Företagsfordon kan tillfälligt användas bilskattefritt

Om du har din stadigvarande hemvist i Finland men din arbetsplats i utlandet, kan du tillfälligt använda ett fordon som ägs eller innehas av din arbetsgivare i Finland utan att betala bilskatt.

Ett fordon kan användas utan att betala bilskatt om följande förutsättningar uppfylls:

 • Fordonet ska vara permanent registrerat i den stat där arbetsplatsen finns.
 • I Finland får fordonet användas endast för att sköta arbetsuppgifter. Användning av fordonet för resor mellan hemmet och arbetsplatsen är inte skötsel av arbetsuppgifter.
 • I Finland används fordonet utan avbrott högst tre dygn i taget.
 • Fordonet förs tillbaka till registreringsstaten efter att var och en uppgift har slutförts.

Anmäl tillfällig användning av fordon till Skatteförvaltningen

Innan du börjar använda ett fordon i Finland ska du lämna en anmälan om detta till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen bekräftar att anmälan har mottagits. Ta alltid med dig Skatteförvaltningens bekräftelse på användningen av fordonet när du använder fordonet. Bekräftelsen gäller högst ett år i taget.

Returnera blanketten per post till adressen som uppges i blanketten. Kom också ihåg följande:

 • Lämna en ny anmälan till Skatteförvaltningen, om en ändring görs i de uppgifter som du har uppgett.
 • Som förare av ett fordon ska du efter behov kunna påvisa din stadigvarande hemvist för Skatteförvaltningen och redogöra för andra omständigheter som påverkar beskattningen.

Vilka är skillnaderna mellan ett tjänstefordon och ett företagsfordon?

Tillfällig bilskattefri användning av ett tjänstefordon är inte bunden till skötseln av arbetsuppgifter, utan fordonet kan också användas för egna körningar. Ett företagsfordon kan endast användas för att sköta arbetsuppgifter. Mer information om tjänstefordon.

Ett utlandsregistrerat fordon kan användas i företagsverksamhet

Om du har din stadigvarande hemvist i utlandet kan du föra in ett utlandsregistrerat fordon till Finland och använda det för annat än företagsverksamhet som bedrivs av ett företag i Finland. Du kan använda fordonet tillfälligt utan att betala bilskatt om följande förutsättningar uppfylls:

 • Du har din stadigvarande hemvist utomlands. Mer information om stadigvarande hemvist i bilbeskattningen.
 • Företaget finns på något annat ställe än i Finland.
 • Fordonet är registrerat utomlands.
 • I Finland används fordonet högst 6 månader under en 12-månadersperiod. Den utsatta tiden kan inte förlängas.
 • Fordonet har en trafikförsäkring som gäller i Finland.

I detta fall behövs det inget tillstånd för att använda fordonet, och det krävs ingen anmälan om detta till Skatteförvaltningen. Fordonsföraren ska för Skatteförvaltningen efter behov kunna påvisa var hen har sin stadigvarande hemvist och redogöra för andra omständigheter som påverkar beskattningen.

Dessa regler gäller också för internationella organisationer eller andra sammanslutningar som finns på något annat ställe än i Finland och som använder ett fordon för sin egen verksamhet i Finland.