Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Deklarationsanvisning för jordbruksidkare

I denna deklarationsanvisning redogörs för de uppgifter som jordbruksidkare och dödsbon som idkar jordbruk ska lämna i skattedeklaration 2. Uppgifterna i skattedeklarationen ska grunda sig på anteckningar som innehåller inkomst- och utgiftsregistreringar samt tillhörande verifikationer.

Deklarera i MinSkatt

Pappersblankett 2 (returadressen finns på första sidan)

Inlämningsdagarna för skattedeklarationer

Om du lämnar skattedeklarationen på något annat sätt än i MinSkatt, exempelvis på en pappersblankett, visas deklarationsuppgifterna senare även i MinSkatt. Det tar dock tid att behandla deklarationen. Om du får en påminnelse i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal, är påminnelsen onödig. Påminnelsen försvinner när din deklaration har överförts till MinSkatt.

Allmänna instruktioner

Branschuppgiften visas i skattedeklarationen enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning.

Så här korrigerar du deklarationen i MinSkatt

Välj fliken Kunduppgifter, punkten Företagsverksamhet.

Så här korrigerar du deklarationen på en pappersblankett

Anmäl ändringen i ytj.fi eller på pappersblankett Y6.

Observera att de ändringar av branschuppgiften som du deklarerat med en pappersblankett förmedlas inte vidare.

Jordbruksidkare

Du kan logga in i MinSkatt och de övriga e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat.

Om du vill ge ett ombud (exempelvis en bokföringsbyrå) fullmakt att sköta dina skatteärenden ska du bevilja ombudet fullmakten på adressen suomi.fi/fullmakter. För att kunna lämna en skattedeklaration i MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Dödsbon och beskattningssammanslutningar

För att kunna sköta ärenden elektroniskt ska ombudet för ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning ha en Suomi.fi-fullmakt.

Läs mer om vad fullmakterna omfattar och hur de används i olika e-tjänster.

I januari 2023 skickar vi inte längre en tom deklarationsblankett till jordbruksidkare. Undantag från detta är dödsbon och beskattningssammanslutningar som fortfarande får blanketten per post.

Om du lämnar skattedeklarationen och dess bilagor på pappersblanketter:

 • Ange namn och personbeteckning eller FO-nummer på varje sida i de punkter som reserverats för dessa uppgifter.
 • Häfta inte ihop blanketterna eller sidorna. 
 • Om en inkomst- eller utgiftspost i skattedeklarationen har särskilda kolumner för anteckningar och beskattningen, fyll i båda kolumnerna även om beloppen är lika stora.
 • Underteckna skattedeklarationen och ange datum för undertecknandet. Jordbruksidkaren själv eller dennes ombud ska underteckna skattedeklarationen.
 • Posta skattedeklarationen till adressen som står på blankettens framsida. 

Kontrollera öppettiderna på skattebyråerna

Skriv ut blanketten på blankettbeskrivningssidan
Du kan också beställa blanketten och returkuvertet på numret 029 497 031 (Blankettbeställningar, priset på samtalet msa/lna). Om du beställer blanketten per telefon, reservera tillräckligt med tid för postgången.

Så här deklarerar du på papper

Om ditt kontonummer har ändrats eller om du ännu inte har anmält uppgiften till Skatteförvaltningen, lägg till kontonumret i MinSkatt under Kunduppgifter.

Du inte behöver separat yrka på företagaravdrag i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen räknar ut avdraget för dig.
Läs mer om företagaravdraget.

Jordbrukssammanslutningar deklarerar med skattedeklaration 2Y för jordbrukssammanslutningar.

Observera att jordbrukssammanslutningar kan lämna ändringsanmälan Y5 endast på en pappersblankett.

Du måste alltid lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2) – även om du inte haft någon verksamhet.

I MinSkatt finns såväl i fasen Inkomster som i Utgifter och reserveringar i början av sidan en punkt som du kan markera om du inte har haft verksamhet. Kryssa för punkten Jag lämnar inte uppgifter i fasen Intäkter och Jag lämnar inte uppgifter i fasen Utgifter och reserveringar.

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du lämna en tom blankett som du har undertecknat.

Skattedeklarationens uppgifter

Denna deklarationsanvisning följer skattedeklarationen i MinSkatt. Om du deklarerar med en pappersblankett kan rubrikerna och ordningsföljden vara lite olika.

Deklarera inkomsterna och utgifterna utan moms. Om du inte är momsskyldig, ska du emellertid ange utgifterna inklusive moms.

 1. Se bild

  Du är på fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Inkomstskatt för personer – eller Inkomstskatt för sammanslutningar om du lämnar skattedeklarationen i jordbrukssammanslutningens namn.

  Välj i punkten Skatteår 2022 länken Lämna en skattedeklaration för jordbruk.

 2. Se bild

  Obs! Privatperson: Om det på sidan inte finns en direkt länk till skattedeklarationen för jordbruk, ska du i punkten Skatteår 2022 välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 3. Se bild

  Kontrollera att du har valt det rätta året. Välj därefter länken Skattedeklarationen för jordbruk.

Bakgrundsuppgifter

Denna punkt visas för dig i MinSkatt om du har en make eller maka. Läs mera vad betyder make eller maka i beskattningen? 

Svara Ja om du idkar jordbruk tillsammans med din maka eller make och ange bådas andelar i procent för uträkningen av jordbruksinkomster och förmögenhet.

 • Uppgifter för inkomstandelar för makar
 • Andel av jordbrukets nettoförmögenhet
 • Arbete inom jordbruket

Inkomster

Jordbrukets försäljningsinkomster (samtliga gårdsbruksenheter sammanlagt)

Ange här dina försäljningsinkomster exempelvis för försäljning av husdjur, husdjursprodukter, odlingsprodukter eller inkvarteringstjänster.

Specificera försäljningarna enligt momssats:

Momspliktig försäljning, moms 24 %

I denna punkt uppges exempelvis dina inkomster från försäljning av husdjur. Du kan periodisera inkomsterna på skatteåret och på de två därpå följande åren om du har sålt en betydande del av gårdens husdjur.

 • Ange först det sammanlagda beloppet av försäljningsinkomster som du inte periodiserar dvs. som i sin helhet är inkomster för skatteåret.
 • Ange i nästa punkt de försäljningsinkomster som du har fått under skatteåret och som du periodiserar för skatteåret och de två följande åren. Ange totalinkomsten enligt jordbruksanteckningarna.
 • Ange dessutom i sin egen punkt alla de periodiserade inkomster (från tidigare år och detta år) som utgör inkomst för detta skatteår.

Övriga försäljningsinkomster, moms 24 %

Ange i den här punkten dina övriga inkomster enligt 24 % momssats, exempelvis

 • arbetsersättningar
 • inkomster från uthyrning av jordbruksmaskiner 
 • skogsbrukets biinkomster.

Momspliktig försäljning, moms 14 %

Ange i den här punkten dina inkomster från försäljning av husdjursprodukter (till exempel mjölk) och växtodlingsprodukter (till exempel trädgårdsprodukter). 

Momspliktig försäljning, moms 10 %

Ange i denna punkt exempelvis dina inkomster från försäljning av inkvarteringstjänster.

Bilar, fordon och arbetsresor

Ange i denna punkt kostnaderna för bil, om mer än hälften av körningarna hänför sig till jordbruket.

 • Ta upp i jordbruksanteckningarna alla kostnader för fordonet och körningarna, exempelvis bränsle, service och avskrivning på fordonet.
 • För en körjournal över användningen av fordonet och ta upp alla körningar i den. Beräkna utifrån körjournalen vilken andel av kostnaderna som hör till privatbruket eller skogsbruket.
 • Du får privatbrukets andel av utgifterna när du dividerar kostnaderna för och avskrivningen på fordonet med totalantalet körda kilometer och multiplicerar resultatet med antalet körda kilometer inom det privata bruket. Räkna ut skogsbrukets andel på motsvarande sätt.

Läs mer om bilkostnader

 

En bil anses höra till privathushållet om högst hälften av kilometerantalet som du kört under skatteåret är körningar inom jordbruket.

Om användningen av privathushållets bil anges följande uppgifter:

 • det sammanlagda kilometerantalet under skatteåret samt
 • körningarna inom jordbruket.

I MinSkatt visas den kilometerersättning som du kan få för körningarna inom jordbruket.  MinSkatt räknar ut i punkten Tilläggsavdrag det belopp som du kan dra av i beskattningen. Det färdigt uträknade tilläggsavdraget visas i fasen Utgifter och reserveringar under Övriga avdrag.

Observera att du ännu kan göra tillägg till summan under Övriga avdrag exempelvis på grund av att du transporterat tung last eller släpvagn under körningen. 

Om du redan har dragit av bilutgifter i anteckningarna, svara på frågan Ja och ange det belopp som du har dragit av i anteckningarna. Detta belopp kommer att minska tilläggsavdragets belopp.

Om du deklarerar på en pappersblankett, kontrollera tilläggsavdragets belopp i Skatteförvaltningens beslut om resekostnadsersättningar för år 2022 .

Läs mer om avdrag för bilkostnaderna

Om dina levnadskostnader (t.ex. måltidskostnader) har varit högre än vanligt på grund av en tillfällig arbetsresa, kan du dra av merkostnaderna. Du kan göra avdrag endast om du varit på affärsresa utanför ditt ordinarie verksamhetsområde. Resan kan vara exempelvis en utbildningsresa, resa för att hämta varor eller en tillfällig resa för försäljning av produkter.

Svara Ja och ange antalet inrikes resdagar enligt resans längd. I MinSkatt ser du direkt beloppet av dagtraktamenten som du får dra av.

Utlandsresorna ska anges separat: multiplicera antalet resdagar med utlandsdagtraktamentets belopp och ange det sammanlagda kostnadsbeloppet i punkten Kostnader sammanlagt.

Kontrollera beloppen av inrikes och utlandsdagtraktamenten i Skatteförvaltningens resekostnadsbeslut för år 2022.

Observera att Tilläggsavdrag sammanlagt överförs till fasen Utgifter och reserveringar punkten Jordbrukets övriga avdrag. Räkna tilläggsavdraget med i punkten Alla övriga avdrag sammanlagt.

Stöd och övriga intäkter

Ange exempelvis sådana stöd som du får via köpare av jordbruksprodukter, stöd från andra utbetalare än staten samt ersättningar som beräknas direkt som inkomst.

Specificera stöden och ersättningarna enligt följande:

Statliga stöd

Ange i den här punkten exempelvis sådana ersättningar för inkomstbortfall som betalats på grund av beskogning av åker. I den här punkten anges inte stöd som beviljats för investeringar inom jordbruket, utan de ska anges under specifikation av avskrivningarna.

Övriga momsfria stöd och ersättningar

Ange i denna punkt exempelvis

 • understöd som du fått via köpare av jordbruksprodukter
 • andra än statliga stöd
 • ersättningar som direkt räknas som inkomst.

Övriga momsfria inkomster

Ange i denna punkt exempelvis

 • hyresinkomster i anslutning till jord- eller skogsbruket, exempelvis
 • ersättningar som är bundna till vindkraftverkets verksamhet, såsom influensområdesersättning eller andra ersättningar
 • överlåtelsevinster från jordbrukets värdepapper eller andelar
 • skadeersättningar för skörd, djur och jordbruksförnödenheter
 • den del av återanskaffningsreserveringar som du gjort under tidigare år och som intäktsförs direkt under skatteåret.

Ange här den andel av utjämningsreserveringarna som du gjort under tidigare år och som du intäktsför direkt i år.

OBS! Om du gör en utjämningsreservering i år, ska du ange den och de oanvända utjämningsreserveringarna från tidigare år i nästa fas i punkten Utgifter och reserveringar.

Läs mer om utjämningsreservering.

Ange i denna punkt exempelvis skattelättnad vid momsskyldighetens nedre gräns och återbäring av punktskatt på energiprodukter.

Ange här de utgifter som tagits upp i jordbruksanteckningarna men som inte anknyter till jordbruket. Sådana utgifter är till exempel utgifter för privat bruk av följande material och förnödenheter:

 • maskiner och inventarier inom jordbruket
 • el
 • telefon.

Ange i punkten Intäktsföring av allt privatbruk det sammanlagda beloppet av följande utgifter:

 • intäktsföring av privathushållets körningar 
 • intäktsföring av skogsbrukets körningar
 • övriga utgifter för privat bruk, såsom för el och vatten.

Dividender och överskott

Ange i denna punkt dina dividender från både noterade och onoterade bolag. Specificera dividenderna. MinSkatt beräknar automatiskt vilken del av dividenden som är skattepliktig jordbruksinkomst.

Den skattepliktiga andelen av dividenderna fastställs utifrån om utbetalaren av dividenden är offentligt noterat eller inte. Ett bolag anses vara offentligt noterat exempelvis om dess värdepapper är föremål för handel i en värdepappersbörs.

Obs! I den här punkten anges inte exempelvis dividender från skogsbolag eller telefonbolag.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Dividender från offentligt noterade bolag

Ange i den här punkten det sammanlagda beloppet av sådana dividender från offentligt noterade bolag vilka du tagit upp i jordbruksanteckningarna.

Skattepliktig andel

Dividender från offentligt noterade bolag är till 85 % skattepliktig jordbruksinkomst och till 15 % skattefri inkomst. Ange i denna punkt den skattepliktiga andelen.

Dividender från andra än offentligt noterade bolag

Det sammanlagda beloppet av sådana dividender från andra än offentligt noterade bolag vilka du tagit upp i jordbruksanteckningarna.

Skattepliktig andel

Dividender från andra än offentligt noterade bolag är till 75 % skattepliktig jordbruksinkomst och till 25 % skattefri inkomst. Ange i den här punkten den skattepliktiga andelen.

Läs mer i följande anvisningar:

Ange dina överskott från andelslag. Specificera överskotten. MinSkatt räknar ut automatiskt den skattepliktiga inkomstens andel.

Den skattepliktiga andelen fastställs utifrån om utbetalaren av överskottet är ett offentligt noterat andelslag eller inte. Ett andelslag är offentligt noterat exempelvis om dess andelar är föremål för handel på en värdepappersbörs. För tillfället finns det inga offentligt noterade andelslag i Finland.

Överskott som ett noterat andelslag delar ut är till 85 % skattepliktig jordbruksinkomst och till 15 % skattefri inkomst. 

Överskott från onoterade andelslag beskattas lindrigare upp till ett totalbelopp på 5 000 euro. Överskottet är till 25 % skattepliktig jordbruksinkomst och till 75 % skattefri inkomst, om dina överskott från samtliga onoterade andelslag sammanlagt uppgår till högst 5 000 euro per år. Efter 5 000 euro är 75 % av överskotten skattepliktig jordbruksinkomst och 25 % skattefri inkomst. Lindringen som gäller överskott är personlig och beviljas bara en gång per skatteår. Om du idkar jordbruk tillsammans med din make eller maka, kan du dock utnyttja hans eller hennes återstående lindring i jordbruksbeskattningen.

Beloppet du angett som skattepliktigt kan komma att ändras eftersom Skatteförvaltningen kontrollerar lindringen på basis av de tillgängliga uppgifterna och uppdaterar beloppet vid behov.

Obs! I denna punkt anges inte överskott från skogsandelslag eller telefonandelslag.

Läs mer: Beskattningen av överskott från andelslag

Utgifter och reserveringar

Jordbruksutgifter

Ange utbetalda löner enligt följande:

 • Löner och lönebikostnader: Ange här löner och arvoden inklusive bikostnader. De dras av som jordbruksutgifter.
 • Löner utan lönebikostnader: Ange här de förskottsinnehållningspliktiga löner som du har betalat under skatteåret. Ange lönebeloppet utan bikostnader. Lönerna inverkar på uträkningen av jordbrukets kapitalinkomst: Skatteförvaltningen lägger till 30 % av lönerna automatiskt till jordbrukets nettoförmögenhet.

Observera:

Ange inte bland lönekostnaderna sådana löner som du betalat till din maka eller make eller en sådan familjemedlem som vid ingången av skatteåret varit under 14 år.

Som lön anges inte ersättningar som du betalat till kommunen för avbytare och tillfällig hjälp eller kostnadsersättningar. Ange dessa i punkten Jordbrukets inköp.

Ange i denna punkt dina jordbruksrelaterade inköp, exempelvis anskaffningar av gödslingsmedel eller utsäde. Ange också sådana anskaffningar av inventarier och förnödenheter som du inte drar av i form av avskrivningar.

Specificera dina inköp enligt momssats

Inköp, moms 24 %

Deklarera exempelvis följande inköp:

 • husdjur
 • gödselmedel
 • utsäde
 • jordbruksinventarier som du anskaffat inklusive moms (inventarier som du inte drar av i form av avskrivningar).

I denna punkt anges inte de anskaffningsutgifter för husdjur vilka du tänker periodisera.

Inköp, moms 14 % och inköp, moms 10 %

Ange separat inköp enligt momssatserna 14 % och 10 %, såsom foder (14 %) och djurmediciner (10 %).

Momsfria jordbruksutgifter, moms 0 %

Ange de årliga utgifter i anteckningarna som inte innehåller moms, såsom hyror, försäkringspremier samt fastighetsskatt för jordbruksbyggnader och byggnadsplatser.

Ange också sådana ersättningar eller kostnadsersättningar som du har betalat till kommunen för avbytare och tillfällig hjälp.

Observera att

 • du kan dra av LFöPL-avgifterna här eller i punkten Övriga avdrag. Alternativt kan du dra av avgifterna i din egen eller din makes eller makas förhandsifyllda skattedeklaration. I så fall ska du inte ange avgiften i skattedeklarationen för jordbruk.
 • om du mottagit fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket, minskar stödet beloppet av den fastighetsskatt som du kan dra av.

Ange i denna punkt anskaffningsutgifter för husdjur vilka ska periodiseras. Du kan dra av utgifterna under 3 år genom att periodisera dem som lika stora utgiftsposter.

Specificera uppgifterna:

Totala sådana utgifter för anskaffning av husdjur som enligt anteckningarna ska periodiseras under skatteåret

Om du köpt husdjur under skatteåret, ange här den andel av anskaffningsutgifterna som du tänker periodisera. Du kan periodisera anskaffningsutgiften för husdjur på 3 år.

Sådana periodiserade utgifter för anskaffning av husdjur som ska dras av som skatteårets avskrivningar

Ange den andel av anskaffningsutgifterna för husdjur som periodiserats under skatteåret och de två föregående åren och som du periodiserar som utgift för skatteåret.

Jordbrukets avskrivningar

Ange i denna punkt avskrivningarna och skattelättnadsavskrivningarna inom jordbruket. I avskrivningar får dras av anskaffningsutgifterna för sådana nyttigheter vars sannolika ekonomiska användningstid är över 3 år eller vars anskaffningspris är över 1 200 euro.

Ange avskrivningsuppgifterna i specifikationerna (öppna specifikationen).

Ange separat

 • avskrivningarna på byggnader och konstruktioner
 • avskrivningarna för maskiner, broar, stödrättigheter, asfalteringar och täckdiken.

Ange skattelättnadsavskrivningar, dvs. den höjda avskrivningen, i punkten Maskiner och inventarier.

Öppna specifikationen och ange de uppgifter som behövs:

Utgiftsrest är anskaffningspriset efter att avskrivningar som gjorts under tidigare år har dragits av. Den utgiftsrest som har fastställts för det föregående året visas färdigt i MinSkatt. Uppgiften gör det lättare för dig att deklarera. Ange också eventuella tillägg och överlåtelser. MinSkatt beräknar och föreslår automatiskt det högsta möjliga avskrivningsbeloppet utan skattelättnadsavskrivning.

Ange det sammanlagda beloppet av skatteårets avskrivningar i punkten Skatteårets avskrivning och skattelättnadsavskrivning, det vill säga förhöjd avskrivningsäga förhöjd avskrivning.

Exempel: En maskin som under skatteåret anskaffades för jordbruket kostade 5 000 euro. I skatteårets anteckningar kan maskinen avskrivas med 25 %, dvs. 1 250 euro. Det återstående beloppet 3 750 euro utgör utgiftsrest utifrån vilket avskrivningen för det följande skatteåret kommer att beräknas.

Observera att beloppet av Oavskrivet värde (utgiftsrest) som du räknat ut i denna punkt anges i fasen Uträkning av förmögenhet. Lägg till utgiftsresten för maskiner och inventarier också utgiftsresten för sådana maskiner och inventarier som inte har tagits i bruk, minskat med beloppet av de utjämningsreserveringar, investeringsstöd och övriga motsvarande ersättningar som du använt för dessa maskiner och inventarier.

Läs mer om avskrivningar

Byggnader och maskiner som inte tagits i bruk samt reserveringar

Ange i den här punkten byggnader eller maskiner som du inte ännu tagit i bruk. Ange deras ursprungliga anskaffningsutgifter och de utjämningsreserveringar som du använt för anskaffningen.

Specificera uppgifterna:

Anskaffningsutgifter för byggnader som inte tagits i bruk under skatteåret

Ange de ursprungliga anskaffningsutgifterna för byggnader som du inte tagit i bruk.
Från anskaffningsutgifterna ska du dra av den utjämningsreservering som du använt och räkna in den återstående anskaffningsutgiften i tillgångarna som du anger i punkten Produktionsbyggnader i fasen Uträkning av förmögenhet.

Anskaffningsutgifter för maskiner som inte tagits i bruk under skatteåret

Ange de ursprungliga anskaffningsutgifterna för maskiner som du inte ännu tagit i bruk. Från anskaffningsutgifterna ska du dra av den utjämningsreservering, det investeringsstöd och dylika ersättningar som du använt och räkna in den återstående anskaffningsutgiften i tillgångarna som du anger i fältet Utgiftsresten för maskiner och inventarier i fasen Uträkning av förmögenhet.

Utjämningsreservering som använts för ovannämnda utgifter

Ange alla utjämningsreserveringar som du har använt för anskaffning av maskiner och byggnader som du inte ännu tagit i bruk.

Obs! Du kan inte göra avskrivningar på sådana maskiner och byggnader som du inte har tagit i bruk.

Ange i denna punkt utjämningsreservering. En utjämningsreservering ska användas för specifika anskaffningsutgifter och utgifter för ombyggnad inom jordbruket. Om reserveringen inte har använts, ska den intäktsföras senast under det tredje skatteåret efter att reserveringen gjorts.

Specificera uppgifterna:

Du kan dra av en utjämningsreservering separat för varje gårdsbruksenhet. Reserveringen är högst 40 % av nettoinkomsten för gårdsbruksenhetens jordbruk. Du kan räkna ut nettoinkomsten när du från de skattepliktiga jordbruksinkomsterna drar av utgifterna för förvärvande eller bibehållande av dessa inkomster. Du ska dock inte dra av jordbrukets ränteutgifter eller index- och kursförluster.

Ange utjämningsreserveringen enbart i hela hundra euro: avrunda utjämningsreserveringen för varje gårdsbruksenhet nedåt till hela hundra euro. Om det finns flera gårdsbruksenheter ska du räkna ihop deras utjämningsreserveringar först efter avrundningen.

Exempel: Nettoinkomsten av gårdsbruksenhets jordbruk är 29 560 euro. Från detta belopp får du dra av en utjämningsreservering som högst kan uppgå till 40 % av nettoinkomsten, dvs. 11 824 euro. Eftersom i utjämningsreservering beaktas inte den del som går över jämna hundra euro, uppgår utjämningsreserveringen för denna gårdsbruksenhet högst till 11 800 euro.

Utjämningsreserveringens maximibelopp per gårdsbruksenhet är 13 500 euro under skatteåret. Minimibeloppet per gårdsbruksenhet är 800 euro. Utjämningsreserveringen bildas och används separat för varje gårdsbruksenhet. Allokera inkomsterna och utgifterna i anteckningarna till gårdsbruksenheten i fråga, eftersom varje gårdsbruksenhets grunder för utjämningsreserveringen ska framgå av anteckningarna.

Ange både den utjämningsreservering som du har gjort för skatteåret och den andel av utjämningsreserveringar från tidigare år som finns kvar vid utgången av detta skatteår. Ange beloppet på en resterande reservering alltid för det år då reserveringen ursprungligen gjordes.

Om du har gjort en återanskaffningsreservering, ska du uppfölja återföringen av den med hjälp av denna specifikation.

Du kan göra en återanskaffningsreservering om anläggningstillgångar förstörs eller skadas genom eldsvåda eller annan motsvarande skada.

Ange beloppet på en resterande reservering alltid för det år då reserveringen ursprungligen gjordes.

Läs mera om reserveringar

Övriga jordbruksutgifter

Ange i denna punkt avdrag som du inte har dragit av i anteckningarna. Sådana tillägg är exempelvis

 • tilläggsavdrag för användning av bil. Beloppet får du automatiskt i fasen Inkomster i punkten Användning av privathushållets bil för körningar inom jordbruket.
 • tilläggsavdrag för ökade levnadskostnader. Beloppet får du automatiskt i fasen Inkomster i punkten Ökade levnadskostnader på grund av tillfälliga arbetsresor.
 • utbildningsavdrag inom jordbruket: Lämna närmare uppgifter i specifikationen på blankett 79A
 • tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet: Lämna närmare uppgifter i specifikationen på blankett 67.

I denna punkt anges dessutom

Räkna samman alla belopp och ange resultatet i punkten Alla övriga avdrag sammanlagt.

Ange i denna punkt räntorna på skulder inom jordbruket.

Den här punkten visas i MinSkatt om räkenskapsperiodens resultat uppvisar förlust.

Svara Ja om du yrkar på att jordbruksförlusten eller en del av den ska dras av från skatteårets kapitalinkomster. Ange det belopp som du vill dra av från kapitalinkomsterna.

Observera att om makarna idkar jordbruk tillsammans, anses företagarmakarna ha framställt ett gemensamt yrkande om avdrag av förlusten från kapitalinkomsterna.

Läs mer om jordbruksföretagarens förluster.

Uträkning av förmögenhet

Jordbrukets tillgångar (samtliga gårdsbruksenheter sammanlagt)

Till gårdsbruksenhetens fastigheter hör exempelvis produktionsbyggnader och deras byggplatser samt semesterstugor.

Specificera uppgifterna:

Jordbruksmark och byggplatser för produktionsbyggnader

Skatteförvaltningen räknar ut det exakta värdet på tjänstens vägnar utgående från uppgifterna i sina register. Obs! Värdet uppdateras automatiskt när fastighetsbeskattningens värden är tillgängliga. Du kan inte själv ändra på dessa värden.

Produktionsbyggnader

Ange de anskaffningsutgifter för produktionsbyggnader som inte avskrivits vid beskattningen sammanlagt. Skatteförvaltningen använder också uppgiften som grund för fastighetsbeskattningen.

Semesterstugor och andra bostadsbyggnader som hyrs ut med tomt

Ange beskattningsvärdena för semesterstugor och andra bostadsbyggnader som hyrs ut samt för deras tomter. Värdena har angetts i fastighetsbeskattningsbeslutet.

Ange också anskaffningsutgifterna för byggnader som inte tagits i bruk, minskade med den utjämningsreservering som du använt för dessa byggnader.

Hur ska jag beräkna närmevärdet av jordbrukets nettoförmögenhet för år 2022?

Du kan antingen använda beloppet i beskattningsbeslutet för 2021 eller räkna ut ett närmevärde enligt följande:

Använd de kommunspecifika värdena per hektar som Skatteförvaltningen har fastställt genom sitt beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg för skatteåret 2022. Multiplicera arealen på jordbruksmark med värdet per hektar och multiplicera sedan talet med sju. Multiplicera arealen på byggplatserna med värdet per hektar och multiplicera talet med 28. Räkna ihop produkterna av multiplikationerna.

Ange i denna punkt utgiftsresten för maskiner och inventarier. Ange också utgiftsresten för de maskiner och inventarier som inte har tagits i bruk minskat med de utjämningsreserveringar, investeringsstöd och övriga motsvarande ersättningar som du har använt för dessa maskiner och inventarier

Med utgiftsrest för maskiner och inventarier avses den del av anskaffningsutgiften som blir kvar efter de årliga avskrivningarna.

Ange i denna punkt de aktier och andelar som hör till jordbrukstillgångarna. Aktier och andelar anses höra till jordbrukstillgångarna om de inverkar på jordbruksverksamheten. Sådana är exempelvis aktier eller andelar i ett bolag som förädlar jordbruksprodukter.

Ange här exempelvis det oavskrivna värdet på broar, gårdsstöd och asfalteringar samt värdet på produktionsrättigheter.

Jordbrukets skulder och förpliktelser sammanlagt

Ange i denna punkt endast de skulder som hänför sig till jordbruksverksamheten.

Obs! Här anges inte skulder som hör till jordbruksidkarens privathushåll.

Övriga tillgångar för gårdsbruksenheten

Ange i denna punkt de tillgångar som hör till gårdsbruksenheten men som trots det används för något annat ändamål än gårdsbruksenhetens behov. Sådana övriga tillgångar är exempelvis sten-, grus-, ler- och torvtäkter. Dessa områden hör inte till jordbrukets förmögenhet utan är privata tillgångar.

Inkomster från försäljning av marksubstanser hör till övriga kapitalinkomster. Komplettera din förhandsifyllda personliga skattedeklaration i MinSkatt eller ange försäljningsinkomsterna på pappersblankett 50B.

Yrkanden och övriga uppgifter

Ange i denna punkt den vinst eller förlust från värdepapper som används inom jordbruket och som ingår i jordbruksinkomsterna eller -utgifterna. Dessa överlåtelsevinster beskattas alltid som kapitalinkomst.

Specificera uppgifterna närmare på blankett 9A som du får fram med knappen Öppna specifikation.

I denna punkt kan du yrka på att företagsinkomsten ska delas in i förvärvsinkomst och kapitalinkomst på ett sätt som avviker från det normala. Kapitalinkomstens maximibelopp är vanligtvis 20 % av nettoförmögenheten, men alternativt kan du yrka på någotdera av de följande:

 • kapitalinkomstens maximibelopp är 10 % av nettoförmögenheten
 • företagsinkomsten som ska fördelas utgör i sin helhet förvärvsinkomst.

Om du yrkar på en avvikande indelning, svara Ja och välj ett av alternativen. Observera att företagarmakar anses framställa ett gemensamt yrkande.

Läs mer om fördelning av företagsinkomst mellan makar. 

Internationell verksamhet

Om du bedriver internationell jordbruksverksamhet ska du lämna följande utredningar:

 • Om du yrkar på avräkning av skatt som du betalat till utlandet, ska du lämna närmare uppgifter i specifikationen på blankett 70.
 • Om du har ett fast driftställe utomlands, ska du lämna närmare uppgifter i specifikationen på blankett 75.
 • Om du har inkomstandel från ett utländskt bassamfund, ska du lämna närmare uppgifter i specifikationen på blankett 74.

Korrigering och komplettering av uppgifter

Du kan korrigera deklarationen i MinSkatt eller på papper.

Så här korrigerar du deklarationen i MinSkatt

I MinSkatt kan du använda den tidigare deklarationen som grund, med andra ord behöver du inte fylla i alla uppgifter på nytt. Börja med att hämta deklarationen.

 1. Se bild

  I sektionen Inkomstskatt för personer under Skatteår 2022 väljer du länken Öppna skattedeklarationen för jordbruk (2)

 2. Se bild

  Du ser den tidigare deklarationens uppgifter som underlag. Välj länken Korrigera.

  Gå igenom de olika faserna i skattedeklarationen och fyll i uppgifterna som är nya eller som har ändrats.

  Gå sedan till fasen Förhandsgranska och skicka och välj Skicka i slutet av sidan.

Så här korrigerar du deklarationen på en pappersblankett

Om du korrigerar uppgifter i en tidigare lämnad deklaration ska du lämna en ny ersättande deklaration. Lämna alla de tidigare lämnade korrekta uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

En halvfärdig skattedeklaration förvaras i MinSkatt i 3 månader.

Om du fortsätter att fylla i skattedeklarationen eller vill skicka en skattedeklaration som du sparat som halvfärdig, gå till fliken Uppgifter  och välj den halvfärdiga skattedeklarationen. Med knappen Redigera kan du komplettera och skicka deklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2023