Andra situationer för tillfällig skattefri användning av fordon

I bilskattelagen anges olika fall där tillfällig skattefri användning av fordon kan tillämpas. I de flesta fall förutsätter användningen av fordonet att en anmälan om ibruktagande, men i vissa fall förutsätter användningen ingen anmälan.

Fall där användningen förutsätter anmälan till Skatteförvaltningen

1. En i Finland stadigvarande bosatt person för in ett fordon temporärt till landet endast

  • för service
  • reparation
  • annan behandling.

2. Ett fordon som inte registreras i Finland förs in i landet eller tas i bruk temporärt och användningen innebär endast

  • försök
  • forskning
  • typbesiktning
  • typgodkännande eller
  • kortvarig demonstration.

3. Ett importerat fordon flyttas utan att det registreras i Finland från införselorten till någon annan ort i landet eller till utförselorten.

4. Ett i Finland oregistrerat fordon flyttas i utförselsyfte från överlåtelseorten till utförselorten.

Anmälan till Skatteförvaltningen

Gör en anmälan om ibruktagande av fordonet med blankett Anmälan om ibruktagande av fordon – Tillfällig skattefri användning.

Mera information om förflyttningsförsäkring finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats (Lvk).

Fordon från länder utanför EU

Fordon som kommer från ett land utanför EU ska hänföras till ett tullförfarande. Mera information (Tull).

Fordon från Åland

Åland hör inte till EU:s momsområde. Därför tillämpas på fordon som importeras till övriga Finland från Åland samma bestämmelser som på fordon från länder utanför EU. Exempelvis tidsfristerna för bestämmelserna om tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar, tillämpas också på fordon som importeras från Åland till övriga Finland. Sådana här fordon får i regel användas i övriga Finland endast av personer som är stadigvarande bosatta på Åland eller utanför EU.

Fall där användningen är tillåten utan anmälan till Skatteförvaltningen

Flyttning av turistbil

En i Finland stadigvarande bosatt person kan flytta ett som turistbil infört fordon i korta sträckor för service, reparation eller annat motsvarande ändamål, om den utomlands stadigvarande bosatta personen tillfälligt inte kan köra fordonet själv.

Person som studerar utomlands

Rätt till tillfällig bilskattefrihet har också personer som studerar utomlands och vistas där minst 185 dagar om året och kommer till Finland av skäl som med beaktande av omständigheterna kan betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. Vistelsen anses vara kortare om den inte överskrider 72 dagar om året.