Källskatt och dess återbäring till utländska företag

Ett utländskt företag är skyldigt att betala skatt i Finland för inkomster som det mottagit i Finland. Den som betalar inkomsten tar ut källskatt. Skattebeloppet fastställs på basis av skatteavtalet mellan Finland och det utländska företagets hemviststat. Om det uttagna källskattebeloppet är för högt, kan det utländska företaget ansöka om återbäring av källskatten från Skatteförvaltningen i Finland eller i vissa fall från inkomstbetalaren.

När ska källskatt tas ut på en arbetsersättning?

Om ett utländskt företag inte anses ha ett fast driftställe i Finland, har Finland vanligen inte rätt att beskatta arbetsersättningar som det utländska företaget mottagit i Finland. Den som låter utföra arbetet kan ta ut källskatten på arbetsersättningen om det utländska företaget inte har införts i förskottsuppbördsregistret och företaget inte lägger fram ett källskattekort där skattesatsen är 0 %.

Om det utländska företaget inte anses ha ett fast driftställe i Finland och betalaren har tagit ut källskatt på den utbetalda arbetsersättningen, kan företaget ansöka om återbäring av källskatten.

Om ett utländskt företag har ett fast driftställe i Finland ska företaget ta ut källskatt för den arbetsersättning som det betalat till ett utländskt företag ifall arbetet utförts i Finland. Detta gäller också för de finländska företag som betalar arbetsersättning till utländska företag för arbete som utförts i Finland. Läs mera om att låta ett utländskt företag utföra ett arbete.

Hur får du ett källskattekort?

Källskattekortet beviljas för en bestämd tid för ett visst uppdrag. Villkoret för att få beviljat ett källskattekort enligt 0 procent är att det inte skapas ett fast driftställe i Finland för det utländska företaget. Ett utländskt företag ansöker om källskattekort med blankett 6202r, Utländskt företags ansökan om källskattekort.

Till ansökan ska bifogas:

  • Utländskt handelsregisterutdrag eller ett motsvarande dokument
  • Kopia av avtalet med betalaren.

Skicka ansökan till adressen som nämns på blanketten eller lämna det till något av Skatteförvaltningens kontor.

Du ska ansöka om källskattekort för varje uppdrag separat. Om det finns flera uppdrag lönar det sig för företaget att ansöka om förskottsuppbördsregistrering.

Det rekommenderas att företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering före uppdraget eller senast innan företaget börjar fakturera i Finland. Om arbetsersättningen betalas ut innan företaget har förskottsuppbördsregistrerats eller innan företaget beviljats ett källskattekort, ska utbetalaren ta ut källskatt på arbetsersättningen. 

Läs mer om att ansöka om förskottsuppbördsregistrering

Det finns två sätt att återbära källskatt

1. Det finländska företag som har tagit ut skatten återbetalar den till det utländska företaget

Det utländska företaget kan retroaktivt lägga fram ett källskattekort där skattesatsen är 0 %. I sådana fall kan den som låtit utföra arbetet återbetala den tidigare uttagna källskatten. Källskatten måste återbetalas under samma år som arbetsersättningen har betalats. Den som låtit utföra arbetet ska på grund av återbetalningen korrigera sina deklarationer eller anmälningar

Observera att anmälan och korrigering av arbetsgivarprestationer har ändrats 2019:

  • Om källskatten har återbetalats 2018, ska den som låtit utföra arbetet lämna in korrigerade skattedeklarationer för arbetsgivarprestationerna för de månader då källskatt tagits ut till ett för högt belopp.
  • Uppgifter om prestationer som utbetalats 1.1.2019 eller senare ska korrigeras i inkomstregistret. Om skatten inte kan återbetalas samma år som arbetsersättningen betalades ut, ska det utländska företaget självt ansöka om återbäring av skatten hos Skatteförvaltningen.

Källskatt kan inte återbäras t.ex. på basis av att företaget senare införts i förskottsuppbördsregistret.

2. Det utländska företaget ansöker om återbäring av skatten hos Skatteförvaltningen

Ett utländskt företag kan ansöka om återbäring av källskatten hos Skatteförvaltningen.

Till återbäringsansökan ska bifogas betalarens verifikation på betalningen och den uttagna skatten. Om det utländska företaget ansöker om återbäring under det år då arbetsersättningen betalats, ska det bifoga till ansökan betalarens försäkran om att betalaren inte återbetalat källskatt till det utländska företaget. Till ansökan ska alltid bifogas

  • ett utdrag som motsvarar det finländska handelsregisterutdraget och som har beviljats av en myndighet i hemviststaten
  • ett eventuellt uppdrags- eller entreprenadavtal som gäller arbetsersättningen.

Uttagna källskatter kan inte alltid återbäras

Den uttagna källskatten kan inte återbäras om Finland har rätt att beskatta företagets inkomster. Skatteförvaltningen i Finland kan beskatta inkomster om t.ex. företaget har ett fast driftställe i Finland. I sådana fall ska företaget lämna en skattedeklaration i Finland och den uttagna källskatten räknas företaget till godo i den finska inkomstbeskattningen. Företaget ska bifoga till skattedeklarationen betalarens verifikation på den uttagna källskatten.

Källskatt tas ut också på räntor, dividender och royaltyer

Om ett utländskt företag får dividender, räntor eller royaltyer från Finland, ska betalaren ta ut en källskatt på 20 eller 30 %; dock inte i sådana fall att det i skatteavtalet anges att en mindre skattesats ska tillämpas eller att inkomsten är befriad från källskatt.

Betalaren kan tillämpa källskattesatserna i skatteavtalet eller avstå från att ta ut källskatt endast om inkomsttagaren ger betalaren en utredning om att inkomsten är befriad från skatt (t.ex. vissa EES-dividender) eller om att kraven för tillämpning av skatteavtalet uppfylls. Inkomsttagaren ska även ge betalaren de uppgifter som behövs för att specificera mottagaren. En överbetald källskatt kan rättas också i efterhand.

Överbetald källskatt på dividender kan rättas under betalningsåret endast av den bank som har tagit hand om utbetalningen av dividender som har delats ut av ett finländskt bolag. Om källskatten inte rättas under betalningsåret, kan dividendtagaren ansöka om återbäring av den överbetalda källskatten hos Skatteförvaltningen i Finland efter det år då dividenden har betalats. Ansökan görs med blanketten Ansökan om återbäring av finsk källskatt. Om källskatt har tagits ut på någon annan inkomst än dividend, kan inkomsttagaren ansöka on återbäring hos Skatteförvaltningen redan under betalningsåret.

Dividendtagaren kan också hämta ett källskattekort från Skatteförvaltningen under betalningsåret. När dividendtagaren lämnar källskattekortet till betalaren kan betalaren ta ut korrekt källskattebelopp i samband med betalning. Med hjälp av källskattekortet kan organisationen även vid behov hos sin kontoförvaltare ansöka om rättelse under utbetalningsåret, i det fall att för mycket källskatt har tagits ut på dividend-, ränte- eller royaltyinkomsten. Ett utländskt företag ansöker om källskattekort med blankett 6211r, Utländskt företags ansökan om källskattekort.

Läs mer i anvisningar Beskattning av dividender på förvaltarregistrerade aktier och Källskattesatser på dividender m.fl. som betalas från Finland till utlandet.