Sökande av ändring i beskattningen – företag och organisationer

Nya bestämmelser och praxis infördes i ändring av beskattningen och ändringssökande vid ingången av 2017. Sökande av ändring och tidsfristerna harmoniserades men fortfarande tillämpar vi delvis tidsfrister för ändringssökande enligt den gamla lagen. Tidsfristerna för ändringssökande och annan tillhörande information finns i anvisningen för ändringssökande som har bifogats till varje beskattningsbeslut.

Man söker vanligtvis ändring skriftligen genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden. Ett företag eller ett samfund kan söka ändring i skatterättelsenämndens beslut genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ändring i förhandsavgörandet ska sökas direkt hos förvaltningsdomstolen.

Sökande av ändring i inkomstbeskattningen

Se information för olika företagsformer:

Sökande av ändring i den övriga beskattningen

Sökande av ändring i ett beslut som gäller moms eller arbetsgivarprestationer
Sökande av ändring i ett registreringsbeslut