Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Nedläggning av jordbruk och hur det påverkar beskattningen

När man räknar ut resultatet för det sista skatteåret för en jordbruksverksamhet tar man i beaktande hur försäljning av jordbrukets egendom eller privatuttag påverkar. Alla reserveringar som gjorts räknas som skattepliktiga inkomster för nedläggningsåret.

Vid beskattningen anses att jordbruket är nedlagt när verksamheten inom jordbruket har upphört helt, eller det inte längre kan anses att det bedrivs verksamhet i stabilt ekonomiskt förvärvssyfte.

Nedläggningen inverkar på jordbrukets resultat

Lägg till jordbruksinkomsten

  • reserveringarna

Dra av från jordbrukets resultat

  • hela utgiftsresten för täckdiken om dessa inte längre används i ekonomiskt förvärvssyfte.
  • utgiftsresten för ekonomibyggnad eller jordbruksmaskin om de inte längre har någon användning

Överföring till annan inkomstkälla

Red ut det framtida bruket för osålda jordbrukstillgångar

  • jordbrukets anläggningstillgångar som överförts privathushållet  ska värderas till den ursprungliga anskaffningsutgiften eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris

Om en ekonomibyggnad, maskin eller inventarier överförs  till en annan inkomstkälla anses den återstående utgiftsresten vara dessas värde vid överföringen.

Då man i samband med nedläggningen intäktsför poster som finns bland de avdragbara utgifterna ska också momsens andel beaktas som en korrigeringspost i momskalkylen.

Inkomst och försäljning av egendom när jordbruket upphört

Försäljning av egendom senare

På försäljning av den egendom som lämnats i privat bruk efter nedläggningsåret tillämpas bestämmelserna om överlåtelsevinst i inkomstskattelagen.  Överföringen till privat bruk är inte ett nytt förvärv då man räknar ut ägartiden vid försäljning av egendomen.

Om tillgångarna inte överförts till privat bruk i beskattningen tillämpas inkomstskattelagen för gårdsbruk vid försäljning av jordbrukets anläggningstillgångar efter att den egentliga jordbruksverksamheten lagts ner.

Hyror och stöd efter att jordbruket upphört

Också efter att jordbruket lagts ned kan den som äger gården ha inkomster som beskattas som gårdsbruksinkomst, t.ex. hyresinkomster och understöd. Från dessa inkomster kan eventuella utgifter som hör samman med dem dras av. Sådana utgifter är bl.a. underhållskostnader för uthyrd egendom eller kostnader för det underhåll som krävs för understödet samt avskrivningar på ekonomibyggnader.

Om åkrarna har arrenderats ut till någon annan mot underhåll anses den kalkylmässiga hyresinkomsten och utgiften för utarrenderingen vara lika stora, och inga andra kostnader får dras av. Understöden räknas som inkomst hos den som är registrerad för gårdsstödsrättigheterna.

Om jordbruksverksamheten har lagts ned endast temporärt kan avskrivningarna på jordbrukstillgångar fortfarande dras av som jordbrukets utgifter. Jordbrukaren ska redogöra för det tillfälliga avbrottet.

De fastställda förlusterna dras av från skatteårets kapitalinkomster

De fastställda förlusterna dras av från skatteårets kapitalinkomster efter övriga avdrag. De fastställda förlusterna dras alltså inte av från nettokapitalinkomsten så som man gör då jordbrukets förlust inte än har fastställts för skatteåret.

Jordbrukets fastställda förluster från tidigare år kan dras av från kapitalinkomsterna redan det år då jordbruket läggs ned.

Om jordbrukaren senare återupptar verksamheten och det finns fastställda förluster kvar från jordbrukets förvärvskälla kan dessa dras av från det nya jordbrukets inkomster.

Förlusterna kan dras av i 10 års tid. Tidsfristen blir inte längre för att man börjar dra av de fastställda förlusterna från skatteårets kapitalinkomster på grund av att verksamheten lagts ned.

Företagarmakar lägger ned en gemensam verksamhet

Om ett par lägger ned ett jordbruk som de idkat tillsammans kan de dra av de förluster som fastställts i jordbrukets inkomstkälla från sina kapitalinkomster. Förlusterna fördelas mellan makarna i proportion till deras respektive arbetsinsatser. Arbetsinsatserna betraktas enligt läget under nedläggningsåret.

Om den ena maken eller båda makarna var för sig fortsätter att idka jordbruk genast efter att den gemensamma verksamheten lagts ned kan förlusterna i det gemensamma jordbruket dras av från det nya jordbrukets resultat. Båda kan från sin nya verksamhet dra av den egna andelen av förlusterna. Man måste börja det nya jordbruket genast.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017