Hur beräknar Skatteförvaltningen löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift?

Från och med 2019 ska löneuppgifter anmälas till inkomstregistret. Totalbeloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter som beräknats på basis av de löner som betalats under månaden och därav eventuellt gjorda avdrag anmäls med arbetsgivarens separata anmälan. 

Även Skatteförvaltningen beräknar löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på basis av de uppgifter som kunden anmält till inkomstregistret och beloppet på sjukförsäkringsavgiften utifrån lönerna. Skatteförvaltningen jämför kundens separata anmälan om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift med Skatteförvaltningens beräkning om den.

Om sjukförsäkringsavgiftsbeloppet som kunden anmält skiljer sig från Skatteförvaltningens kalkylmässiga beräkning kontaktar Skatteförvaltningen vid behov kunden.

I denna anvisning beskrivs beräkningsreglerna enligt vilka Skatteförvaltningen beräknar löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringsavgiftsbeloppet. Av reglerna framgår vilka av de uppgifter som kunden anmält till inkomstregistret Skatteförvaltningen beaktar vid beräkningen av skatteperiodens sammanlagda belopp av löner som omfattas av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Beräkningsreglerna för löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Det sammanlagda beloppet av löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift skapas per skatteperiod.

Av uppgifter som samma betalare (med samma identifieringskod) har anmält till inkomstregistret beräknas samman de uppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate)” gäller samma skatteperiod som ska beräknas.

Följande inkomstslag för anmälan om löneuppgifter räknas med i lön som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift:

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Inkomstslagen i 100-serien Inkomstslagen i 200-serien Inkomstslagen i 300-serien
 • Lön totalt (101) 
 • Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103) 
 • Lönesumma som omfattas av sjukförsäkringsavgiften (104)
 • Tidlön (201)
 • Initiativarvode (202)
 • Bonuslön (203)
 • Kompletteringslön för förmånstid (204)
 • Ersättning för nödarbete (205)
 • Kvällsersättning (206)
 • Kvällsskiftstillägg (207)
 • Kilometerersättning (skattepliktig) (209)
 • Mötesarvode (210)*
 • Ersättning för lördagsarbete (211)
 • Ersättning för mertidsarbete (212)
 • Semesterpenning (213)
 • Föreläsningsarvode (214)*
 • Arvode för förtroendeuppdrag (215)
 • Annat betalt tillägg (216)
 • Miljötillägg (218)
 • Dellön för sjuktiden (219)
 • Provisionslön (220)
 • Ersättning för söndagsarbete (221)
 • Resultatpremie (223)
 • Penningersättning från arbetstidsbank (224)
 • Ersättning för arbetstidsutjämning (225)
 • Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande (226)*
 • Ackordslön (227)
 • Beredskapsersättning (230)
 • Ersättning för veckovila (232)
 • Vinstarvode (233)*
 • Semesterersättning (234)
 • Övertidsersättning (235)
 • Nattersättning (236)
 • Nattskiftstillägg (237)
 • Bostadsförmån (301)
 • Bilförmån (304)
 • Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan (308)*
 • Penninggåva till personalen (310)
 • Annan skattepliktig förmån till personalen (315)*
 • Övriga naturaförmåner (317)
 • Aktiepremie (320)*
 • Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivares socialförsäkringsavgifter (321)
 • Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (325)
 • Arvode för arbetstagares uppfinning (326)*
 • Telefonförmån (330)
 • Kostförmån (334) 
 • Kompletteringsdagpenning som betalats av en arbetsgivarspecifik sjukkassa (337)
 • Dividend eller överskott (lön) som baserar sig på arbetsinsats (339)
 • Andel av personalbiljett som betraktas som lön (342)
 • Lön som överförs till en idrottsfond (350)
 • Försäkringslön (352)

Följande inkomstslag för anmälan om löneuppgifter dras av från lön som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift:

 • Ersättning för bilförmån (401)
 • Ersättning för andra naturaförmåner (407)
 • Avdrag före förskottsinnehållning (419)

Följande uppgifter räknas inte med i lön som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift:

1. Uppgifter om inkomstslag som betalaren anmält där uppgiften är

 • Typ av försäkringsuppgift ”Omfattas av sjukförsäkringsavgiften = Nej”
 • Typ av försäkringsuppgift ”Omfattas av socialförsäkringsavgifter = Nej”
 • Ogrundad förmån = Ja
 • Återkrav = Ja (Återkrav inverkar inte på/minskar inte den ursprungliga löneutbetalningsperiodens lönebelopp som omfattas av sjukförsäkring).

Till lön som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift räknas inte heller med de inkomstslag* (markerade med en asterisk) som har standardinställningen ”omfattas inte av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift”. Inkomstslagen räknas dock med om

 • Försäkringsuppgiftens typ i anmälan är ”Omfattas av socialförsäkringsavgifter = Ja” eller
 • ”Omfattas av sjukförsäkringsavgiften = Ja”

2. Inkomsttagarspecifika uppgifter i vilka finns uppgiften

 • ”Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)”
 • ”Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)”
 • ”Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)”
 • ”Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring)”
 • ”Fungerar som ställföreträdande betalare = Ja” eller ”Betalats som lönegaranti = Ja”

3. Följande uppgifter om

 • Typ av betalare = ”En specialorganisation”
 • Typ av betalare = ”En utländsk arbetsgivare”
 • mottagaren är annan än en fysisk person eller näringsidkare
 • Kostförmån (334) om för inkomstslaget har angetts uppgiften Ersättningen för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet = ja

4. Om det till inkomstslaget Försäkringslön hör uppgiften

 • Sexmånadersregeln kan tillämpas = Nej eller sexmånadersregeln har inte alls anmälts för försäkringslönen (det är t.ex. fråga om en allmänt skattskyldig), räknas inte inkomstslaget försäkringslön med.
 • Sexmånadersregeln kan tillämpas = Ja, enbart försäkringslönen utgör grund för betalning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Andra inkomstslagsuppgifter beaktas inte i dylika fall.

4. Om det har anmälts

 • Begränsat skattskyldig = Ja samt angetts Försäkringslön och källskatt (404) eller ingen källskatt (404) eller förskottsinnehållning alls (402), ska Försäkringslön (352) beräknas som lön som omfattas av sjukförsäkringsavgiften.
 • Begränsat skattskyldig = Ja samt Försäkringslön (352), och dessutom angetts andra inkomstslag för lön och förskottsinnehållning, ska Försäkringslön inte beräknas som lön som omfattas av sjukförsäkringsavgiften.
  • Som lön som omfattas av sjukförsäkringsavgiften beräknas i dylika fall enbart andra inkomstslag för lön.