Inkomster och utgifter inom jordbruket

Jordbruksinkomster är alla inkomster du fått från jordbruket i pengar eller som förmåner i pengars värde.  Från jordbruksinkomsterna får du dra av utgifterna för förvärv eller bibehållande av inkomsten.

Som jordbruksinkomst räknas också jordbruksstöd

Skattepliktiga jordbruksinkomster omfattar alla inkomster i pengar eller i pengars värde som du mottagit i jordbruket. Jordbruksstöd är i sin helhet skattepliktiga.

Som skattepliktiga inkomster räknas även återbäring av punktskatt (accis) på energiprodukter och momslättnad vid den nedre gränsen.

Vilka jordbruksutgifter får du dra av?

Som jordbruksutgifter får du dra av alla utgifter för förvärv eller bibehållande av jordbruksinkomsten. Rätten att dra av vissa utgifter (t.ex. löneutgifter) kan dock vara helt eller delvis begränsad.

Utbetalda löner utgör jordbruksutgift

Som jordbruksutgifter betraktas utbetalda löner till t.ex. jordbruks- och säsongarbetare. På lönen ska du verkställa förskottsinnehållning enligt skattekortet som arbetstagaren visat upp. Om arbetstagaren inte uppvisar ett skattekort, verkställ förskottsinnehållningen enligt 60 %.

Lön som du som jordbruksidkare betalat din make eller ditt barn som ännu inte fyllt 14 år får inte dras av som utgift.

Ersättningar för avbrytare och vikariehjälp är inte löneutgifter. Du får dock dra av dem som övriga jordbruksutgifter.

Anmäl betalade löner till inkomstregistret. Läs mer om hur du anmäler löneuppgifter.

Jordbruksidkare kan inte ta emot naturaförmåner, kilometerersättningar eller dagtraktamenten

Eftersom jordbruksidkare inte kan betala lön  åt sig själv kan de inte heller ta emot naturaförmåner eller skattefria kilometerersättningar och dagtraktamenten. I stället för dessa kan du dock beviljas s.k. tilläggsavdrag för kostnaderna för tillfälliga arbetsresor.

Så här ska du dra av jordbrukets resekostnader

Som jordbruksutgifter får du dra av sådana resekostnader som hänför sig till jordbruket, till exempel utbildningsresor. Kostnaderna för resor mellan bostaden och gården är dock inte jordbruksutgifter. Ange inte dessa i skattedeklarationen för jordbruk utan dra av dem som resor mellan bostaden och arbetsplatsen genom att korrigera din förhandsifyllda skattedeklaration. Du kan deklarera kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen antingen i MinSkatt eller på blankett 1A.

Dra av kostnaderna för jordbrukets resor och logi på basis av verifikationerna. Du får i din skattedeklaration för jordbruk göra tilläggsavdrag för den ökning av levnadskostnaderna som följer av en tillfällig arbetsresa. Tilläggsavdragets maximibelopp är detsamma som beloppet för skattefria dagtraktamenten hos löntagare.

Du kan dra av en utjämningsreservering från jordbruksinkomsten

Du får dra av en utjämningsreservering som är högst 40 % av jordbrukets nettoinkomst. Utjämningsreserveringen kan under skatteåret vara högst 13 500 euro och måste vara minst 800 euro. Jordbrukets nettoinkomstbelopp får du genom att du från de skattepliktiga jordbruksinkomsterna drar av utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande.

Utjämningsreserveringen kan användas för jordbruksinvesteringar. En utjämningsreservering får dras av från utgifterna för anskaffning och grundlig renovering av anläggningstillgångar inom jordbruket. En utjämningsreservering kan också intäktsföras, dvs. räknas direkt som jordbruksinkomst.

En utjämningsreservering ska användas för investeringar eller intäktsföras senast under det tredje skatteåret efter det att reserveringen gjorts. Maximibeloppet av utjämningsreservering är alltså sammanlagt 40 500 euro (3 x 13 500 euro).

Utjämningsreserveringar bildas och också används separat för varje gårdsbruksenhet. En tidigare bildad reservering får alltså inte användas för jordbruksinvesteringar på en annan gårdsbruksenhet.

Deklarera utjämningsreservering i skattedeklarationen för jordbruk

Dra av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar i form av avskrivningar

En del av jordbruksutgifterna får dras av på en gång som årliga kostnader, medan en del av utgifterna ska periodiseras så att de dras av under flera år. Anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar inom jordbruket fördelas för de olika åren genom avskrivningar. Som avskrivningar får du dra av de anskaffningsutgifter för jordbruksinvesteringar vars sannolika ekonomiska användningstid är mer än tre år.

Du får göra en avskrivning av anläggningstillgångar för första gången under det skatteår då nyttigheten tas i bruk.

För nya maskiner och anläggningar kan du göra en förhöjd avskrivning på 50 procent i beskattningen för 2020–2023. Förutsättningen är att maskinen eller anläggningen tagits i bruk 1.1.2020 eller därefter. Om du har både nya och äldre maskiner skapar den maskin eller anläggning som är objekt för avskrivning ett separat avskrivningsobjekt.

Maximiavskrivningar för byggnader och konstruktioner

 Produktionsbyggnader  10 %
 Bostadshus och kontorsbyggnader   6 %
 Växthus och andra motsvarande konstruktioner  20 %
 Konstruktioner för miljövård  25 %

Maximiavskrivningar för andra tillgångar

 Maskiner och inventarier inom jordbruket

50 % (för maskiner eller anläggningar som tagits i bruk från och med 1.1.2020)

25 % (för maskinen som tagits i bruk 2019 eller tidigare)

 Täckdiken  20 %
 Broar, dammar, brunnar, asfaltering, gårdsstöd  10 %
 Miljöinvesteringar  25 %

Årliga avdrag görs genom avskrivning på utgiftsresten

Exempel: Anders har under år 2017 för 30 000 euro köpt en maskin som används i jordbruket och som alltså är anläggningstillgång. Maskinen används under flera års tid. Anskaffningsutgiften för maskinen dras av som årliga utgiftsrestsavskrivningar. Avskrivningens maximibelopp är 25 procent per år.

Eftersom det är fråga om en maskin som tagits i bruk år 2017 kan man inte göra någon höjd avskrivning på den för åren 2020–2023, utan avskrivningsprocenten är fortfarande 25 procent. Om Anders köper en ny maskin år 2020 kan han göra en höjd avskrivning på 50 procent av anskaffningspriset på den nya maskinen. 

Skatteår Återstående anskaffningsutgift i början av skatteåret, euro Avskrivning för skatteåret, euro Återstående anskaffningsutgift (utgiftsrest) i slutet av skatteåret, euro
2017 30 000 7 500 22 500
2018 22 500 5 625 16 875
2019 16 875 4 218,75 12 656,25
osv..      

En produktionsbyggnad som huvudsakligen används i jordbruket anses som jordbruksbyggnad. Byggnader som du använder för boende eller fritid anses inte vara jordbruksbyggnader.

Om du använder en jordbruksbyggnad eller maskiner och inventarier delvis också för andra ändamål ska du intäktsföra en motsvarande del av avskrivningarna och kostnaderna i jordbruksbeskattningen.

Momsbeskattning av jordbruksinkomster och -utgifter

Om momsen på jordbruksinkomster och -utgifter finns närmare information på sidorna om momsbeskattning.