Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Överlåtelseskatt på affärsaktier, det vill säga på andra aktier än aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag

När du köper affärsaktier (det vill säga andra aktier än aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag), ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Affärsaktier utgörs av exempelvis aktier i företag och telefonaktier. Du ska beräkna beloppet på överlåtelseskatten själv och betala skatten på eget initiativ. 

I allmänhet behöver en deklaration inte lämnas eller överlåtelseskatt betalas på aktier som har skaffats på en värdepappersbörs.

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

 • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
 • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. Det kan också finnas andra dokument som anknyter till köpet och som påverkar överlåtelsebeskattningen. 
 • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett. Köpebrevet behövs som bilaga till pappersblanketten.

2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

 • Om du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
 • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt. 

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett överlåtelseskatteintyg till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. 

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

Överlåtelseskattebeloppet på affärsaktier

Skatten är 1,6 % av köpesumman eller värdet på ett motsvarande vederlag.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp.

När köparen av affärsaktier är begränsat skattskyldig

Om köparen av affärsaktier är begränsat skattskyldig, till exempel en utländsk person, och det är fråga om ett köp där du är uppbördsskyldig, ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala den överlåtelseskatt som du tagit ut.

Du är uppbördsskyldig exempelvis när du är allmänt skattskyldig i Finland och säljer aktier i ett finländskt bolag (affärsaktier) till en i Finland begränsat skattskyldig köpare. Om det finns flera säljare, ska du endast deklarera och betala den andel av överlåtelseskatten som du själv har tagit ut av den utländska köparen. Deklarera också endast din egen andel av köpesumman och andra vederlag. Säljaren och köparen kan i dessa situationer också avtala om att den i Finland begränsat skattskyldiga själv deklarerar och betalar överlåtelseskatten: Läs mera i den detaljerade anvisningen Överlåtelseskatt vid överlåtelse av värdepapper (t.ex. kapitel 7.2).

Om både köparen och säljaren är begränsat skattskyldiga behöver de inte betala överlåtelseskattvid köp av affärsaktier och inte heller lämna en överlåtelseskattedeklaration. Observera att om köpeobjektet är annat än affärsaktier, till exempel aktier i ett bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag , måste köparen registrera sig som kund hos Skatteförvaltningen och både deklarera och betala överlåtelseskatten även om hen är begränsat skattskyldig i Finland.

Vanliga frågor

När aktier fås som utdelning av medel ska mottagaren av aktierna lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Överlåtelseskatten är 1,6 procent av värdet på aktierna vid överlåtelsetidpunkten. Du behöver inte betala överlåtelseskatt om skattebeloppet understiger 10 euro. Du ska även i detta fall lämna en deklaration.

Om du fick aktier i Bioretec Ab som utdelning av medel från Springvest Abp ska du alltså lämna en överlåtelseskattedeklaration av aktierna och betala skatten.

När aktier i ett offentligt noterat bolag delas ut som dividend, är dividendbeloppet det viktade medelpriset på aktierna den dag då dividenden utbetalas. Medelpriset per aktie i Bioretec var 2,54 euro på överlåtelsedagen den 15 december 2021.

Lämna överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen inom 2 månader från överlåtelsedagen, det vill säga senast den 15 februari 2022.

Deklarera i MinSkatt. Privatpersoner kan alternativt deklarera på en pappersblankett.

Om du är begränsat skattskyldig i Finland betalar Springvest skatten och lämnar också överlåtelseskattedeklarationen eftersom bolaget då är uppbördsskyldigt. I dessa situationer behöver du inte göra någonting.

Så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen och betalar skatten i MinSkatt

 • Logga in i MinSkatt.
 • På ingångssidan ska du öppna fliken Alla skatteslag.
 • Välj i punkten Överlåtelseskatt länken Deklarera överlåtelseskatt.

Fas 1 Avtalets uppgifter:

 • Ange 15.12.2021 som datum för köpet.
 • Välj Affärsaktie som egendomstyp.
 • Som avtalstyp ska du välja Annan.

Fas 2 Egendomens uppgifter:

 • Välj i punkten Affärsaktie knappen Lägg till ny egendom.
 • Markera i fältet ”Bolagets FO-nummer” Bioretec Ab:s FO-nummer (1474196-9).
 • Ange som aktieantal det antal aktier i Bioretec som du fått.
 • Markera i fältet ”Din egen andel av köpesumman” det sammanlagda värdet på de aktier du fått (antalet aktier som du fått x värdet per aktie 2,54 euro).
 • Som säljare ska du anteckna Springvest Abp (2492165-6).
 • Svara Nej på frågan ”Grundar sig anskaffningen av aktierna eller andra värdepapper helt eller delvis på en arbetsinsats?”
 • Svara Ja på frågan ”Är du delägare eller bolagsman i säljarbolaget eller förälder, make eller barn till en delägare eller bolagsman?”
 • Svara Nej på frågan ”Är både köparen och säljaren begränsat skattskyldiga i Finland (exempelvis utländska)?”

Fas 3 Tilläggsuppgifter: Kontrollera dina kontaktuppgifter.

Fas 4 Förhandsgranska och skicka: Skicka uppgifterna.

Att betala överlåtelseskatt

Efter att du skickat deklarationen får du en mottagningsbekräftelse.

Om överlåtelseskattebeloppet är 10 euro eller mer kan du betala skatten via knappen Betala genast.

Alternativt kan du betala skatten senare i din nätbank. Kontrollera ditt referensnummer för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummer i MinSkatt (se punkt 5 i anvisningen).

Du får ett överlåtelseskatteintyg i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt.

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om skattebeloppet understiger 10 euro.

Om du köper offentligt noterade aktier utanför börsen ska du inom 2 månader

 • betala överlåtelseskatt enligt 1,6 % av köpesumman och av eventuella andra ersättningar
 • lämna en överlåtelseskattedeklaration.

Du ska också deklarera och betala överlåtelseskatt om du får en aktiepremie av din arbetsgivare som motprestation för din arbetsinsats.

Läs mer i den detaljerade anvisningen om andra situationer där du ska betala överlåtelseskatt på förvärv av börsaktier (se punkt 8.13).

Vid köp av affärsaktier och affärslokalsaktier är det vanligt att överlåtelseavtalet sluts stegvis.

 1. Parterna undertecknar ett avtal om den första fasen (Share Purchase Agreement). I det avtalas om de villkor som ska uppfyllas innan skyldigheten att göra köpet uppkommer för parterna. Typiskt avtalas det samtidigt om att parterna utarbetar det slutliga överlåtelseavtalet när de avtalade villkoren realiseras.
 2. Parterna undertecknar det slutliga överlåtelseavtalet, det vill säga verkställighetsdokumentet (Closing Memorandum).

Ifall avtalet om den första fasen har karaktären av ett föravtal bestäms tidpunkten för överlåtelseskattedeklarationen och betalningen enligt det slutliga avtalet om överlåtelse. Anteckna som datum för köpslutet den dag då det slutliga överlåtelseavtalet undertecknats.

Om det slutliga överlåtelseavtalet innehåller ett uppskjutande eller upplösande villkor påverkar villkoret inte tidpunkten för överlåtelseskattedeklarationen och betalningen. Den utsatta dagen beräknas enligt det datum då överlåtelseavtalet undertecknades.