Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Jordbrukets nettoförmögenhet

Jordbrukets nettoförmögenhet är dess tillgångar minus dess skulder. Nettoförmögenheten avgör hur jordbruksinkomsten delas upp på kapitalinkomst och förvärvsinkomst.

Som kapitalinkomst räknas en 20 procents årlig avkastning på föregående års nettoförmögenhet. Av företagsinkomsten beräknas först beloppet för kapitalinkomstandelen, och den resterande delen är förvärvsinkomst. Om jordbrukets skulder överstiger tillgångarna är nettoförmögenheten noll. Då beskattas hela jordbruksinkomsten som förvärvsinkomst.

Vad ingår i jordbrukets tillgångar?

Till jordbrukets nettoförmögenhet räknas bara de tillgångar som hör till jordbruket. Jordbruksidkarens privathushålls tillgångar beaktas inte. Jordbrukets tillgångar kan vara bland annat:

 • fastigheter
 • produktionsbyggnader
 • jordbruksmaskiner och inventarier
 • varor
 • aktier och andelar som hör till jordbruket.

Vilka tillgångar beaktas inte?

Vid beräkning av nettoförmögenheten inräknas exempelvis följande inte i jordbrukets tillgångar:

 • penningmedel och fordringar
 • värdet på sten-, grus-, ler- och torvtäkter eller motsvarande som hör till jordbruket, om de används för annat ändamål än jord- eller skogsbrukets eget behov.
 • husdjur som hålls för jordbruksproduktion (skulderna som hänför sig till dessa djur dras dock av då nettoförmögenheten beräknas)
 • skogsbrukets tillgångar.

Jordbrukets skulder beaktas

Jordbrukets nettoförmögenhet beräknas genom att skulderna dras av från tillgångarna. Enbart de skulder beaktas som hänför sig till jordbruket. Jordbruksidkarens privathushålls skulder räknas inte in.

Enligt vilken tidpunkt beräknas nettoförmögenheten?

Vid fördelningen av näringsverksamhetens företagsinkomst används normalt näringsverksamhetens nettoförmögenhet enligt föregående skatteår. Om jordbruket börjat idkas under skatteåret, beräknas fördelningen av företagsinkomsten enligt det första skatteårets nettoförmögenhet.

Hur inverkar jordbrukets löner?

Vid beräkning av kapitalinkomstandelen läggs 30 % av lönerna som betalats i jordbruket till jordbrukets nettoförmögenhet. De som beaktas är de förskottsinnehållningspliktiga löner som betalats under de 12 månader som föregått utgången av skatteåret.

Kapitalinkomstandelen påverkas av:

 • nettoförmögenheten från jordbruk vid utgången av föregående skatteår
 • de jordbrukslöner som har utbetalats under 12 månader före utgången av skatteåret.

Om jordbruksidkaren i sin jordbruksskattedeklaration har anmält löneutgifter för jordbruket, lägger Skatteförvaltningen 30 % av lönerna till nettoförmögenheten.

Jordbruksidkare kan inte som jordbruksutgift dra av en lön som de betalat sig själva, sin make eller sitt barn som inte fyllt 14 år före skatteåret.

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2021