Registrerad mottagare i punktbeskattning

Med registrerad mottagare avses en person eller ett företag som i sin förvärvsverksamhet tar emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland under ett uppskovsförfarande. En registrerad mottagare har rätt att endast ta emot punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov. En registrerad mottagare får alltså inte lagra eller avsända produkter vidare under ett punktskatteuppskov, utan en sådan här importör betalar alltid skatterna samlat per skatteperiod för de produkter som mottagits under respektive månad.

För att verka som registrerad mottagare krävs ett tillstånd av Skatteförvaltningen. Tillståndet förutsätter regelbunden affärsverksamhet. Tillståndet är avgiftsbelagt.

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd på basis av ansökan till en person som enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig och som anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för den verksamhet som avses i tillståndet. En annan förutsättning för beviljande av tillstånd är att sökanden inte är försatt i konkurs. Om sökanden är en fysisk person förutsätter beviljande av tillstånd även att sökanden har uppnått myndig ålder och att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats. Tillståndet ska vara i kraft under hela verksamheten. 

I tillståndsbeslutet fastställs de nödvändiga villkor med tanke på övervakningen och beskattningen som tillståndshavaren ska iaktta. Tillståndsvillkoren kan ändras vid behov. Tillståndshavaren ska underrätta Skatteförvaltningen om det sker väsentliga förändringar i uppgifterna i tillståndsansökan. Tillståndet kan återkallas senare av motiverade orsaker. Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs. 

Innan tillstånd beviljas ska sökanden ställa säkerhet till Skatteförvaltningen för betalning av punktskatterna.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för att inhämta tillstånd som alkohollagstiftningen förutsätter. 

Hur söker man tillstånd?

Lämna in tillståndsansökan med bilagor till Skatteförvaltningen. 

Mera information