Inkomstbeskattning – företag och organisationer

Inkomstbeskattningen av ett företag eller ett samfund påverkas av företagets eller samfundets juridiska form.

Till exempel aktiebolag och andelslag är självständiga skattskyldiga, och inkomsten beskattas som aktiebolagets och andelslagets inkomst. Samfundsskattesatsen är 20 procent. De dividender som ett aktiebolag delar ut till sina delägare beskattas i delägarens beskattning enligt separata regler.

En allmännyttig förening eller stiftelse är skattskyldig för den närings- och fastighetsinkomst som den har erhållit. Om en förening eller en stiftelse inte är allmännyttig, ska den betala 20 procent skatt på alla inkomster.

En rörelseidkares eller en yrkesutövares samt ett öppet bolags och ett kommanditbolags resultat beskattas i sin helhet som ägarföretagarens inkomst. Företagsinkomsten indelas i kapital- och förvärvsinkomst hos en ägarföretagare. Kapitalskattesatsen är 30 (från skatteåret 2016 > 30 000 e / 34 %). Förvärvsinkomster beskattas progressivt. Även inkomsten av en lantbruksföretagares jordbruk indelas på motsvarande sätt i kapital- och förvärvsinkomst.