Land-för-land-rapport för beskattningen – blankettanvisning för tjänsten Lomake.fi

Land-för-land-rapport för beskattningen ska lämnas in för en räkenskapsperiod, om omsättningen i koncernresultaträkningen den föregående räkenskapsperioden varit minst 750 miljoner euro och det i koncernen ingår minst en utländsk part förutom den utredningsskyldige. Koncernens yttersta moderföretag är den som i regel lämnar in land-för-land-rapporten.

Ett allmänt skattskyldigt företag som inte tillhör en koncern ska också lämna in en land-för-land-rapport, om företaget har ett fast driftställe beläget utomlands och företagets omsättning under räkenskapsperioden före rapporteringen har varit minst 750 miljoner euro.

I land-för-land-rapporten ska uppgifterna för den utredningsskyldige, sammandragsuppgifter om skatterättsliga jurisdiktioner och deras parter anges samt tilläggsuppgifter vid behov. Lämna in en land-för-land-rapport inom 12 månader från räkenskapsperiodens utgång. Mer information om land-för-land-rapportering.

När du lämnar in en rapport, kontrollera att du uträttar ärenden för ett bolags räkning. Du kan byta val via länken ”Byt kund” på övre delen av sidan. Du kan uträtta ärenden för bolaget om du har fullmakt för det.

På blankettens övre del finns ett fält där du kan ge anmälan ett namn.

Uppgifterna som märkts med asterisk på blanketten är obligatoriska.

Tidigare inlämnade anmälningar finns i tjänsten Mina e-tjänster, där du kan granska och korrigera dem.

Vid problem kan du skicka en kontaktbegäran till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Innehåll

1 Ny anmälan
   1.1 Ny anmälan: Typ av anmälan och rapportkod
   1.2 Ny anmälan: Den utredningsskyldige och uppgifter om anmälan
   1.3 Ny anmälan: Land-för-land-rapport för beskattningen
      1.3.1 Land-för-land-uppgifter
      1.3.2 Sammandragsuppgifter enligt land om intäkter, skatter och rörelseverksamhet
      1.3.3 Parter enligt land
   1.4 Ny anmälan: Tilläggsuppgifter
   1.5 Ny anmälan: Att skicka anmälan
2 Radering av en anmälan som skickats in tidigare
   2.1 Raderingsanmälan: Typ av anmälan och rapportkod
   2.2 Raderingsanmälan: Den utredningsskyldige och uppgifter i anmälan
   2.3 Raderingsanmälan: Att skicka anmälan
3 Korrigering av uppgifter i en tidigare inlämnad anmälan
   3.1 Korrigeringsanmälan: Typ av anmälan och rapportkod
   3.2 Korrigeringsanmälan: Den utredningsskyldige och uppgifter i anmälan
   3.3 Korrigeringsanmälan: Land-för-land-rapport för beskattningen
      3.3.1 Land-för-land-uppgifter
      3.3.2 Sammandragsuppgifter enligt land om intäkter, skatter och rörelseverksamhet
      3.3.3 Parter enligt land
   3.4 Korrigeringsanmälan: Tilläggsuppgifter
   3.5 Korrigeringsanmälan: Att skicka anmälan

1 Ny anmälan

1.1 Ny anmälan: Typ av anmälan och rapportkod

Om du lämnar in en land-för-land-rapport första gången för räkenskapsperioden ska typen av anmälan alltid vara ”Ny anmälan” och det skapas automatiskt en kod för rapporten. Det går inte att redigera rapportkoden.

Om du vill radera en tidigare inlämnad anmälan eller korrigera uppgifter i anmälan, gå till avsnitt 2 (Radering av en tidigare inlämnad anmälan) eller avsnitt 3 (Korrigering och radering av uppgifter i en tidigare inlämnad anmälan) i den här anvisningen.

1.2 Ny anmälan: Den utredningsskyldige och uppgifter om anmälan

Fyll i uppgifter om den utredningsskyldige, det vill säga den som lämnar in land-för-land-rapporten, i denna del av rapporten (del 2) Ange även uppgifter om anmälan.

I den här delen är ”Jag vill lägga till uppgifter om nedanstående utredningsskyldig” förvalt när land-för-land-rapporten lämnas in första gången för skatteåret i fråga.

Uppgifter om den utredningsskyldige

I anmälan visas redan FO-numret för det bolag som du uträttar ärenden för. Ange även det officiella namnet på den utredningsskyldige, det vill säga bolagets officiella namn.  Vid punkten Annat namn kan du dessutom vid behov ange ett annat namn som bolaget eller koncernen använder.

Observera! Om det finska FO-numret inte visas, kontrollera att du uträttar ärenden för bolagets räkning och inte i ditt eget namn. Du kan byta valet via länken ”Byt kund” upptill på sidan, om du har rätt att uträtta ärenden i bolagets namn.

Den utredningsskyldiges adressuppgifter

Ange åtminstone den stat och stad eller kommun där den utredningsskyldiges adress finns.

Uppgifter om den utredningsskyldiges kontaktperson

Ange här uppgifter om den person som vid behov kan ge mer information om land-för-land-rapporten.

Den utredningsskyldiges rapporteringsbehörighet

Ange i vilken roll den utredningsskyldige lämnar in rapporten. I regel lämnas rapporten in av koncernens yttersta moderföretag. Välj då ”Den utredningsskyldige” som rapporteringsbehörighet.

 • Den utredningsskyldige är part i en koncern eller ett företag, som i första hand lämnar in en land-för-land-rapport till Skatteförvaltningen. Den utredningsskyldige kan antingen vara det yttersta moderföretaget i en multinationell koncern eller ett allmänt skattskyldigt företag som inte tillhör någon koncern och som har ett fast driftställe utomlands.
 • En utsedd utredningsskyldig är ett koncernföretag som utsetts att lämna in en land-för-land-rapport av en multinationell koncerns yttersta moderföretag med en skatterättslig hemvist utanför EU. I de anmälningar som lämnas in elektroniskt till Skatteförvaltningen används termen utsedd utredningsskyldig såväl för en utsedd utredningsskyldig som för en anvisad part som hör till koncernen.
 • En utredningsskyldig i andra hand är den som lämnar in land-för-land-rapporten i situationer där det yttersta moderföretaget i en koncern inte är skyldigt att upprätta en rapport och de andra i lagen närmare fastställda villkoren uppfylls.

Yttersta moderföretag i en utländsk koncern

Om yttersta moderföretaget inte är allmänt skattskyldigt i Finland, ange namnet på och TIN (Tax Identification Number) för det yttersta moderföretaget i den utländska koncernen.

Om yttersta moderföretaget i en utländsk koncern har vägrat lämna uppgifter för land-för-land-rapporten, ange även detta i den här punkten.

 • En utredningsskyldig i andra hand som rapporterar till Finland ska meddela Skatteförvaltningen, om den utredningsskyldige i andra hand har begärt uppgifter från det utländska yttersta moderföretaget i koncernen för att fullgöra sin skyldighet att lämna in en land-för-land-rapport enligt 14 d § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande, men det yttersta moderföretaget i den utländska koncernen har vägrat lämna dessa. En utredningsskyldig i andra hand är endast skyldig att lämna uppgifter som denne fått eller skaffat, om det utländska yttersta moderföretaget i en koncern har vägrat lämna uppgifter.

Språk för tilläggsuppgifter

Om bolaget lämnar tilläggsuppgifter i del 4 Tilläggsuppgifter på blanketten, ange språket för tilläggsuppgifter här. Engelska är det språk som rekommenderas.

Valuta som används i rapporten

Ange den valuta som du använder i del 3.2 Ekonomiska uppgifter land-för-land på blanketten.

 • Som rapporteringsvaluta kan du använda den valuta enligt vilken koncernens yttersta moderföretag har upprättat koncernbokslutet. Ange siffrorna i rapporten enhetligt i samma valuta.

Räkenskapsperiod

Ange för vilken räkenskapsperiod du lämnar land-för-land-rapporten. Ange start- och slutdatum för räkenskapsperioden i formen åååå-mm-dd. Vid behov kan du ge tilläggsinformation om räkenskapsperioden, om till exempel längden på räkenskapsperioden har ändrats eller den är något annat än ett år.

1.3 Ny anmälan: Land-för-land-rapport för beskattningen

Ange sammandragsuppgifter och alla parter som rapporteras enligt jurisdiktion. Välj först jurisdiktionerna i delen 3.1 Land-för-land-uppgifter i anmälan, då kan du i delarna 3.2 och 3.3 fylla i uppgifter land-för-land.

1.3.1 Land-för-land-uppgifter

Ange i den här delen (del 3.1) de skattejurisdiktioner där parter som ingår i koncernen eller företaget är belägna. Om någon part undantagsvis inte har en skatterättslig hemvist, välj alternativ ”X5 Ingen stat” i menyn Skattejurisdiktion.

Välj som typ av anmälan ”Jag vill lägga till uppgifter om nedanstående skattejurisdiktion”, när land-för-land-rapport lämnas för första gången för skatteåret i fråga.

Välj Lägg till raden, då kommer uppgifterna fram i tabellen under datafälten.

Upprepa faserna tills du har angett uppgifterna för alla jurisdiktionerna som ingår i rapporten.

Om du vill kontrollera vilka uppgifter du har lämnat in för en enskild jurisdiktion som syns i tabellen, aktivera raden för jurisdiktionen genom att dubbelklicka på den. Tidigare anmälda uppgifter kommer fram i datafälten ovanför tabellen. Om det i tabellen finns mer än tio skatterättsliga jurisdiktioner kan du förflytta dig mellan raderna i tabellen genom att först klicka på tabellen och sedan använda piltangenterna.

Om du vill ändra uppgifter för en enskild jurisdiktion, aktivera först raden för jurisdiktionen i tabellen genom att dubbelklicka på raden. Redigera därefter uppgifterna för jurisdiktionen i datafälten som finns ovanför tabellen. Klicka till slut på knappen Ersätt vald rad.

Om du raderar uppgifter i tabellen, aktivera raden för jurisdiktionen genom att dubbelklicka på den i tabellen. Klicka därefter på knappen Radera vald rad.

1.3.2 Sammandragsuppgifter enligt land om intäkter, skatter och rörelseverksamhet

Ange i den här delen (del 3.2) sammandragsuppgifter land-för-land för skattejurisdiktioner där parter som ingår i koncernen eller företaget är belägna.

Välj Lägg till raden, då kommer uppgifterna som du fyllt i fram i tabellen under datafälten.

Observera! Om du inte kan lägga till en skatterättslig jurisdiktion i del 3.2 på blanketten (Sammandragsuppgifter enligt land om intäkter, skatter och rörelseverksamhet), kontrollera att du lagt till samma jurisdiktion i del 3.1 Land-för-land-uppgifter.

Upprepa faserna tills du har anmält sammandragsuppgifterna för alla skatterättsliga jurisdiktionerna.

Om du vill kontrollera vilka uppgifter du har lämnat in, aktivera önskad rad i tabellen genom att dubbelklicka på raden. De anmälda uppgifterna visas då i datafälten ovanför tabellen. Om det finns fler än tio skattejurisdiktioner i tabellen kan du förflytta dig mellan raderna genom att först klicka på tabellen och sedan använda piltangenterna.

Om du vill redigera uppgifterna, aktivera först raden för jurisdiktionen i tabellen genom att dubbelklicka på raden. Redigera därefter uppgifterna i fälten som finns ovanför tabellen och klicka till slut på knappen Ersätt vald rad.

Om du vill radera en jurisdiktion helt och hållet i tabellen, aktivera raden för jurisdiktionen i tabellen genom att dubbelklicka på raden. Välj därefter ”Radera vald rad”.

1.3.3 Parter enligt land

Ange i den här delen (del 3.3) uppgifterna var för sig för parterna i den skatterättsliga jurisdiktionen. Med part avses i vid bemärkelse olika internationella företagsformer, såsom aktörer i aktiebolag, personbolag och liknande samt fasta driftställen. Som part som ingår i en koncern betraktas vilket företag som helst, där koncernen har bestämmanderätt.

Ange partens skatterättsliga hemvist. Ange vid behov även den skattejurisdiktion enligt vars lagstiftning parten är organiserad eller bildad, om den inte är densamma som den skatterättsliga hemvisten.

Ange därefter beteckningen för parten. Om parten är belägen i Finland, ange det finländska FO-numret. Ange i annat fall den utländska partens TIN, som utfärdats av en utländsk skattemyndighet och som motsvarar FO-numret. Om inte TIN heller finns, ange en annan utländsk beteckning och dess typ. Ange även den stat som utfärdat beteckningen.

Ange partens officiella namn. Om du uppger ett fast driftställe eller en filial, ange namnet i formen Corporation X-Tax Jurisdiction Y PE.

För koncernens yttersta moderbolag och den utredningsskyldige ska även partens roll i koncernen anges. Som roll kan du välja ”Koncernens yttersta moderbolag”, ”Den utredningsskyldige” eller ”Båda”. I regel är ett finländskt yttersta moderbolag utredningsskyldigt och lämnar in land-för-land-rapporten. Välj då ”Båda” som det här bolagets roll. I mer sällsynta fall kan det till exempel vara så, att koncernens yttersta moderbolag är utländskt men koncernens finländska bolag lämnar in land-för-land-rapporten. Ange i dessa fall ”Koncernens yttersta moderbolag” som det utländska yttersta moderbolagets roll och ”Den utredningsskyldige” som roll för det bolag som lämnar in rapporten.

Partens adressuppgifter

Ange partens adressuppgifter.

Partens huvudsakliga rörelseverksamhet

Välj det som är partens huvudsakliga rörelseverksamhet. Välj alla alternativ som motsvarar partens huvudsakliga rörelseverksamhet i den valda jurisdiktionen.

Ange vid behov en tilläggsuppgift om parten. Om du som den verksamhet parten bedriver väljer Annan (Other), ange på den här punkten tilläggsuppgifter om partens verksamhet.

Klicka på knappen Lägg till raden, då kommer uppgifterna fram i tabellen under datafälten.

Upprepa faserna tills du har uppgett alla parter.

Om du vill kontrollera vilka uppgifter du har lämnat in, aktivera den rad i tabellen som handlar om uppgiften genom att dubbelklicka på raden. Anmälda uppgifter kommer fram i datafälten ovanför tabellen. Om det finns fler än tio parter i tabellen kan du förflytta dig mellan raderna genom att först klicka på tabellen och sedan använda piltangenterna.

Om du vill redigera uppgifterna i tabellen, aktivera först raden för parten genom att dubbelklicka på den i tabellen. Redigera därefter uppgifterna i fälten som finns ovanför tabellen och klicka till slut på knappen Ersätt vald rad.

Om du vill radera partens uppgifter, aktivera raden för parten genom att dubbelklicka på den i tabellen. Klicka därefter på knappen Radera vald rad.

1.4 Ny anmälan: Tilläggsuppgifter

Ange i den här delen (del 4) de tilläggsuppgifter som behövs, till exempel den genomsnittliga valutakurs, enligt vilken olika länders uppgifter omvandlats till enhetliga, det vill säga samma till samma valuta. Du kan i tilläggsuppgifter även tala om exempelvis vilka informationskällor som använts när utredningen gjorts. Du kan även uppge andra uppgifter eller utredningar som behövs eller som underlättar förståelsen av uppgifterna i rapporten. Ange i den här punkten även motiveringar till, om informationsskällan som använts i tidigare års rapporter har ändrats. Meddela här också hur ändring av informationskällan påverkar rapporten.

Om du lämnar in land-för-land-rapporten för första gången för skatteåret, välj som typ av tilläggsuppgift ”Jag vill lägga till tilläggsuppgifter om nedanstående skattejurisdiktion”.

Om tilläggsuppgifterna hör samman med en viss jurisdiktion, välj jurisdiktionen. Du kan också välja ämne för tilläggsuppgiften.

Klicka därefter på knappen Lägg till raden, då kommer uppgifterna fram i tabellen under datafälten.

Upprepa faserna tills du har angett alla tilläggsuppgifter som behövs.

Om du vill kontrollera vilka uppgifter du har lämnat in, aktivera den rad som handlar om uppgifterna genom att dubbelklicka på den i tabellen. Anmälda uppgifter kommer fram i datafälten ovanför tabellen. Om det finns fler än fem rader med tilläggsuppgifter i tabellen kan du förflytta dig mellan dem genom att först klicka på tabellen och sedan använda piltangenterna.

Om du vill redigera uppgifterna i tabellen, aktivera först raden för tilläggsuppgiften genom att dubbelklicka på den i tabellen. Redigera därefter uppgifterna i fälten som finns ovanför tabellen och klicka till slut på knappen Ersätt vald rad.

Om du vill radera uppgifter i tabellen, aktivera först raden för tilläggsuppgiften genom att dubbelklicka på den i tabellen. Klicka därefter på knappen Radera vald rad.

1.5 Ny anmälan: Att skicka anmälan

När uppgifterna i rapporten har fyllts i och anmälan är färdig, skicka anmälan genom att klicka på knappen Skicka. Du får inget separat bekräftelsemeddelande men du kan kontrollera anmälans status på Mina e-tjänster. Om anmälan skickades iväg visas ”Skickad” vid anmälan.

Om du vill spara pågående uppgifter i Mina e-tjänster, välj Spara. Då förmedlas uppgifterna ännu inte till Skatteförvaltningen. Du kan fortsätta fylla i blanketten senare.

Om du vill tömma blanketten och inte skicka in den, välj Avbryt.

Genom att trycka på knappen Skriv ut kan du skriva ut blanketten innan du skickar eller sparar den. Observera att Skriv ut-knappen inte skickar blankettens uppgifter till Skatteförvaltningen och inte sparar dem. En utskrift är således inte en kvittering på att anmälan har skickats till Skatteförvaltningen.

2 Radering av en anmälan som skickats in tidigare

Om det har använts ett felaktigt FO-nummer för den utredningsskyldige vid inlämning av anmälan måste hela anmälan raderas. Ett FO-nummer går således inte att ändra. Gör i sådana fall en raderingsanmälan:

 1. Logga in på Mina e-tjänster.
 2. Sök upp den anmälan som du vill radera i tjänsten.
 3. Öppna anmälan på länken Använd som underlag. Fortsätt därefter vid punkt 2.1 i den här anvisningen.

2.1 Raderingsanmälan: Typ av anmälan och rapportkod

När du har öppnat anmälan via länken Använd som underlag, är typen av anmälan automatiskt ”Korrigerings- eller raderingsanmälan” (i del 1 i anmälan).

Systemet visar även koden för en tidigare rapport och skapar en ny kod för raderingsanmälan. Den syns vid stället Rapportkoden för rapporten som ska korrigeras. Dessa koder går inte att redigera själv.

2.2 Raderingsanmälan: Den utredningsskyldige och uppgifter i anmälan

Välj i del 2 i anmälan som typ av anmälan ”Jag vill radera alla uppgifter som jag lämnat tidigare om nedanstående utredningsskyldig.”

2.3 Raderingsanmälan: Att skicka anmälan

Gå till slutet av blanketten och välj alternativet Skicka. Observera att detta i en raderingsanmälan raderar en tidigare anmälan helt och hållet.

3 Korrigering av uppgifter i en tidigare inlämnad anmälan

Om du vill korrigera uppgifter i en tidigare anmälan, lämna in en korrigeringsanmälan. Observera, att du i samma anmälan inte kan kombinera helt nya uppgifter med ändringar av tidigare uppgifter (det vill säga radering eller korrigering av uppgifter). Med en korrigeringsanmälan kan du således endast ange nya uppgifter eller alternativt endast korrigera och radera uppgifter.

 1. Logga in på Mina e-tjänster.
 2. Sök upp den anmälan som du vill korrigera i tjänsten.
 3. Öppna anmälan på länken Använd som underlag.
 4. Gör de nödvändiga korrigeringarna i uppgifterna i den tidigare anmälan. De syns som underlag i korrigeringsanmälan. Närmare anvisningar finns i avsnitt 3.1–3.5.

3.1 Korrigeringsanmälan: Typ av anmälan och rapportkod

När du har öppnat anmälan via länken Använd som underlag, är typen av anmälan automatiskt ”Korrigerings- eller raderingsanmälan” (i del 1 i anmälan).

Systemet visar även automatiskt koden för en tidigare rapport och skapar en ny kod för korrigeringsanmälan. Dessa koder går inte att redigera själv.

3.2 Korrigeringsanmälan: Den utredningsskyldige och uppgifter i anmälan

Om du korrigerar tidigare uppgifter men uppgifterna för den utredningsskyldige inte har ändrats utan ändringarna gäller endast anmälans andra punkter, välj i del 2 i anmälan som typ av anmälan ”Utredningsskyldiges uppgifter har inte ändrats från de tidigare lämnade”.

Om du korrigerar uppgifter om den utredningsskyldige välj som typ av anmälan ”Jag vill korrigera uppgifter om nedanstående utredningsskyldig”. Gör sedan de ändringar som behövs i uppgifterna för den utredningsskyldige.

3.3 Korrigeringsanmälan: Land-för-land-rapport för beskattningen

Observera att de val du gjort i del 3.1 i anmälan påverkar vilka uppgifter du kan ändra i anmälans del 3.2 och 3.3.

Observera att du med en korrigeringsanmälan endast kan ange nya uppgifter eller korrigera och radera uppgifter. Du kan alltså inte kombinera helt nya uppgifter med ändringar av tidigare uppgifter i samma anmälan.

3.3.1 Land-för-land-uppgifter

I del 3.1 i anmälan kan du välja för vilken skattejurisdiktion du vill ändra uppgifter i del 3.2 och 3.3.

Om du vill korrigera tidigare angivna uppgifter, aktivera först raden för skatterättsliga jurisdiktionen i tabellen genom att dubbelklicka på raden. Välj sedan som typ av anmälan ”Jag vill korrigera sammandragsuppgifter/partsuppgifter för nedanstående skattejurisdiktion”. Klicka till slut på knappen Ersätt vald rad. Om det finns fler än tio jurisdiktioner i tabellen kan du förflytta dig mellan dem genom att först klicka på tabellen och sedan använda piltangenterna.

Om du vill radera en tidigare angiven jurisdiktion och dess uppgifter, aktivera först raden för den jurisdiktionen i tabellen genom att dubbelklicka på raden. Välj sedan som typ av anmälan ”Jag vill radera alla uppgifter som jag lämnat tidigare om nedanstående skattejurisdiktion”. Klicka till slut på knappen Ersätt vald rad. Denna funktion raderar alla uppgifter för den valda jurisdiktionen även i del 3.2 och 3.3 i anmälan.

Om du i korrigeringsanmälan anmäler en ny jurisdiktion, välj skattejurisdiktionen och därefter som typ av anmälan ”Jag vill lägga till uppgifter om nedanstående skattejurisdiktion”. Klicka sedan på knappen Lägg till raden. Observera att om du lägger till nya jurisdiktioner kan du inte i samma korrigeringsanmälan göra några andra korrigeringar eller raderingar.

3.3.2 Sammandragsuppgifter enligt land om intäkter, skatter och rörelseverksamhet

Om du korrigerar tidigare angivna uppgifter, aktivera först raden för den jurisdiktion som ska korrigeras genom att dubbelklicka på den i tabellen och korrigera sedan uppgifterna i datafälten. Klicka till slut på knappen Ersätt vald rad. Om det finns fler än tio jurisdiktioner i tabellen kan du förflytta dig mellan dem genom att först klicka på tabellen och sedan använda piltangenterna.  Observera att du endast kan korrigera uppgifter om du tidigare i anmälans del 3.1 har valt som typ av anmälan ”Jag vill korrigera sammandragsuppgifter/partsuppgifter för nedanstående skattejurisdiktion”.

Om du anmäler uppgifter för en ny jurisdiktion, välj jurisdiktionen, fyll i sammandragsuppgifterna land-för-land och klicka till slut på ”Lägg till raden”. Observera att du endast kan lägga till uppgifterna för jurisdiktionen om du tidigare i anmälans del 3.1 har valt som typ av anmälan för jurisdiktionen ”Jag vill lägga till uppgifter om nedanstående skattejurisdiktion”.

3.3.3 Parter enligt land

Om du korrigerar tidigare angivna uppgifter, aktivera raden för parten genom att dubbelklicka på den i tabellen. När du har valt den rätta parten, korrigera de uppgifter som behövs i respektive datafält ovanför tabellen. Klicka till slut på knappen Ersätt vald rad. Om det finns fler än tio parter i tabellen kan du förflytta dig mellan dem genom att först klicka på tabellen och sedan använda piltangenterna.

Om du raderar uppgifterna för en part som finns i tabellen, aktivera först raden för den part som ska raderas genom att dubbelklicka på raden i tabellen. Klicka därefter på Radera vald rad.

Om du lägger till uppgifter om en ny part, ange partens uppgifter ovanför tabellen och klicka därefter på knappen Lägg till raden.

Observera att du endast kan korrigera, radera eller lägga till uppgifter om parten om du tidigare i anmälans del 3.1 har valt motsvarande typ av anmälan.

3.4 Korrigeringsanmälan: Tilläggsuppgifter

Om du korrigerar tidigare angivna tilläggsuppgifter, aktivera först raden för den tilläggsuppgift som ska korrigeras genom att dubbelklicka på den i tabellen. Välj sedan ”Jag vill korrigera tilläggsuppgifter om nedanstående skattejurisdiktion” som typ av anmälan. Om det finns fler än fem rader med tilläggsuppgifter i tabellen kan du förflytta dig mellan raderna genom att först klicka på tabellen och sedan använda piltangenterna. Korrigera de tilläggsuppgifter som behövs och klicka till slut på knappen Ersätt vald rad.

Om du raderar tidigare angivna tilläggsuppgifter, aktivera först raden för den tilläggsuppgift som ska raderas genom att dubbelklicka på den i tabellen. Välj sedan som typ av anmälan ”Jag vill radera tilläggsuppgifterna som jag lämnat tidigare om nedanstående skattejurisdiktion”. Klicka till slut på knappen Ersätt vald rad.

Om du anmäler helt nya uppgifter, välj som typ av anmälan ”Jag vill lägga till tilläggsuppgifter om nedanstående skattejurisdiktion.” Ange de nya tilläggsuppgifterna och klicka till slut på knappen Lägg till raden.

3.5 Korrigeringsanmälan: Att skicka anmälan

När korrigeringsanmälan är färdig, skicka den med knappen Skicka.