Att ansöka om förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan meddela ett förhandsavgörande om hur bilskattelagen tillämpas på beskattning av sökandens fordon. Förhandsavgörande meddelas för bestämda konkreta situationer på basis av de omständigheter som sökanden lägger fram. Förhandsavgörande meddelas inte i frågor av allmän natur liknande förfrågan. Det meddelas endast om hur bilskattelagen tillämpas på beskattning av sökandens fordon. Förhandsavgörande meddelas inte om ett fordons beskattningsvärde. Inga skatteberäkningar görs heller.

Förhandsavgörande meddelas för en bestämd tid och ett lagakraftvunnet förhandsavgörande iakttas med bindande verkan på yrkande av den som fått avgörandet under den tid för vilken avgörandet meddelats, dock högst till slutet av det kalenderår som följer efter meddelandet. Ett förhandsavgörande kostar 165 euro i fråga om privatpersoner och 550 euro i fråga om kommersiell verksamhet.

När förhandsavgörandet bereds, behöver sökanden vanligtvis inte visa upp dokumentation till stöd för de omständigheter som åberopats i ansökan. Beskattningsbeslutet eller annat beslut i fråga om fordonet fattas separat vid Skatteförvaltningen och i samband med det ber Skatteförvaltningens bilbeskattning sökanden om dokumentation om de i förhandsavgörandet beskrivna omständigheterna. Om sökandens verkliga omständigheter avviker från de i förhandsavgörandet beskrivna omständigheterna, beaktas förhandsavgörandet inte vid beskattningen.

Om en skattedeklaration har lämnats in för fordonet och beskattningen redan inletts vid Skatteförvaltningen, meddelas inget förhandsavgörande. Förhandsavgörande kan emellertid meddelas efter det att skattedeklarationen återtagits enligt 43 § i bilskattelagen.

Ansökningsanvisningar

Sök förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen på adressen:

Skatteförvaltningen
PB 40, 00052 Skatt

  1. Gör en fritt formulerad skriftlig ansökan.
  2. I ansökan ska du specificera den fråga i vilken du vill ha förhandsavgörande.
  3. Lägg fram alla uppgifter som behövs för att avgöra frågan.
  4. Ansökan ska också innehålla dina person- och kontaktuppgifter (namn och postadress). Därutöver kan du ange ditt telefonnummer och din e-postadress. Postadressen ska företrädesvis vara en adress i Finland, eftersom Skatteförvaltningen sänder beslutet med postförskott. Beslutet kan också skickas till utlandet, men då ska avgiften för beslutet inbetalas i förväg på Skatteförvaltningens konto.
  5. Kom ihåg att underteckna ansökan.
  6. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska en fullmakt bifogas till den.