Ränteräknare

Med denna räknare kan du beräkna beloppet på dröjsmålspåföljder om du betalar skatter för sent.

Du kan använda räknaren till att beräkna dröjsmålsräntan på följande skatteslag:

  • skatter på eget initiativ
  • arvsskatt
  • gåvoskatt
  • inkomstskatt
  • fastighetsskatt
  • överlåtelseskatt.

Du kan även använda räknaren till att beräkna förseningsräntan eller skattetillägget på bilskatt och punktskatt.

För att beräkna räntan behöver du följande uppgifter: förfallodagen, betalningsdagen och skattebeloppet. Alla dessa uppgifter är obligatoriska. Om du inte är säker på vad som ska antecknas i ett fält finns det anvisningar framför fältet under info-tecknet. Uppgifterna du anger sparas inte i räknaren eller i Skatteförvaltningens datasystem. Du kan också beräkna dröjsmålsräntan i e-tjänsten MinSkatt, till exempel samtidigt då du betalar skatterna.

Om du efter förfallodagen betalar skatter på eget initiativ (såsom arbetsgivarprestationer eller moms), inkomstskatt (såsom förskotts- eller kvarskatt), arvsskatt, gåvoskatt, fastighetsskatt eller överlåtelseskatt måste du betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta ska betalas efter förfallodagen både på skatten och på en eventuell påföljdsavgift, såsom förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Om du betalar bilskatt efter förfallodagen blir du tvungen att betala förseningsränta. Om du betalar punktskatt efter förfallodagen blir du tvungen att du betala skattetillägg. Om du betalar punktskatt efter förfallodagen för efterbeskattningen blir du tvungen att betala förseningsränta. Förseningsränta ska betalas efter förfallodagen också på eventuella påföljdsavgifter, såsom skatteförhöjningar. Skattetillägget beräknas med samma räntesats och räntedagar som förseningsräntan, varför du i räknaren ska välja alternativet ”förseningsränta eller skattetillägg”.

Räntedagarna beräknas alltid från den dag som följer på förfallodagen fram till betalningsdagen, inklusive betalningsdagen. Räntesatsen för dröjsmålsräntan är referensräntan enligt 12 § i räntelagen ökad med 7 procentenheter. Dröjsmålsränta ackumuleras enligt de faktiska kalenderdagarna. Dröjsmålsräntan har inget minimibelopp.

Räntesatsen för förseningsränta och skattetillägg fastställs på samma sätt som för dröjsmålsränta. Då räntetiden beräknas för förseningsränta eller skattetillägg har hela kalendermånader 30 dagar och ett år 360 dagar. Minimibeloppet för både förseningsränta och skattetillägg är 3 euro.

Tabell: Räntesatsen under de olika åren

Viivekoron ja veronlisäyksen korkoprosentti vuosina 2013-2021
Korkojakso Korkoprosentti
år 2021 7
år 2020 7
år 2019 7
år 2018 7
år 2017 7
år 2016 7,5
år 2015 7,5
år 2014 7,5
år 2013 8

Dröjsmålsränta

Räntedagarna beräknas enligt det faktiska antalet dagar i månaden och året. Till exempel september har 30 räntedagar och oktober 31. Ett år har 365 räntedagar, förutom skottåret som har 366. Åren 2017–2019 och 2021 har därmed 365 räntedagar och året 2020 har 366.

Dröjsmålsräntan beräknas med beräkningsformeln: (räntedagar x räntesats x kapitalbeloppet) / 365 (eller 366) x 100 %

Dröjsmålsräntan ska beräknas och betalas med en cents noggrannhet.

Förseningsränta och skattetillägg

Vid beräkningen av både förseningsränta och skattetillägg är räntedagarnas antal 360 om året och 30 i månaden.

Förseningsränta och skattetillägg beräknas enligt beräkningsformeln: (räntedagar x räntesats x kapitalbeloppet) / 360 x 100 %

Minimibeloppet på både förseningsränta och skattetillägg är 3 euro. Om förseningsräntan eller skattetillägget som räknats med formeln underskrider 3 euro ska ändå minimibeloppet på 3 euro betalas.