Dividend som betalats ut på allmänt skattskyldigs förvaltarregistrerade aktie

Förskottsinnehållning ska verkställas på en dividend som ett offentligt noterat bolag betalar till en dividendtagare som är allmänt skattskyldig i Finland, förutsatt att dividenden inte har befriats från förskottsinnehållningsskyldigheten. Dividendutbetalaren ska lämna årsanmälan om dividenden och i den ange dividendtagarens individualiseringsuppgifter.

Dividendutbetalarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning och lämna årsanmälan beror inte på huruvida dividendtagarens ägande är förvaltningsregistrerat eller inte. Om utbetalaren av dividenden inte får uppgifterna om den slutliga mottagaren av dividenden som betalats på en förvararregistrerad aktie och dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland, ska en förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividenden.

Vanliga frågor om tillämpningen av förskottsinnehållning på 50 %

 • Ja. Om dividendtagaren är en utländsk enhet och uppgifterna om den slutliga mottagaren inte lämnas till Skatteförvaltningen, kan en källskatt på 30 % tas ut på dividenden.
 • Om enheten har registrerats i Finland eller grundats enligt finsk lagstiftning, ska den behandlas som en finsk enhet. Då ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 50 %, om uppgifterna om den slutliga mottagaren inte lämnas till Skatteförvaltningen.
 • Nej. De personer som använder bestämmande inflytande i enheten behöver inte undersökas för att avgöra om förskottsinnehållning på dividenden ska tas ut enligt 50 %. På dividender som betalas till en utländsk enhet kan således tas ut en källskatt på 30 % om uppgifter om den slutliga mottagaren av dividenden inte lämnas till Skatteförvaltningen.
 • Nej. Den nuvarande aktsamhetsproceduren är tillräcklig och en källskatt på 30 procent kan tas ut på dividenden.
 • Dividenden beskattas hos den i Finland allmänt skattskyldiga dividendtagaren. Om på dividenden har tagits ut källskatt enligt 30 % och dividendtagaren själv deklarerar dividendinkomsten, räknas denna skatt dividendtagaren till godo. Maximiskatten på en dividend som en allmänt skattskyldig dividendtagare får från ett noterat bolag är 25,5 %. Skatten som räknas dividendtagaren till godo är därmed alltid högre än skatten på dividenden.
  • Om dividendtagaren inte själv deklarerar dividendinkomsten, beaktas inkomsten på myndighetsinitiativ och dividendtagaren kan påföras en skatteförhöjning.
 • Om dividendtagaren har identifierats genom att iaktta förfarandet som beskrivs i Skatteförvaltningens anvisning "Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig”, exempelvis självcertifiering som getts för CRS-rapportering påvisar att dividendtagaren inte är allmänt skattskyldig i Finland, kan utbetalaren av dividenden anses ha handlat omsorgsfullt och det blir inga skattepåföljder för dividendutbetalaren.
 • Utbetalaren behöver i regel inte påföras skatt för att skatten ska kunna säkras om den uttagna källskatten är högre än den skatt som räknas dividendtagaren till godo (51 § 1 och 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ).
 • Med dividendtagare avses den aktieägare som enligt aktiebolagslagen har rätt till dividend på avstämningsdagen.
 • I skattelagstiftningen finns inga bestämmelser om hur dokumentationen ska samlas in. Uppgifterna kan samlas in antingen i elektroniskt eller fysiskt format.

Exempel

 • Utbetalaren lämnar in en utredning, enligt vilken utbetalaren eller förvararen som agerat på dennes vägnar har informerat förvararna i förvaringskedjan om tillämpningen av 4 a § i lagen om förskottsuppbörd och Skatteförvaltningens anvisning som gäller denna bestämmelse. I samband med detta har även förvaringskedjan informerats om att det inte är tillåtet för finska medborgare eller finska företag att förvara finländska aktier på förvaltarregistrerade konton.
 • Utbetalaren har också kommit överens med förvararna att förvararen själv eller den förvarare som är närmast dividendtagaren i förvaringskedjan har kontrollerat sina förvaltarregistrerade konton enligt förfarandet i Skatteförvaltningens anvisning och att det i detta förfarande inte för dessa konton upptäckts dividendtagare som är allmänt skattskyldiga i Finland.
 • De förvarare som inte står närmast dividendtagaren litar på att förfarandet ger utbetalaren bekräftelse inberäknat om att
  1. kunderna när de öppnar ett konto får instruktioner om att de inte kan öppna ett konto för att förvara finländska aktier på en finsk medborgares vägnar på ett förvaltarregistrerat konto,
  2. förvararkunderna informeras om deras skyldighet att utreda om det för dessa konton finns allmänt skattskyldiga i Finland och informera utbetalaren innan dividenden betalas ut.

Ja, förfarandet enligt ovan anses utgöra ett tillräckligt bevis för att utbetalaren i tillräcklig utsträckning utrett att dividendtagaren inte är allmänt skattskyldig i Finland.