Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattedeklaration – kommun, samkommun, församling, yrkeshögskola, universitet m.fl.

Skattedeklarationen 6C lämnas in av:

  • kommuner och samkommuner
  • församlingar och andra religiösa samfund
  • studentkårer och nationer
  • yrkeshögskolor
  • universitet.

Skattedeklarationen ska lämnas in om

  • man har haft skattepliktiga inkomster under skatteåret
  • Skatteförvaltningen separat har bett om en skattedeklaration.

Om kommunen, församlingen eller ett annat delvis skattefritt samfund (21 § i inkomstskattelagen) inte har skattepliktiga inkomster eller andra uppgifter som inverkar på beskattningen, behöver skattedeklarationen i allmänhet inte lämnas in. Om samfundet har fått Skatteförvaltningens meddelande om att det snart är dags att lämna in skattedeklarationen lönar det sig att deklarera trots att samfundet inte har haft någon verksamhet. Om man lämnar in skattedeklarationen slipper man separata uppmaningar.

När ska skattedeklarationen lämnas in?

Deklarationen ska lämnas in inom fyra månader efter utgången av redovisningsperiodens sista månad.

Exempel: Om ett samfunds räkenskapsperiod går ut 31.12.2020 ska skattedeklarationen lämnas in senast 30.4.2021. Om 30.4. infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får bekräftelsen senast under den sista inlämningsdagen.

En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postens gång. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

En försenad, bristfällig eller helt försummad skattedeklaration leder i regel till förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Ytterligare information om förseningsavgift och skatteförhöjning

Man kan i undantagsfall få en förlängd inlämningstid (t.ex. på grund av sjukdom). Läs mer: Förlängd inlämningstid för skattedeklaration.

Så här lämnar du in en skattedeklaration

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt. Det finns flera alternativ:

Läs mer om inlämnandet av skattedeklaration.

Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för det och inte heller redogöra i förväg varför deklarationen lämnas in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Pappersblankett 6C och ifyllningsanvisning.

Korrigera skattedeklarationen som du lämnat in tidigare

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange de nya uppgifterna eller korrigera uppgifterna du lämnat tidigare. Från och med skatteåret 2018 har varje skattskyldig en egen, individuell dag då beskattningen slutförs. Beskattningen slutförs emellertid senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen genom omprövningsbegäran.