Begäran om de egna personuppgifterna

Med blanketten Begäran om de egna personuppgifterna (TULOR 6114r) kan du begära tillgång till de egna uppgifterna enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan be om en redogörelse om de uppgifter som sparats om dig i inkomstdatasystemet. Exempel på sådana uppgifter är namn, personbeteckning, adress, telefonnummer och e-postadress, eventuella anteckningar, uppgifter om anmälningar om löneuppgifter och uppgifter i dokumentarkiv.

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter i Inkomstregisterenheten och uppgifter som förs in i inkomstregistret och uppgifter som lämnas ut från inkomstregistret: Dataskydd och behandling av uppgifter.

Som inkomsttagare kan du endast begära om en rapport om de uppgifter som berör dig. Begäran ska göras personligen. Det är inte möjligt att befullmäktiga en annan person att framställa en begäran om de egna personuppgifterna. Blanketten behandlas enligt den tidsfrist som föreskrivs i artikel 12 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, dvs. inom en månad från att begäran mottagits.

Innan uppgifterna skickas verifierar inkomstregistret kundens identitet och begär om tilläggsuppgifter vid behov. Inkomstregisterenheten skickar uppgifterna till kundens officiella adress som antecknats i befolkningsdatasystemet.

Ange i det fritt formulerade fältet den tidsfrist, för vilken du begär uppgifter.

Om du behöver information om prestationer som betalats till dig, kan du beställa ett inkomstregisterutdrag. Inkomstregisterutdraget innehåller inkomstuppgifter som prestationsbetalarna har anmält till inkomstregistret. Med hjälp av inkomstregisterutdraget kan du kontrollera vilka inkomstuppgifter som anmälts för dig.

Inkomstregistrets blanketter

Begäran om de egna personuppgifterna (TULOR 6114r), (pdf)