Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skyldigheterna för kommunen som ställföreträdande betalare och den egentliga arbetsgivaren

Anmälan av löner och arbetsgivarprestationer ändrades 1.1.2019 när inkomstregistret togs i bruk. Om kommunen agerar som ställföreträdande betalare, inverkar inkomstregistret också på hur anmälningar lämnas och arbetsgivarprestationer betalas.

Kommunen agerar som ställföreträdande betalare när den betalar ut löner för personliga assistenter med kommunens medel. Ofta har kommunen ingått ett avtal med den egentliga arbetsgivaren, dvs. den hjälpbehövande, om att kommunen agerar som ombud för arbetsgivaren och på hens vägnar även sköter de övriga arbetsgivarskyldigheterna, till exempel lämnar anmälningarna om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar till inkomstregistret samt betalar socialförsäkringsavgifterna till socialförsäkringsanstalterna och sköter försäkringarna.

Ange den ställföreträdande betalarens uppgifter med kommunens riktiga FO-nummer

En kommun som agerar som ställföreträdande betalare ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret med kommunens riktiga FO-nummer. Efter att inkomstregistret tagits i bruk kan kommunen inte längre ansöka om ett separat FO-nummer för att i egenskap av ställföreträdande betalare anmäla uppgifter.

Alla löneuppgifter ska anmälas

Man behöver inte verkställa förskottsinnehållning eller betala sjukförsäkringsavgift på löner som hushåll betalar om lönerna till samma arbetstagare uppgår till högst 1 500 euro under ett kalenderår. Kommunen ska beakta detta men lönen och övriga uppgifter ska dock alltid anmälas till inkomstregistret. Läs mer i anvisningen Hushållen som arbetsgivare.

Utsatt datum för att anmäla

En ställföreträdande betalare, dvs. kommunen, ska lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. Anmälningarna om löneuppgifter ska lämnas senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen.

Den ställföreträdande betalaren ska dessutom till inkomstregistret anmäla arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut hos arbetstagaren, om den ställföreträdande betalaren på den lön som utbetalats till en arbetstagare tagit ut och dragit av arbetstagarens socialförsäkringsavgifter.

Den egentliga arbetsgivaren, dvs. den hjälpbehövande, ska till inkomstregistret lämna in en anmälan om löneuppgifter samt arbetsgivarens separata anmälan för varje löneutbetalningsmånad. Anmälan ska lämnas in senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer på löneutbetalningsmånaden. 

Kommunen kan också lämna dessa anmälningar om den hjälpbehövande personen har gett fullmakt till kommunen att agera på hens vägnar. Läs mer om att ge fullmakt (Inkomstregistret).

Om kommunen lämnar anmälningarna till inkomstregistret direkt ur lönesystemet via det tekniska gränssnittet behövs ingen fullmakt. Läs mer om det tekniska gränssnittet (Inkomstregistret).

Att betala arbetsgivarprestationer

Det skapas en förskottsinnehållningsskyldighet för kommunen i MinSkatt på basis av den ställföreträdande betalarens inkomstregisteranmälningar medan det för den egentliga arbetsgivaren, dvs. den hjälpbehövande personen, skapas en skyldighet att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på basis av inkomstregisteranmälningarna. Dessa förpliktelser skapas i MinSkatt trots att ett eventuellt avtal ingåtts mellan kommunen och den egentliga arbetsgivaren om att kommunen på den egentliga arbetsgivarens vägnar lämnar in anmälningarna om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar till inkomstregistret samt betalar socialförsäkringsavgifterna till socialförsäkringsanstalterna.

Kommunen behöver referensnumret för den hjälpbehövandes skatter på eget initiativ för att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter. Referensnumret får kommunen antingen av den hjälpbehövande personen själv eller genom att kontakta Skatteförvaltningen. Om kommunen behöver ett stort antal referensnummer på en gång (så kallad massbeställning) kan referenserna beställas i Ilmoitin.fi. Frågor om att beställa kan skickas till adressen ohjelmistotalot@vero.fi

Förfallodagen för förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter är alltid den 12:e i den månad som följer på löneutbetalningsmånaden. 

Beloppet som ska betalas visas månatligen i MinSkatt. Förskottsinnehållningen syns i kommunens MinSkatt och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i den egentliga arbetsgivarens MinSkatt.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2021