Tjänstefordon

Tillfällig skattefri användning av tjänstefordon gäller s.k. gränsarbetare som

 • arbetar i någon annan stat än Finland
 • bor i Finland
 • använder fordonet i båda länderna.

Med stöd av denna bestämmelse kan en i Finland stadigvarande bosatt person beviljas tillstånd av Skatteförvaltningen att tillfälligt använda ett i utlandet permanent registrerat fordon under 12 månader utan att betala bilskatt för fordonet. I tillståndet fastställs villkoren för vilken typ av användning av fordonet som anses vara tillfälligt skattefri. 

Tillfällig användning av tjänstefordon i Finland

 • Användningen i Finland anses vara tillfällig om den person som fått tillstånd att använda tjänstefordonet skattefritt och personens familj under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat.
 • Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses fordonet ha använts utomlands.

Villkor för beviljande av tillstånd 

 • Personen i fråga arbetar i en sådan arbetsgivares tjänst som har ett fast driftställe i utlandet.
 • Fordonet ägs eller innehas av arbetsgivaren.
 • Fordonet är registrerat i det land där arbetsgivaren är etablerad.
 • Rätten att använda fordonet grundar sig på ett arbetsavtal t.ex. i form av bilförmån.
 • Fordonet har en trafikförsäkring som gäller i Finland.

Högsta förvaltningsdomstolen har utfärdat beslutet 2018:21 som gäller hur ägare i aktiebolag får använda tjänstefordon. Det förutsätts att ägarna de facto arbetar i bolaget. Skatteförvaltningen tar beslutet i beaktande när ansökningar om tillstånd att använda tjänstefordon handläggs.

Skatteförvaltningen utreder om personen de facto arbetar i bolaget i samband med att de övriga förutsättningarna för beviljande av tillstånd utreds.

Överlåtelse av fordonet för att användas av någon annan person

 • Fordonet får inte överlåtas för att användas av någon annan person som är stadigvarande bosatt i Finland.
 • Arbetstagarens eller yrkesutövarens familjemedlemmar har dock rätt att tillfälligt använda fordonet i trafik i Finland utan att betala skatt.

Till personens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som alla bor i gemensamt hushåll med personen. Med make eller maka jämställs en person som fortgående lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i ett registrerat parförhållande.

Användningen förutsätter tillstånd av Skatteförvaltningen

 • Användningen av fordonet kräver Skatteförvaltningens tillstånd som kan beviljas för 12 månader.
 • Tillståndet ska medföras i fordonet när det används i trafik. Tillståndet kan förnyas om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för tillfällig skattefri användning av fordonet.
 • Den som använder fördonet ska efter beviljandet av tillståndet kunna påvisa att den tillfälliga skattefria användningen av fordonet i Finland har motsvarat tillståndvillkoren. Användningen av fordonet i Finland och utlandet kan påvisas t.ex. med kördagbok, arbetsgivarens utredning eller med någon annan motsvarande dokumentation.
 • Om användningen av fordonet inte längre uppfyller villkoren för skattefrihet, ska detta anmälas till Skatteförvaltningen, som kan återkalla tillståndet. Om ingen anmälan görs tillämpas vad som i 57 § i bilskattelagen bestäms om efterbeskattning.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd till tillfällig skattefri användning av tjänstefordon i Finland söks med blankett Ansökan om / tillstånd till temporär skattefri användning av tjänstefordon.

Ansökan ska åtföljas av kopior av följande dokument:

 • Arbetsavtal eller utredning från arbetsgivaren av vilken framgår parterna i arbetsförhållandet, arbetsförhållandets längd och förekomsten av bilförmån
 • Utländskt utdrag motsvarande arbetsgivarens handelsregisterutdrag
 • Fordonets registerutdrag
 • Utredning om en trafikförsäkring som gäller i Finland
 • Sökandens körkort

Bilförmån utgör skattepliktig inkomst

Personer som är bosatta i Finland ska i regel betala skatt i Finland också för inkomster de förvärvat utomlands. Du kan deklarera utländska förvärvsinkomster antingen i MinSkatt eller på pappersblankett. Deklarera utländska förvärvsinkomster på blankett 16A och kapitalinkomster på blankett 16B.

Bilförmånen som man får av arbetsgivaren är en naturaförmån som utgör skattepliktig förvärvsinkomst och värderas till gängse värde. Skatteförvaltningen bestämmer årligen beräkningsgrunderna för gängse värden på naturaförmånerna

Mera information:

Bilskattelagen (Finlex)