Ska årsanmälan korrigeras om en prestation har återkrävts?

Denna anvisning är avsedd för de utbetalare av inkomst som senare av inkomsttagaren återkräver sådan lön, förmån eller annan inkomst som angetts i årsanmälan. Anvisningen innehåller information om hur man korrigerar en anmälan i de fall en prestation återkrävs efter utbetalningsåret.

Anvisningen gäller

 • de löner och prestationer för vilka årsanmälan har lämnats och som återkrävs 1.1.2019 eller därefter
 • de pensioner och förmåner för vilka årsanmälan har lämnats och som återkrävs 1.1.2021 eller därefter.

Det ursprungliga utbetalningsåret påverkar korrigeringen av uppgifter

Tidpunkten för utbetalningen av den ursprungliga prestationen och hurdan prestation det är fråga om påverkar hur anmälan ska korrigeras.

Löner, arbetsersättningar och övriga prestationer

Om den ursprungliga utbetalningsdagen var 2018 eller tidigare:

 • Korrigera årsanmälan för det ursprungliga utbetalningsåret även om återkravet också anmäls till inkomstregistret.
 • Skatteförvaltningen beaktar korrigeringen i inkomsttagarens beskattning för det år då den ursprungliga prestationen betalades ut.

Om den ursprungliga utbetalningsdagen var 2019 eller därefter:

 • Anmäl korrigeringarna och återkraven endast till inkomstregistret.

Pensioner och förmåner

Om prestationsmottagaren återbetalar prestationen senast 30.4 året efter det ursprungliga betalningsåret:

 • Anmäl återkravet till inkomstregistret.
 • Om den ursprungliga utbetalningsdagen var år 2020 ska du också korrigera de anmälningar som lämnats till Skatteförvaltningen för den ursprungliga prestationen, det vill säga årsanmälan och deklaration av skatter på eget initiativ.
 • Skatteförvaltningen beaktar korrigeringen i inkomst- eller förmånstagarens beskattning för det år då den ursprungliga prestationen betalades ut.

Om prestationstagaren återbetalar prestationen senare än 30.4 året efter den ursprungliga prestationens utbetalningsår:

 • Lagstadgad förmån
  • Anmäl återkravet endast till inkomstregistret.
  • Det skapas ett återkravsavdrag för återbetalningsåret för inkomsttagaren.
 • Annan än lagstadgad förmån
  • Om den ursprungliga betalningen har angetts i årsanmälan ska du korrigera årsanmälan även om återkravet också anmäls till inkomstregistret.
  • Skatteförvaltningen beaktar korrigeringen i inkomsttagarens beskattning för det år då den ursprungliga prestationen betalades ut.

I alla dessa fall ska utbetalaren ge en verifikation till prestationstagaren om att prestationen har återkrävts.

Läs mer:

Ska prestationen återkrävas enligt netto- eller bruttobelopp?

Prestationen ska återkrävas av mottagaren till netto- eller bruttobeloppet beroende på dagen för återbetalningen av prestationen.

Prestationen kan återkrävas enligt nettobeloppet om prestationstagaren återbetalar prestationen senast 30.4 året efter den ursprungliga utbetalningsdagen (se Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning 1596/2019)

Nettoåterkrav innebär att prestationsbetalaren endast återkräver den nettolön eller annan nettoprestation som mottagaren fått. Om utbetalaren ursprungligen verkställt förskottsinnehållning eller tagit ut källskatt på prestationen återkräver utbetalaren inte skattens andel.

Skatteförvaltningen rättar utbetalarens förpliktelser för skatteperioden enligt beloppet av verkställd förskottsinnehållning eller uttagen källskatt på den återbetalade prestationen. Rättelsen görs enligt den anmälan om återkrav som lämnats till inkomstregistret.

Om prestationstagaren återbetalar prestationen senare än 30.4 året efter utbetalningsåret, kan utbetalaren inte längre återkräva inkomsten enligt nettobeloppet, utan den ska återkrävas enligt bruttobeloppet. Detta beror på att Skatteförvaltningen inte längre efter april följande år kan rätta utbetalarens skatt enligt återkravet (51 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ). Bruttoåterkrav innebär att utbetalaren återkräver hela inkomstbeloppet av inkomsttagaren inklusive skatter, alltså också andelen av förskottsinnehållningsbeloppet eller källskatten.

Mer information om återkrav av löner (anvisningen Verkställande av förskottsinnehållning, kapitel 7.