Bilskattelättnad

Med bilskattelättnad avses att sökanden under vissa förutsättningar befrias helt eller delvis från betalningen av bilskatten. Genom ett lättnadsbeslut kan också förseningsränta, skattetillägg, dröjsmålsränta, restavgift eller uppskovsränta sänkas om dessa uppbärs av Skatteförvaltningen. Skattelättnad kan sökas antingen före eller efter uppbörden av skatt. Skattelättnad kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

Ansökan om skattelättnad avbryter inte indrivningen av förfallen skatt. Indrivningen avbryts endast om skattelättnad beviljas och bara till den del som omfattas av lättnaden. Skatteförvaltningen meddelar ett skriftligt beslut om skattelättnad, i vilket ändring inte kan sökas genom besvär. Om besvär eller en rättelseansökan lämnats in i samma ärende, beviljas skattelättnad inte, utan skattelättnadsansökan avslås. Skattelättnad kan sökas på nytt efter det att besvären eller rättelseyrkandet har avgjorts.

Ansökningsanvisningar

Skattelättnad söks hos Skatteförvaltningen på adressen:

Skatteförvaltningen/ Bilbeskattning 
PB 40, 00052 Skatt

  1. Gör en fritt formulerad skriftlig ansökan.
  2. Specificera i ansökan på vilken grund och för vilket fordon lättnad söks.
  3. Specificera fordonet noggrant och bifoga helst en kopia på fordonets registreringshandlingar.
  4. Ansökan ska innehålla ditt namn och din postadress samt ditt telefonnummer eller din e-postadress.
  5. Underteckna ansökan.
  6. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska en fullmakt bifogas till den.