Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Rättelse av inkomstbeskattningen på Skatteförvaltningens initiativ

Skatteförvaltningen kan rätta ett företags eller samfunds inkomstbeskattning på sitt eget initiativ. Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen till både den skattskyldiges fördel och nackdel. Anvisningarna på denna sida gäller alla företags- och samfundsformer. Till samfund hör exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Skatteförvaltningen kan dock inte rätta beskattningen om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär. Skatteförvaltningen kan således inte rätta beskattningen till den skattskyldiges fördel eller nackdel om det redan finns ett lagakraftvunnet beslut från förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna om rättelse av beskattningen ändrades vid ingången av 2017. Tidsfristen för rättelse på Skatteförvaltningens initiativ är vanligtvis 3 år, men i vissa specialfall kan beskattningen rättas också efter det. På de flesta av rättelser tillämpas dock de gamla tidsfristerna. Tidsfristerna för rättelse beror på vilket skatteårs beskattning som ska rättas. 

Rättelsen gäller skatteåret 2016 eller tidigare skatteår

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om Skatteförvaltningen upptäcker att ett företag eller ett samfund har påförts skatt felaktigt rättar Skatteförvaltningen beskattningen. En sådan rättelse till den skattskyldiges fördel ska göras inom fem år räknat från början av året efter att beskattningen slutfördes.

Rättelse till den skattskyldiges nackdel

Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen till företagets eller samfundets nackdel, om en del av företagets eller samfundets inkomster eller inkomsterna i sin helhet inte har beskattats eller skatten annars inte har påförts.

En rättelse i beskattningen till den skattskyldiges nackdel har tre tidsfrister av olika längd. Samtliga tidfrister räknas från början av kalenderåret efter att beskattningen har slutförts.

Under ettårsfristen kan man i allmänhet rätta fel av alla slag. Det har ingen betydelse hurdant felet är eller vem som har orsakat felet. Endast i det fall då ärendet som är föremål för rättelse lämnar rum för tolkning eller är oklart kan inte beskattningen rättas till den skattskyldiges nackdel.

Under tvåårsfristen kan man rätta de beskattningsfel där det är fråga om ett skrivfel, räknefel eller annat jämförbart misstag som Skatteförvaltningen har begått. Rättelse kan göras också om felet har grundat sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från en utomstående part.

Under femårsfristen kan man rätta de beskattningsfel som följer av försummelser i deklarationsskyldigheten. Möjligheten att rätta fel till den skattskyldiges nackdel gäller felaktigt avgjorda ärenden som följer av att den skattskyldige försummat sin deklarationsskyldighet. Orsakerna till försummelse av deklarationsskyldigheten har ingen betydelse.

Rättelsen gäller skatteåret 2017 eller senare skatteår

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om Skatteförvaltningen upptäcker att ett företag eller ett samfund har påförts skatt felaktigt rättar Skatteförvaltningen beskattningen. En sådan rättelse till den skattskyldiges fördel ska göras inom tre år räknat från ingången av året efter skatteårets utgång. 

Beskattningen kan dock också rättas till den skattskyldiges fördel under än längre tidsfrist. Om företaget eller samfundet är föremål för sådana kontrollåtgärder som Skatteförvaltningen vidtar till den skattskyldiges nackdel och som har längre tidsfrister, kan beskattningen samtidigt ändras också till företagets och samfundets fördel. 

Rättelse till den skattskyldiges nackdel

Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen till företagets eller samfundets nackdel om en del av företagets eller samfundets inkomster eller inkomsterna i sin helhet inte har beskattats eller skatten annars inte har påförts. 

Beskattningen kan rättas oberoende av hurdant felet är eller vem som har orsakat det. Beskattningen rättas dock inte om Skatteförvaltningen har utrett och uttryckligen avgjort ärendet. 

Beskattningen kan dock rättas om avgörandet i ärendet har baserat sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller om det i ärendet har framkommit en sådan ny utredning som kunde ha inverkat på avgörandet i ärendet. 

Rättelse till den skattskyldiges nackdel ska vanligtvis göras inom tre år från ingången av året efter skatteåret. Tidsfristen för rättelse av beskattningen kan dock i vissa situationer undantagsvis förlängas. 

Med ett år fortsatt tidfrist 
Den allmänna tidsfristen på tre år kan fortsätta ett år i de situationer där det av orsaker som inte beror på Skatteförvaltningen inte går att i tid få rätta och tillräckliga faktauppgifter för beskattningsbeslutet eller där det inte finns tid att utreda saken tillräckligt förrän den allmänna tidsfristen löper ut. Tidsfristen kan förlängas för endast sådana kontrollåtgärder som inte har slutförts när den allmänna tidsfristen löper ut. Skatteförvaltningen fattar ett separat beslut om förlängd tidsfrist för rättelse.

Förlängd tidsfrist på sex år 
Den förlängda tidsfristen på sex år kan tillämpas till den skattskyldiges nackdel då grunden för rättelse är någon av följande:

  • rättelse av internprissättning
  • företags- eller finansieringsstrukturella arrangemang mellan parter som är i intressegemenskap med varandra
  • en uppgift som påverkar beskattningen och som har erhållits vid annat internationellt utbyte av information än automatiskt utbyte av information.

Beskattningen kan också rättas efter ovan nämnda tidsfrister om det är fråga om ett brottmål med ett åtal om skattebedrägeri. 

Man kan söka ändring i rättelse på Skatteförvaltningens initiativ

Man kan söka ändring i rättelsen på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden. 

Tidsfristen för begäran om omprövning beror på när Skatteförvaltningen fattat beslutet om rättelse av beskattningen. Kontrollera alltid tiden för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beslutet.

  • Om beslutet har fattats före 1.1.2017 kan omprövning begäras inom 5 år så att tidsfristen räknas från ingången av året efter att beskattningen slutförts.
  • Om beslutet har fattats efter 1.1.2017 kan omprövning begäras inom 3 år så att tidsfristen räknas från ingången av året efter att beskattningen slutförts.

Tidfristen för begäran om omprövning är dock alltid minst 60 dagar som börjar från det att beslutet har delfåtts. 

Exempel:
Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.1.2012–31.12.2012. Beskattningen för 2012 har slutförts 31.10.2013. Skatteförvaltningen fattar ett beslut om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel 15.5.2014. En begäran om omprövning som gäller rättelse av beskattningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2018.

Exempel:
Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.1.2014–31.12.2014. Skatteförvaltningen fattar 1.6.2017 ett beslut om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel för skatteåret 2014. En begäran om omprövning som gäller rättelse av beskattningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2017.  

Exempel:
Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.1.2013–31.12.2013. Skatteförvaltningen fattar 15.1.2017 ett beslut om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel för skatteåret 2013. En begäran om omprövning som gäller rättelse av beskattningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen inom 60 dagar från delfåendet av beslutet

 Se anvisningar för hur en begäran om omprövning görs

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017