneistorekisteri.fi/sv)

Vid digitalt bostadsköp finns det inget traditionellt köpslut, utan parterna godkänner i egen takt köpebrevet med elektroniska underskrifter. Köpebrevet anses vara upprättat när den sista parten undertecknat det. Datumet för den sista underskriften ska anges i överlåtelseskattedeklarationen som datumet då köpebrevet eller annat överlåtelseavtal undertecknats.

Köpebrevet för en fastighet kan i vissa situationer göras elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten som upprätthålls av Lantmäteriverket. Köpebrevet uppkommer när parterna i köpet har godkänt köpebrevet med samma innehåll, det vill säga i praktiken när den sista elektroniska underskriften är gjord. Datumet för den sista underskriften ska anges i överlåtelseskattedeklarationen som datumet då köpebrevet eller annat överlåtelseavtal undertecknats.

Eftersom ansökan om lagfart eller inskrivning inleds automatiskt för köp som gjorts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och de utsatta dagarna för överlåtelseskattedeklarationen och betalningen slutar i samband med ansökan om lagfart eller inskrivning, ska deklarations- och betalningsförpliktelserna i praktiken skötas när överlåtelseavtalet ingås.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2021