Register över behandling av personuppgifter inom Anläggningsprojektet för ett positivt kreditupplysningsregister

Artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Anläggningsprojektet för ett positivt kreditupplysningsregister inhämtar och lagrar personers kontaktuppgifter för kommunikativa syften.

Anläggningsprojektet för ett positivt kreditupplysningsregister har 1.10.2020 inlett planeringen av systemet. Representanterna för intressentgrupperna är med i planeringen och fastställandet av registret.

Uppgifter om registeransvarig och personuppgifter som behandlas.

Registeransvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATTEFÖRVALTNINGEN
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Besöksadress:
Fågelviksgränden 10, Helsingfors

Skatteförvaltningens dataskyddsansvariga

Helena Hynynen

Taito von Konow

PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

 

Personuppgiftsbiträde Skatteförvaltningen/Anläggningsprojektet för ett positivt kreditupplysningsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Kontaktuppgifterna används för kommunikativa uppgifter. Syftet med behandlingen är att sköta den nödvändiga kommunikationen med intressentgrupperna.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på följande punkter:

  • artikel 6 punkt 1 e i dataskyddsförordningen
  • 4 § 1 punkten i dataskyddslagen.
Kategorier av registrerade

Elektroniskt nyhetsbrev: Beställare av elektroniska nyhetsbrev
Intressentgruppssamarbete: Personer som anmält sig för samarbete med intressentgrupper

Kategorier av personuppgifter

Nyhetsbrev:
- E-postadress som angetts av personen
Intressentgruppssamarbete:
- Kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer i intressentgruppen

Särskilda kategorier av personuppgifter/fällande domar i brottmål samt överträdelser Behandlas inte.
Kategorier av mottagare av personuppgifter Uppgifterna lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.

Utlämnande av uppgifter till tredjeländer

Uppgifterna lämnas inte ut till tredjeländer.

Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter

Uppgifterna sparas tills kontaktpersonen byts eller när uppgifterna inte längre behövs.