Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Förluster hos jordbruksidkare

Jordbruksförluster kan antingen fastställas som förlust i förvärvskällan för jordbruk eller överföras för att dras av från kapitalinkomsterna.

Jordbruksinkomsterna hör till förvärvskällan för jordbruk. Allt jordbruk som den skattskyldige idkar bildar en förvärvskälla för jordbruk. Om den skattskyldige har flera gårdsbruksenheter ska inkomsterna från var och en av gårdsbruksenheterna räknas ihop.

Förluster fastställs som förlust i förvärvskällan för jordbruk

Jordbruksförluster fastställs och hänförs till förvärvskällan för jordbruk om du inte separat har krävt att förlusterna ska dras av från kapitalinkomsterna under förluståret.

Fastställd förlust i förvärvskällan för jordbruk dras av från jordbruksresultatet under de 10 följande skatteåren. De fastställda förlusterna från tidigare år dras av innan jordbruksinkomsten indelas i förvärvs- och kapitalinkomst.

Förluster kan också dras av från sådana kapitalinkomster som förvärvats under samma år

Du kan också välja att skatteårets jordbruksförlust dras av delvis eller helt från dina kapitalinkomster. Avdragsyrkandet kan framställas i skattedeklarationen för jordbruk. Du måste yrka på avdrag innan den verkställda beskattningen för skatteåret slutförs. I fortsättningen är slutdatumet för beskattningen kundspecifikt och finns utsatt både i MinSkatt och i ditt beskattningsbeslut. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober.

Förluster dras av från kapitalinkomsterna efter utgifterna för inkomstens förvärvande men före räntorna. Om en jordbruksförlust har fastställts som förlust i förvärvskällan för jordbruk får den senare inte dras av från kapitalinkomsterna. Ett undantag är om du lägger ned jordbruksverksamheten. Då kan även de fastställda förlusterna dras av från kapitalinkomsterna.

Nedläggning av jordbruk och avdrag för förluster

Förlusterna kan fördelas mellan makarna

Om makarna idkar jordbruk tillsammans kan de kräva att deras jordbruksförluster delvis eller till hela beloppet ska dras av från deras kapitalinkomster. Makarna ska framställa ett sådant avdragsyrkande tillsammans före beskattningens slutförande. Avdragsyrkandet framställs i skattedeklarationen för jordbruk.

En förlust som ska dras av från kapitalinkomsterna fördelas mellan makarna enligt de arbetsinsatser som de angett på skattedeklarationen för jordbruk.

Har du även fått jordbruksinkomst av en sammanslutning eller av din makas eller makes jordbruk?

Om du har en andel i en närings- eller jordbrukssammanslutning beräknas även din andel av jordbruksinkomsten med i förvärvskällan för jordbruk. Likaså beräknas den jordbruksinkomst som du har fått av din maka eller make med i förvärvskällan för jordbruk.

Förlusten för skatteåret av ditt eget jordbruk eller en tidigare fastställd förlust dras av från den jordbruksinkomst du fått av sammanslutningen. Om du får inkomst av din makas eller makes jordbruk avdras din förlust för skatteåret eller tidigare år även från denna inkomst.

När förlusten av näringsverksamheten för skatteåret dragits av från dessa inkomster fastställs återstoden av förlusten som förlust av förvärvskällan för jordbruk eller överförs enligt ditt yrkande för att avdras från dina kapitalinkomster.

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2020