Anmälan om utredningsskyldighet – anvisningar för ifyllning i tjänsten Lomake.fi

1 Anmälan om utredningsskyldighet

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen omfattar två separata anmälningar:

En anmälan om utredningsskyldighet lämnas av alla de koncernföretag och fasta driftställen i Finland som hör till en sådan multinationell koncern vars omsättning enligt koncernresultaträkningen uppgår till minst 750 miljoner euro.

Lämna anmälan antingen elektroniskt på en webblankett i tjänsten Lomake.fi eller som en fil via tjänsten Ilmoitin.fi. Den här anvisningen gäller enbart webblanketten.

Ytterligare information om de elektroniska anmälningssätten finns på sidan Land för-land-rapport och anmälan om utredningsskyldighet.

1.1 Ta först reda på om det yttersta moderföretaget i koncernen är rapporteringsskyldigt

Innan du lämnar en anmälan, ska du ta reda på om det yttersta moderföretaget i koncernen är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport i sin hemviststat. Denna uppgift ska anges i anmälan. I regel lämnar det yttersta moderföretaget i koncernen land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i sin hemviststat. Det finländska dotterföretaget och det fasta driftstället i Finland har enbart i specialsituationer en separat skyldighet att lämna en land-för-land-rapport för beskattningen till Skatteförvaltningen.

Om situationen är oklar ska du i första hand kontakta yttersta moderföretaget i koncernen för att utreda vilket koncernföretag som är rapporteringsskyldigt. Vid behov kan du också kontakta Skatteförvaltningen per e-post på adressen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

1.2 Uppgifter som du behöver om den som lämnar en land-för-land-rapport

För anmälan behöver du

 • namnet på och FO-numret för det (moder)företag som lämnar land-för-land-rapporten
 • uppgiften om den stat till vars skattemyndighet rapporten lämnas
 • utländska beteckningen för rapportgivaren, om det är ett utländskt (moder)företag som lämnar rapporten.

Med utländsk beteckning avses sådan identifikationsuppgift som ett utländskt företag använder till exempel i inkomstskattedeklarationen i sin hemviststat eller i skattemyndighetens e-tjänster.

I slutet av anmälan kan du också specificera övriga koncernföretag i Finland för vilka du lämnar anmälan centraliserat. För det behöver du de aktuella företagens namn och FO-nummer. För att anmäla centraliserat behöver du inte någon separat Suomi.fi-fullmakt.

2 Definitioner

2.1 En koncerns yttersta moderföretag

Ett företag som enligt bokföringslagen eller motsvarande utländska bestämmelser är skyldigt att upprätta ett koncernbokslut eller som skulle vara skyldigt att göra detta i det fall att företagets andelar i eget kapital är föremål för handel på en värdepappersbörs inom den jurisdiktion där det har sin skatterättsliga hemvist. En förutsättning är dessutom att företaget inte står under direkt eller indirekt bestämmande inflytande av en sådan part som är skyldig att upprätta ett koncernbokslut.

2.2 Den utredningsskyldige

En koncerns yttersta moderföretag är den utredningsskyldige.

2.3 En utsedd utredningsskyldig

En utsedd utredningsskyldig är en part i koncernen som det utländska yttersta moderföretaget i multinationella koncernen har utsett att lämna land-för-land-rapporten. Den utsedde utredningsskyldige lämnar rapporten till sin hemviststat.

Om en utsedd utredningsskyldig används internationellt termen ”Surrogate Parent Entity”, m.a.o. ställföreträdande moderföretag.

I de elektroniska anmälningar som lämnas till Skatteförvaltningen används termen utsedd utredningsskyldig såväl för en utsedd utredningsskyldig som för en anvisad part som hör till koncernen.

2.4 En utredningsskyldig i andra hand

En utredningsskyldig i andra hand är ett finländskt dotterföretag eller fast driftställe som har skyldighet att lämna uppgifter i en land-för-land-rapport för hela koncernen till Skatteförvaltningen och inte bara företagets egna uppgifter. Ansvaret för rapporteringen kan undantagsvis flyttas från det utländska yttersta moderföretaget i koncernen till det finländska företaget eller fasta driftstället exempelvis då moderföretaget inte har skyldighet att lämna land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i sin hemviststat och moderföretaget inte har utsett koncernföretaget att rapportera för moderföretagets del i en sådan stat med vilken Finland har ett avtal om utbyte av upplysningar.

2.5 TIN

TIN är en förkortning av orden Tax Identification Number. Finländska företag samt utländska företag med fast driftställe i Finland ska använda FO-nummer i anmälningarna. Om rapportgivaren är ett utländskt (moder)företag, ska du i anmälan ange en utländsk beteckning som motsvarar FO-nummer i fältet ”Utländsk beteckning”.

2.6 Skattejurisdiktion

I denna anvisning avses med jurisdiktion det rapporterande företagets, exempelvis det yttersta moderföretagets hemviststat. Hemviststaten kan till exempel vara Finland. Företaget lämnar land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i hemviststaten, exempelvis till Skatteförvaltningen i Finland.

3 Uppgifter som ska anges i anmälan

3.1 Uppgiftslämnare

Ange uppgifterna om det företag som lämnar anmälan om utredningsskyldighet, dvs. fyller i denna blankett. På blanketten syns automatiskt namnet på och FO-numret för det företag på vars vägnar du sköter ärenden. Ange också kontaktpersonens uppgifter ifall det behövs ytterligare information om anmälan.

Obs! Om uppgiftslämnarens FO-nummer och namn inte syns automatiskt, ska du kontrollera att du sköter ärenden på företagets vägnar och inte i ditt eget namn. För att byta alternativ kan du klicka på länken Byt kund uppe till höger på sidan ifall du har rättighet att sköta ärenden på företagets vägnar.

3.2 Typ av uppgiftslämnare

Välj en roll enligt den typ av uppgiftslämnare som lämnar land-för-land-rapporten i Finland. 

Om uppgiftslämnaren inte lämnar land-för-land-rapporten i Finland välj alternativet Inget av de nämnda. Det är den vanligaste typen av uppgiftslämnare.

Om uppgiftslämnaren lämnar land-för-land-rapporten i Finland, ska du välja något av de andra alternativen:

 • Den utredningsskyldige om uppgiftslämnaren är koncernens yttersta moderföretag som har hemvist i Finland.
 • Utsedd utredningsskyldig om koncerns yttersta moderföretag inte har hemvist i Finland och moderföretaget har utsett en uppgiftslämnare att lämna land-för-land-rapporten.
 • Utredredningsskyldig i andra hand om uppgiftslämnaren har skyldighet att lämna land-för-land-rapporten i Finland.

Exempel 1: Uppgiftslämnaren är ett finländskt dotterföretag. Koncernens yttersta moderföretag har hemvist i Sverige.

Det svenska moderföretaget lämnar land-för-land-rapporten för beskattningen till den svenska skattemyndigheten, som i sin tur förmedlar rapporten till Skatteförvaltningen i Finland.

Uppgiftslämnaren, dvs. det finländska dotterföretaget väljer alternativet ”Inget av de nämnda”.

Samma alternativ väljer de koncernföretag och fasta driftställen i Finland vars yttersta moderföretag har hemvist i Finland.

Exempel 2. Uppgiftslämnaren är ett finländskt dotterföretag. Hemvisten för koncernens yttersta moderföretag är i staten X.

Moderföretaget är inte skyldigt att lämna en land-för-land-rapport till skattemyndigheten i hemviststaten X. Därför har moderföretaget utsett det tyska koncernföretaget att lämna land-för-land-rapporten om beskattningen till skattemyndigheten i Tyskland.

Uppgiftslämnaren, dvs. det finländska dotterföretaget ska välja alternativet ”Inget av de nämnda”.

Exempel 3: Uppgiftslämnaren är koncernens yttersta moderföretag som har hemvist i Finland.

Koncernens yttersta moderföretag är skyldigt att lämna land-för-land-rapporten om beskattningen till Skatteförvaltningen.

Det yttersta moderföretag ska alltså välja alternativet ”Den utredningsskyldige”.

Exempel 4: Uppgiftslämnaren är ett finländskt dotterföretag. Utländska yttersta moderföretaget i koncernen har hemvist i staten X.

Koncernens yttersta moderföretag är inte skyldigt att lämna en land-för-land-rapport till skattemyndigheten i sin hemviststat X. Moderföretaget har utsett det finländska dotterföretaget att verka som s.k. ställföreträdande moderföretag, dvs. att rapportera i Finland för hela koncernen.

Den finländska uppgiftslämnaren, dvs. dotterföretaget väljer alternativet ”Utsedd utredningsskyldig”.

3.3 Räkenskapsperiod

Ange räkenskapsperioden för det yttersta moderföretaget i koncernen.

Exempel: Om det yttersta moderföretagets räkenskapsperiod är ett kalenderår och land-för-land-rapporten lämnas för 2018, ange datumen enligt följande:

2018-01-01       2018-12-31

3.4 Identifikationsuppgifter för den som lämnar land-för-land-rapporten för beskattningen

FO-nummer och namn

Ange det finska FO-numret eller en utländsk beteckning för den som lämnar land-för-land-rapporten.

 • Om ett finländskt (moder)företag eller fast driftställe lämnar land-för-land-rapporten, ska du här ange det finländska företagets eller fasta driftsställets namn och det finländska FO-numret.
 • Om ett utländskt (moder)företag lämnar land-för-land-rapporten, ska du här ange det utländska företagets namn och utländska TIN-nummer (Tax Identification Number). Om du inte vet TIN-numret, ange någon annan identifierande beteckning för det utländska företaget.

Ange namnet på den som lämnar land-för-land-rapporten.

Exempel 5: Uppgiftslämnaren är ett finländskt dotterföretag. Koncernens yttersta moderföretag har hemvist i Sverige.

Moderföretaget är skyldigt att lämna land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i Sverige.

Uppgiftslämnaren, dvs. det finländska dotterföretaget anger det svenska moderföretagets namn som  rapportgivare. I fältet "Utländsk beteckning" ska uppgiftslämnaren ange moderföretagets svenska beteckning.

Skattejurisdiktion

Ange skattejurisdiktionen för den som lämnar land-för-land-rapporten, dvs. den stat till vars skattemyndighet land-för-land-rapporten ska lämnas.

 • I en situation som i exempel 2 i denna anvisning ska Tyskland väljas som skattejurisdiktion eftersom land-för-land-rapporten lämnas i Tyskland. I en situation som i exempel 5 ska Sverige väljas som skattejurisdiktion.

Rapporteringsbehörighet för den som lämnar rapporten

Om det för det företag som du företräder tidigare som typ av uppgiftslämnare har valts ”Inget av de nämnda”, dvs. att ditt företag inte lämnar en land-för-land-rapport i Finland, ska du som rapporteringsbehörighet för den som lämnar rapporten markera:

 • "Den utredningsskyldige" om det är yttersta moderföretaget i koncernen som lämnar land-för-land-rapporten.
 • "Utsedd utredningsskyldig" (dvs. ställföreträdande moderföretag) om det utländska yttersta moderföretaget i en multinationell koncern har utsett någon annan part som hör till koncernen att lämna land-för-land-rapporten.

Exempel 6: Den som lämnar anmälan är ett finländskt dotterföretag. Koncernens yttersta moderföretag som har hemvist i Sverige svarar för land-för-land-rapporteringen för beskattningen.

Det finländska dotterföretaget som lämnar anmälan ska välja Utredningsskyldig som rapporteringsbehörighet för det svenska moderföretaget.

Exempel 7: Den som lämnar anmälan är ett finländskt dotterföretag. Det utländska yttersta moderföretaget i koncernen är inte skyldigt att utarbeta en land-för-land-rapport i sin hemviststat.

Yttersta moderföretaget i koncernen har utsett det tyska koncernföretaget att lämna land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i Tyskland.

Det finländska dotterföretaget som lämnar anmälan ska välja Utsedd utredningsskyldig som rapporteringsbehörighet för det tyska moderföretaget.

Frivillig förklaring

Vid behov kan du ge tilläggsuppgifter om anmälan i fältet Frivillig förklaring. Du kan exempelvis ange att koncernens yttersta moderföretag, dvs. den som lämnar land-för-land-rapporten har ändrats mitt under den räkenskapsperiod som ska rapporteras.

3.5 Övriga anmälningsskyldiga koncernföretag i Finland

Om du också lämnar anmälan centraliserat för de övriga parter som koncernföretaget har i Finland, ska du ange deras uppgifter här.

 • Med parter avses här de företag utifrån vilkas uppgifter koncernens land-för-land-rapport upprättas. En koncern kan ha flera anmälningsskyldiga parter i Finland.
 • Denna del av anmälan är avsedd för att lätta på anmälningsskyldigheten då koncernen har fler än ett finländskt koncernföretag eller fast driftställe. Då räcker det med att ett finländskt koncernföretag eller fast driftställe specificerar alla de företag som det har i Finland och som utgör en del av land-för-land-rapporten. Uppgiftslämnarens eller rapportgivarens egna uppgifter behöver inte anges på nytt här.

Exempel 8: Yttersta moderföretaget i koncernen har hemvist i Finland. Moderföretaget vill lämna anmälan för alla de koncernföretag och fasta driftställen som det har i Finland.

Moderföretaget anger FO-numren för och namnen på de finländska koncernföretagen och fasta driftställena i punkten ”Land-för-land-rapportens parter i Finland”. Här anger moderföretaget inte sina egna uppgifter.

Exempel 9: X Limited är koncernens utländska yttersta moderföretag som har skyldighet att utarbeta en land-för-land-rapport i sin hemviststat. Till koncernen hör de finländska företagen A och B som bägge har skyldighet att lämna en anmälan om utredningsskyldighet.

Företag A lämnar en anmälan om att moderföretaget X Limited kommer att lämna en land-för-land-rapport i sin hemviststat. A anmäler dessutom att det till koncernen också hör ett finländskt företag B. Då behöver företag B inte lämna en egen separat anmälan. Företag A anmäler FO-numret för och namnet på företag B i punkten ”Land-för-land-rapportens parter i Finland”.

Om A inte anmäler att B är en part i Finland, måste B lämna en egen separat anmälan. B anmäler i den enbart sina egna uppgifter och lämnar punkten  ”Land-för-land-rapportens parter i Finland” tom.

3.6 Skicka en anmälan

När du har angett alla uppgifter i anmälan och den är färdig att skickas, ska du klicka på knappen Skicka. Du får inte något separat bekräftelsemeddelande om att du skickat anmälan. Du kan dock kontrollera statusen för din anmälan i tjänsten Mina e-tjänster. Anmälan har kommit fram utan om det står ”sänts” vid den.

Om du inte ännu är färdig med anmälan men vill spara uppgifterna i Mina e-tjänster, ska du klicka på Spara. Då förmedlas uppgifterna inte till Skatteförvaltningen. Du kan fortsätta senare med att fylla i blanketten.

Om du vill tömma blanketten och inte skicka den, ska du klicka på Avbryt.

Klicka på knappen Skriv ut om du vill skriva ut blanketten innan du sparar eller skickar den. Observera att uppgifterna varken förmedlas till Skatteförvaltningen eller sparas om du klickar på utskriftsknappen. En utskrift är alltså inte en bekräftelse på att du har skickat blanketten till Skatteförvaltningen.

4 Radera en anmälan som lämnats tidigare

Om du vill radera en anmälan som du skickat tidigare, ska du lämna en raderingsanmälan. Skicka en raderingsanmälan ifall uppgifterna exempelvis lämnats med ett FO-nummer för fel uppgiftslämnare. Observera att du inte kan använda raderingsanmälan för att ändra eller korrigera uppgifter, utan endast för att i sin helhet radera en anmälan som du skickat tidigare.

 1. Gå till tjänsten Mina e-tjänster.
 2. Hämta i tjänsten den anmälan som du vill radera.
 3. Öppna den via länken "Använd som underlag".
 4. Välj ”Ja” i punkten Raderingsanmälan.

 1. Klicka på knappen Skicka för att skicka anmälan.

5 Korrigera en anmälan som lämnats tidigare

Om du vill korrigera uppgifter i en anmälan som du skickat tidigare, ska du lämna en korrigeringsanmälan.

 1. Gå till tjänsten Mina e-tjänster.
 2. Hämta i tjänsten den anmälan som du vill korrigera.
 3. Öppna den via länken "Använd som underlag".
 4. Korrigera det som behövs i uppgifterna av den tidigare anmälan. De syns i underlaget för korrigeringsanmälan.
 5. Klicka på knappen Skicka för att skicka anmälan.