Oljeskyddsavgift

Uppbörden av oljeskyddsavgiften avbryts den 1 januari 2023 - en ny miljöskadefond

Ur den nya miljöskadefonden ska betalas ersättning för kostnaderna för bekämpning av miljöförorening och återställande av förorenad miljö samt för skador som orsakats, då ersättning inte kan tas ut av den egentliga ansvariga parten.

De fondmedel som är avsedda för betalning av ersättningar ska samlas in hos dem som bedriver sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön genom årliga miljöskadeavgifter eller genom miljöskadeavgifter av engångsnatur. Uppbörden av oljeskyddsavgiften avbryts den 1 januari 2023.

Läs mer: RP 183/2022

På olja som importeras till eller transporteras genom Finland uppbärs en oljeskyddsavgift.

Med oljeskyddsavgiften samlas medel in i oljeskyddsfonden, som förvaltas av miljöministeriet. Ur fonden betalas ersättning för oljeskador och för de kostnader som bekämpningen av dem och återställandet av miljön orsakar. Dessutom betalas ersättningar och beviljas bidrag för de kostnader som orsakas av förvärv av bekämpningsmateriel och av upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

Avgiftens storlek

Avgiftsbelagda oljor är de flytande produkter som hör till varukoderna 2707, 2709 och 2710 i tulltariffen. Sådana är bl.a. råolja och andra oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral och produkter härledda av råolja.

För avgiftsbelagd olja som importeras till eller som transporteras genom Finland tas ut en oljeskyddsavgift på 0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut till det dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Sjöfartsverket har utfärdat närmare föreskrifter om när ett tankfartyg ska anses vara försett med dubbelbotten.

Vem är avgiftsskyldig?

Avgifts- och deklarationsskyldig är transportören eller importören av oljeprodukterna.

  • Avgiftsskyldig i fråga om olja som importeras till eller transporteras via Finland från en annan EU-medlemsstat är den som tar emot oljan i Finland.
  • Avgiftsskyldig i fråga om olja som importeras till eller transporteras via Finland från ett land utanför EU är den som för första gången hänför oljan till en godkänd tullbehandling i Finland.

Vid uppbörd av oljeskyddsavgift för olja som kommer från ett land inom gemenskapen följs de bestämmelser i punktskattelagen som gäller registrerade mottagare. I fråga om olja som kommer från ett land utanför gemenskapen följs det beslut som utfärdats av Skatteförvaltningen.

Mer information:

Miljöministeriet

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2022