Koncernskattecentralen sköter skatteärendena av de största företagen i Finland

Koncernskattecentralen är en verksamhetsenhet som hör till Skatteförvaltningens Företagsbeskattningsenhet. Koncernskattecentralens uppgift är att sköta beskattningsprocessen för de största företagen i Finland. Beskattningen av Koncernskattecentralens kundföretag sköts oberoende av hemort i ett och samma kontor i Helsingfors.

Koncernskattecentralens kunder

Skatteförvaltningen kan nämna till Koncernskattecentralens kund antingen ett enskilt företag eller en koncern vars omsättning uppgår till minst 100 miljoner euro och som bedriver internationell verksamhet. Förutom de särskild nämnda företagen hör till Koncernskattecentralens behörighetsområde alla offentligt noterade bolag, i Finland verksamma banker och försäkringsanstalter samt europabolag, tonnageskattskyldiga och vissa bolag som hyr ut bostäder (Reit-bolag).

Koncernskattecentralen sköter inkomst- och mervärdesbeskattningen, tar ut arbetsgivarprestationer och andra prestationer samt verkställer skatterevisionen för sina kunder. Endast fastighetsbeskattningen verkställs i skattebyrån för den kommun där fastigheten är belägen.

Skyldighet för Koncernskattecentralens kunder att lämna uppgifter

Ett samfund ska lämna en anmälan till Koncernskattecentralen om samfundet blir tonnageskattskyldigt eller om det inleder verksamhet som ett offentligt noterat bolag, bank, försäkringsanstalt, europabolag eller Reit-bolag. Samfundet blir då kund hos Koncernskattecentralen.

Moderbolaget av en koncern som är Koncernskattecentralens kund ska lämna en anmälan till Koncernskattecentralen om

  • till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag
  • ett samfund eller ett bolag upphör att höra till koncernen
  • koncernen genomgår en omstrukturering enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  • ett samfund eller bolag som hör till en koncern blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan ska lämnas till Koncernskattecentralen inom en månad från den dag då bolaget eller företagsarrangemanget har registrerats, köpet eller rättshandlingen har ägt rum eller då någon annan ovan avsedd ändring har skett.

Anmälan lämnas till Koncernskattecentralen på blanketten

Inledning och upphörande av kundrelation med Koncernskattecentralen

En kundrelation med Koncernskattecentralen börjar vid inkomstbeskattningen från början av en sådan räkenskapsperiod som går ut efter utgången av följande kalendermånad räknad från inlämningstiden av anmälan. I de andra skatteslagen börjar kundrelationen efter utgången av den andra kalendermånaden räknad från inlämningstiden av anmälan. Skatterevisionerna verkställer Koncernskattecentralen också för de tidigare räkenskapsperiodernas del.

I fråga om ändringar fortsätter kundrelationen vid inkomstbeskattningen upp till utgången av den räkenskapsperiod som först går ut efter utgången av anmälningens inlämningstid. I de andra skatteslagen fortsätter kundrelationen upp till utgången av det kalenderår under vilket anmälan om ändringen har lämnats in.

Verksamheten som koncernen bedriver betraktas som en helhet

Det finns 150 skattesakkunniga som arbetar i Koncernskattecentralen. Varje kund har till sitt förfogande en grupp av sakkunniga som svarar för handledningen och skatteövervakningen av företaget. Gruppen väljs enligt företagets bransch och den har expertis inom olika skatteslag. Beskattningen verkställs så att koncernen ses som en helhet.

Verksamhetens fokus ligger i förhandshandledningen. Kunderna kan ansöka om bindande förhandsavgöranden eller -besked i beskattningsfrågor av central betydelse för deras verksamhet.

Koncernskattecentralens kundföretag är avsevärda skattebetalare

År 2018 hade det utnämnts 3 100 bolag som Koncernskattecentralens kund. 400 av dessa är enskilda bolag. De återstående kundbolagen hör till sammanlagt 500 koncerner.

Andelen av Koncernskattecentralens kundbolag av alla aktiebolag i hela Finland är mindre än två procent, men deras andel av hela landets utfall av samfundsskatter har utgjort ca 50 procent varje år. Ytterligare får skattetagarna merparten av momsbeskattningens och löntagarbeskattningens penningflöde via dessa bolag.

Koncernskattecentralens kunder är också viktiga lämnare av uppgifter som används som grund för beskattningen. Nästan varannan löntagare inom privatsektorn i Finland arbetar för ett av dessa bolag.