Så här beräknar Skatteförvaltningen totalbeloppet av löner och arbetsgivarprestationer

Löner och andra prestationer samt uttagna förskottsinnehållningar och uttagna källskatter på dem anmäls till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter.

När arbetsgivaren eller en annan utbetalare anmält de utbetalda lönerna och skatterna på dem, räknar Skatteförvaltningen samman de uppgifter som skapar arbetsgivarskyldigheterna för skatteperioden.

På den här sidan beskrivs de regler enligt vilka vi beräknar de totala beloppen av löner och andra prestationer samt på dem uttagna förskottsinnehållningar och källskatter. Av beräkningsreglerna framgår vilka uppgifter vi beaktar. Reglerna gäller beräkningen av prestationer som betalats från och med ingången av 2020.

Vi bildar totalbeloppet av löner och skatter från den 6 dagen i den månad som följer på skatteperioden eller följande vardag. Uppgifterna visas i MinSkatt på den vardag som följer den dag då totalbeloppen bildats.

Beräkningsreglerna för de av arbetsgivarna anmälda lönerna och arbetsgivarprestationerna

De totala beloppen av löner och andra prestationer samt av förskottsinnehållningar och källskatter bildas per skatteperiod.

I anmälningarna av samma betalare räknas de uppgifter ihop där Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate) gäller den skatteperiod som ska beräknas. Som samma betalare betraktas en betalare som använder samma identifikationskod i sina anmälningar till inkomstregistret.

Om uppgiften ”Återkrav: Ja” anknyter till inkomstslaget och den ursprungliga löneutbetalningsperioden hör till den skatteperiod som beräknas, avdras den återkrävda prestationen från totalbeloppet av löner och andra prestationer.

 • Om den ursprungliga betalningsdagen angetts i tilläggsuppgifterna för återkravet allokeras återkravet till en skatteperiod enligt den dagen.
 • Om den ursprungliga betalningsdagen inte har angetts allokeras återkravet till en skatteperiod enligt den ursprungliga lönebetalningsperiodens sista dag.

Följande inkomstslag i löneuppgiftsanmälan tas med i beräkningen av totalbeloppet av andra prestationer:

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Inkomstslagen i 100-serien  Inkomstslagen i 200-serien Inkomstslagen i 300-serien
 • Lön totalt (101)
 • Tidlön (201)
 • Initiativarvode (202)
 • Bonuslön (203)
 • Kompletteringslön för förmånstid (204)
 • Ersättning för nödarbete (205)
 • Kvällsersättning (206)
 • Kvällsskiftstillägg (207)
 • Ersättning för uppsägningstid (208)
 • Kilometerersättning (skattepliktig) (209)
 • Mötesarvode (210)*
 • Ersättning för lördagsarbete (211)
 • Ersättning för mertidsarbete (212)
 • Semesterpenning (213)
 • Föreläsningsarvode (214)*
 • Arvode för förtroendeuppdrag (215)
 • Annat betalt tillägg (216)
 • Lön för väntetid (217)
 • Miljötillägg (218)
 • Dellön för sjuktiden (219)
 • Provisionslön (220)
 • Ersättning för söndagsarbete (221)
 • Syntetisk option (222)
 • Resultatpremie (223)
 • Penningersättning från arbetstidsbank (224)
 • Ersättning för arbetstidsutjämning (225)
 • Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande (226)*
 • Ackordslön (227)
 • Skadestånd vid avslutande av ett
  anställningsförhållande eller
  permittering (229)
 • Beredskapsersättning (230)
 • Frivillig ersättning vid avslutande
  av ett anställningsförhållande (231)
 • Ersättning för veckovila (232)
 • Vinstarvode (233)*
 • Semesterersättning (234)
 • Övertidsersättning (235)
 • Nattersättning (236)
 • Nattskiftstillägg (237)
 • Bostadsförmån (301)
 • Ränteförmån för bostadslån (302)
 • Bilförmån (304)
 • Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan (308)*
 • Fondandel och överskott som
  tagits ut ur en personalfond
  (skattepliktig till 80 %) (309)
 • Penninggåva till personalen (310)
 • Bruksersättning som
  förvärvsinkomst (313)
 • Bruksersättning som
  kapitalinkomst (314)
 • Annan skattepliktig förmån till personalen (315)*
 • Övriga skattepliktiga
  förvärvsinkomster (316)
 • Övriga naturaförmåner (317)
 • Arvode för närståendevårdare (319)
 • Aktiepremie (320)*
 • Arvode för arbetstagares uppfinning (326)*
 • Arvode för familjevårdare (328)
 • Ogrundad förmån (359)
 • Telefonförmån (330)
 • Prestation i form av kapitalinkomst (332)
 • Kostförmån (334)
 • Arbetsersättning (336)
 • Kompletteringsdagpenning som betalats av en arbetsgivarspecifik sjukkassa (337)
 • Pension som arbetsgivaren
  betalat ut (338)
 • Dividend eller överskott (lön) som baserar sig på arbetsinsats (339)
 • Dividend eller överskott
  (arbetsersättning)
  som baserar sig på arbetsinsats (340)
 • Andel av personalbiljett som betraktas som lön (342)
 • Anställningsoption (343)
 • Lön från en idrottsfond (351)
 • Försäkringslön (352)
 • Kommuntillägg till stöd för privat
  vård (354)
 • Stöd för privat vård (lön) (355)
 • Stöd för privat vård
  (arbetsersättning) (356)

Följande inkomstslag i 400-serien i löneuppgiftsanmälan avdras från totalbeloppet av löner och andra prestationer:

 • Ersättning för bilförmån (401)
 • Ersättning för andra naturaförmåner (407)

Även i följande situationer tas uppgifterna med i beräkningen av totalbeloppet av löner och andra prestationer:

 1. Uppgiften ”Begränsat skattskyldig: Ja” anknyter till mottagaren och de anmälda inkomstslagen är Bruksersättning som förvärvsinkomst (313), Källskatt (404) och Förskottsinnehållning (402)
 2. Mottagarens bolagsform är aktiebolag, andelslag eller annat samfund, och
  • till inkomstregistret har anmälts Arbetsersättning (336), Bruksersättning (313) eller Arvode till familjevårdare (328) samt Källskatt (404) eller källskattens belopp har anmälts som 0
  • uppgiften ”Begränsat skattskyldig: Ja” anknyter till mottagaren. De anmälda inkomstslagen är Arbetsersättning (336), Bruksersättning (313) eller Arvode till familjevårdare (328), och ingen skatt (402 eller 404) alls har anmälts.

Även i följande situationer tas uppgifterna inte med i beräkningen av totalbeloppet av löner och andra prestationer:

 1. Mottagarens bolagsform är aktiebolag, andelslag eller annat samfund, och
  • mottagaren är inte begränsat skattskyldig. De anmälda uppgifterna är Arbetsersättning (336), Bruksersättning (313) eller Arvode till familjevårdare (328), och ingen skatt (402 eller 404) alls har anmälts.
  • de anmälda uppgifterna är Arbetsersättning (336), Bruksersättning (313) eller Arvode till familjevårdare (328) samt Förskottsinnehållning (402)
  • till inkomstregistret har anmälts Förskottsinnehållning (402) eller som belopp av förskottsinnehållningen har anmälts 0 (402 = 0).
 2. Uppgiften ”Begränsat skattskyldig: Ja” anknyter till mottagaren och betalaren har endast anmält Bruksersättning som förvärvsinkomst, (313) och Källskatt (404).
 3. Betalaren är har angett uppgiften ”Återkrav: Ja” men betalningen har återkrävts för sent, det vill säga efter 30.4 året efter den ursprungliga betalningsdagen. Då avdras det återkrävda beloppet inte från skatteperiodens uppgifter.
 4. Till inkomstslaget Försäkringslön hör uppgiften
  • ”Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja”, endast försäkringslönen beräknas med i totalbeloppet och andra inkomstslag beaktas inte.
   • Om försäkringslönen inte har anmälts och det i samband med ett annat inkomstslag har anmälts ”Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja”, beräknas i totalbeloppet inkomstslaget Lön totalt (101) eller annan anmäld inkomstslagsuppgift.
  • ”Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej”, eller tillämpningen av sexmånadersregeln har inte anmälts, inkomstslaget Försäkringslön beräknas inte i totalbeloppet.

Följande uppgifter beräknas inte heller med i totalbeloppet:

 • Typ av betalare: Specialorganisation
 • Typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Person som arbetar i en gränskommun, Hyrd arbetstagare som bor utomlands eller Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.
 • Kostförmån (334) om det till inkomstslaget fogats uppgiften Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja.

Beräkningsreglerna för totalbeloppet av förskottsinnehållningen

I anmälningarna av samma betalare räknas de uppgifter ihop där Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate) gäller den skatteperiod som ska beräknas. Som samma betalare betraktas en betalare som använder samma identifikationskod i sina anmälningar till inkomstregistret.

Om mottagaren av uppgifterna till inkomstregistret har bolagsformen aktiebolag, andelslag eller annat samfund, beräknas uppgifterna inte i totalbeloppet av förskottsinnehållningen.

Av inkomstslagen beräknas Förskottsinnehållning (402) till totalbeloppet i anmälan om löneuppgifter.

Från förskottsinnehållningens totalbelopp avdras Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet, om den anknyter till den beräknade skatteperioden och återbetalningsdagen infaller senast 30.4 året som följer efter skatteperioden.

Beräkningsreglerna för totalbeloppet av källskatt

I anmälningarna av samma betalare räknas de uppgifter ihop där Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate) gäller den skatteperiod som ska beräknas. Som samma betalare betraktas en betalare som använder samma identifikationskod i sina anmälningar till inkomstregistret.

Källskatten (404) beräknas inte med i totalbeloppet om uppgiften ”Begränsat skattskyldig: Ja” anknyter till mottagaren och det till inkomstregistret har anmälts Bruksersättning som förvärvsinkomst (313) samt Källskatt (404).

Källskatt (404) beräknas med i totalbeloppet om uppgiften ”Begränsat skattskyldig: Ja” anknyter till mottagaren och betalaren har anmält Bruksersättning som förvärvsinkomst, (313) och Källskatt (404) samt Förskottsinnehållning (402).

I totalbeloppet beräknas med de uppgifter där mottagarens bolagsform är aktiebolag, andelslag eller annat samfund och betalaren har anmält Arbetsersättning (336), Bruksersättning (313) eller Arvode till familjevårdare (328) samt Källskatt (404).

Följande inkomstslag i anmälan om löneuppgifter beräknas med i totalbeloppet:

 • Källskatt (404)
 • Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412)

Följande uppgifter dras av från totalbeloppet:

Källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet när återbetalningsdagen infaller senast 30.4 året som följer efter skatteperioden.