Arbetsgivarregistret

I beskattningen ses en arbetsgivare antingen som tillfällig eller regelbunden arbetsgivare.

Tillfällig eller regelbunden arbetsgivare – när ska arbetsgivaren registrera sig?

Ett företag som är en regelbunden arbetsgivare ska alltid anmäla sig till arbetsgivarregistret. Ett företag är en regelbunden arbetsgivare om någotdera av följande villkor uppfylls:

  • Företaget betalar regelbundet lön till minst 2 löntagare.
  • Företaget betalar samtidigt lön till minst 6 löntagare, även om dessas anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att bli kortvariga.

En arbetsgivare som betalar ut löner tillfälligt är inte skyldig att anmäla sig till arbetsgivarregistret. Ett företag betalar löner tillfälligt om någotdera av följande villkor uppfylls:

  • Företaget har endast 1 fast anställd arbetstagare.
  • Företaget har 1–5 arbetstagare vars anställning inte varar hela kalenderåret.

Anmälningsansvaret för ett registrerat och ett inte registrerat företag skiljer sig ifrån varandra

Företaget ska lämna uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret med en löneuppgiftsanmälan. Anmälan ska lämnas även om företaget inte är infört i arbetsgivarregistret. Uppgiften om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska lämnas med arbetsgivarens separata anmälan.

Läs mer: Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret, det vill säga är en regelbunden arbetsgivare, ska du lämna anmälan till inkomstregistret även för de månader då lön inte betalats ut. Uppgiften Ingen löneutbetalning lämnas med arbetsgivarens separata anmälan.

Om ditt företag inte är infört i arbetsgivarregistret, det vill säga är en tillfällig arbetsgivare, behöver du inte lämna en anmälan till inkomstregistret om företaget inte betalar ut lön eller andra prestationer.

Hur anmäler jag mig till arbetsgivarregistret?

Hur sker avregistrering?

Om ditt företags regelbundna löneutbetalning ändras till tillfällig eller upphör helt ska du anmäla det antingen i MinSkatt eller med nedläggningsanmälan i Ytj (ytj.fi/sv/).

Skatteförvaltningen antecknar att den regelbundna löneutbetalningen har upphört den dag ditt företag senast har utbetalat löner och avlägsnar företaget från arbetsgivarregistret. Anmäl och betala arbetsgivarprestationerna fram till slutdatumet för registreringen, det vill säga fram till att den regelbundna löneutbetalningen upphör.

Om du betalar ut löner sporadiskt efter att du anmält att den regelbundna löneutbetalningen slutar ska du anmäla och betala arbetsgivarprestationerna så länge du betalar ut löner.