Lämnade du in skattedeklarationen för sent? – samfund och samfällda förmåner

Samfund och samfällda förmåner – till exempel aktiebolag, föreningar, samfällda skogar och väglag – ska lämna in inkomstskattedeklarationen inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. 

Om du lämnar in skattedeklarationen eller en del av uppgifterna i den för sent, kan följden vara en förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Innan beskattningen slutförts: förseningsavgift

Om du lämnar in deklarationen efter den sista inlämningsdagen men innan beskattningen har slutförts, kan du bli tvungen att betala förseningsavgift. Förseningsavgiften är 100 euro, och du ser avgiften i ditt beskattningsbeslut. 

Förseningsavgiften kan även påföras när du lämnat in skattedeklarationen i tid men kompletterar eller korrigerar den på eget initiativ efter den sista inlämningsdagen, men innan beskattningen slutförts. I en sådan situation tas dock i regel förseningsavgift ut endast om ändringarna i skattedeklarationen leder till en höjd skattepliktig inkomst.

Förseningsavgift som gäller inkomstbeskattning påförs endast en gång per skatteår.

Efter att beskattningen slutförts: skatteförhöjning

Om du inte har lämnat in skattedeklarationen innan beskattningen slutförts är följden skatteförhöjning. Du kan också bli tvungen att betala skatteförhöjning om deklarationen innehåller brister eller fel.

Skatteförhöjningen är alltid minst 150 euro

Skatteförvaltningen beräknar skatteförhöjningen schablonmässigt: den är 0,5–10 % av den inkomst som lagts till, dvs. den inkomst som på grund av försummelsen inte har kunnat beaktas innan beskattningen slutförts. Förhöjningsprocenten påverkas bland annat av hur stora fel eller brister skattedeklarationen innehållit. Inkomsten som lagts till kan till exempel vara en följd av en inkomst som inte har deklarerats eller ett ogrundat avdrag. Det finns ingen övre gräns i euro för skatteförhöjning.

Du får alltid ett brev om hörande om skatteförhöjningen från Skatteförvaltningen innan vi fattar ett slutligt beslut om skatteförhöjningen.

I vilka situationer påförs inte påföljdsavgifter?

Om det finns ett giltigt skäl till förseningen – till exempel plötslig sjukdom – påförs ingen förseningsavgift eller skatteförhöjning.

I följande situationer påförs inte heller några påföljdsavgifter:

  • Du anmäler för sent antingen avdrag eller andra uppgifter som minskar den skattepliktiga inkomsten. (Påföljdsavgifter kan dock påföras om deklarationer upprepade gånger lämnas in för sent.)
  • Skattedeklarationen eller en ändring i den är endast lite försenad eller de uppgifter som saknas har endast liten inverkan på beskattningen.
  • Innan beskattningen har slutförts meddelar du att beskattningen behöver ändras så att den motsvarar uppgifterna i bokslutet.