Att ansöka om valfri skatteperiod

Skatteperioden för skatter på eget initiativ, såsom mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer, är i regel en kalendermånad. 

Det är möjligt att ansöka om en valfri, förlängd skatteperiod. Den valda skatteperioden är bindande för den skattskyldiga i ett års tid. Förskottsinnehållningar, källskatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter har dock alltid lika lång skatteperiod, dvs. ett kalenderkvartal eller en kalendermånad.

Om det är fråga om beskattningen av en primärproducent eller en bildkonstnär, och om denna inte bedriver annan momspliktig verksamhet, är skatteperioden i regel ett kalenderår.

Exempel 1: Skatteperioderna för mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer kan vara olika långa. Till exempel om det momsskyldiga företaget också ska betala arbetsgivarprestationer kan det välja ett kalenderkvartal för momsbeskattningen.

Uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer ska dock anmälas separat till inkomstregistret oberoende av skatteperioden. Arbetsgivarprestationer måste betalas månatligen om skatteperioden för arbetsgivarprestationer är en månad.

Den förlängda skatteperioden kan väljas om följande kriterier uppfylls:

  1. Den momsskyldiges omsättning eller motsvarande avkastning under ett kalenderår är högst 30 000 euro. Då kan man ansöka om en skatteperiod på ett kalenderår eller ett kalenderkvartal, så att momsen deklareras och betalas kalenderårsvis eller kalenderkvartalsvis.
  2. Omsättningen eller den motsvarande avkastningen hos momsskyldiga arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning eller utbetalare av andra prestationer är under kalenderåret högst 100 000 euro. Då kan man ansöka om en skatteperiod på ett kalenderkvartal, så att uppgifterna om moms  deklareras och skatten betalas kalenderkvartalsvis. Uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer ska alltid lämnas till inkomstregistret oberoende av skatteperioden. Arbetsgivarprestationer betalas kalenderkvartalsvis.
  3. Kunden har inte försummat deklarationsskyldigheten eller lämnat skatter obetalda.

Tillfälliga arbetsgivare kan inte ansöka om förlängd skatteperiod, utan deras skatteperiod för arbetsgivarprestationerna är alltid en kalendermånad. Skatteperioden påverkar dock inte anmälningen av arbetsgivarprestationer fr.o.m. 1.1.2019. Läs mer: Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Hur ansöker man om valfri skatteperiod eller ändras skatteperioden?

En ny företagare kan ansöka om en valfri skatteperiod med etableringsanmälan (Y1-Y3) eller med blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r).

Ett företag som tidigare har införts i Skatteförvaltningens register kan ansöka om en valfri skatteperiod

  • i MinSkatt
  • med blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r)
  • med ändringsanmälan (Y4-Y6), om företaget samtidigt anmäler även andra ändringar. 

Skatteförvaltningen skickar ett meddelande om skatteperioden med uppgift om från vilket datum den gäller. Fram till denna tidpunkt ska företaget iaktta den gällande skatteperioden. Om företagets omsättning överskrider omsättningsgränsen för den förlängda skatteperioden skickas kunden ett meddelande om att ansökan avslås. Ett avslagsbeslut skickas också om företaget har försummat deklarationsskyldigheten eller lämnat skatter obetalda.

Skatteperioden ska vara densamma i minst ett år. Företaget kan ansöka om ändring i skatteperiodens längd när minst 12 månader har gått från det att verksamheten inleddes eller en ändring gjordes.

Skatteförvaltningen skickar företaget ett meddelande där det anges från vilket datum den nya skatteperioden ska iakttas. Skatteförvaltningen kan också meddela kunden ett beslut om att ansökan avslås.

Den längre skatteperioden tillämpas från och med ingången av kalenderåret efter att ansökan lämnats in.

Exempel 1: Företagets skatteperiod är en kalendermånad. Företaget ansöker om en skatteperiod på ett kalenderkvartal i oktober 2017. Företaget överförs till den nya, valfria skatteperioden fr.o.m. januari 2018.

Den kortare skatteperioden tillämpas från ingången av den kortare skatteperiod som följer efter att ansökan gjordes.

Exempel 2: Företagets skatteperiod är ett kalenderkvartal. Företaget ansöker om en skatteperiod på en kalendermånad i maj. Företaget överförs till den nya skatteperioden fr.o.m. juni. Momsdeklarationen för den skatteperiod som föregick ändringen (för tiden 1.4–31.5) ska lämnas senast på den allmänna förfallodagen i juli. Uppgifterna om moms för juni ska anmälas och betalas senast 12.8.

Uppgifterna om arbetsgivarprestationer ska lämnas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019 oberoende av hur lång skatteperioden är. Löneuppgiftsanmälan om förskottsinnehållning ska lämnas separat för varje löneutbetalning inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen. Arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska lämnas in senast den 5:e dagen i den månad som följer efter lönebetalningen. Arbetsgivarprestationer för april-maj och juni ska betalas till Skatteförvaltningen senast 12.7.

Om kunden övergår från en skatteperiod på ett år till en skatteperiod på ett kalenderkvartal, träder ändringen i kraft i början av det kalenderkvartal som följer efter att ansökan lämnades in.

Exempel 3: Företagets skatteperiod för moms är ett år. Företaget ansöker om en skatteperiod på ett kalenderkvartal i maj. Företaget överförs till den nya skatteperioden fr.o.m. juli. Momsdeklarationen för januari-juni ska lämnas in och skatten betalas senast den12 augusti. Uppgifterna om moms för juli-septemberska lämnas och momsen betalas senast den 12 november.

Uppgifterna om arbetsgivarprestationer ska lämnas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019 oberoende av hur lång skatteperioden är. Löneuppgiftsanmälan om förskottsinnehållningar ska lämnas separat för varje löneutbetalning inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen. Arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska lämnas in senast den 5:e dagen i den månad som följer efter lönebetalningen. Arbetsgivarprestationer för juli-september ska betalas till Skatteförvaltningen senast 12.11.

Ett företag som har den valfria, förlängda skatteperioden bör meddela ifall omsättningen ökar

Om ett företags omsättning under innevarande eller nästa kalenderår sannolikt överskrider omsättningsgränsen, dvs. 30 000 eller 100 000 euro, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till Skatteförvaltningen

  • i MinSkatt
  • med blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r)
  • med ändringsanmälan (Y4-Y6), om företaget samtidigt anmäler även andra ändringar.

Skatteförvaltningen skickar företaget ett meddelande där det anges från vilket datum den nya skatteperioden är i kraft.

Skatteperioden kan också förkortas mitt under en skatteperiod. För de månader i den gamla skatteperioden som föregick ändringen ska en skattedeklaration lämnas in och skatterna betalas redan före förfallodagen enligt den gamla skatteperioden. Förfallodagen för skattedeklarationen och betalningarna enligt den gamla skatteperioden är den allmänna förfallodagen för skatter på eget initiativ i den andra kalendermånaden efter den månad då skatteperioden ändrades.

Uppgifterna om arbetsgivarprestationer ska anmälas till inkomstregistret oavsett hur lång skatteperioden är.

Exempel 1: Företagets skatteperiod är ett kalenderkvartal. Den skattskyldige meddelar självmant i april att förutsättningarna för en längre skatteperiod inte längre uppfylls. Skatteförvaltningen överför den skattskyldige till en kortare skatteperiod på en månad fr.o.m. maj.

Momsdeklarationen för januari-mars ska lämnas in och skatten betalas senast den 12 maj. Deklarationen för april ska lämnas in och skatten betalas senast den 12 juni. Deklarationen för maj ska lämnas in och skatten betalas senast den 12 juli.

Uppgifterna om arbetsgivarprestationer ska lämnas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019 oberoende av hur lång skatteperioden är. Löneuppgiftsanmälan om förskottsinnehållningar ska lämnas separat för varje löneutbetalning inom 5 dagar från betalningsdagen. Arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska lämnas in senast den 5:e dagen i den månad som följer efter lönebetalningen.

Arbetsgivarprestationer för januari-mars ska betalas till Skatteförvaltningen senast den 12 maj. Arbetsgivarprestationer för april ska betalas till Skatteförvaltningen senast den 12 juni. Arbetsgivarprestationer för maj ska betalas till Skatteförvaltningen senast den 12 juni.

Om kunden inte har meddelat Skatteförvaltningen om att omsättningen har ökat, kan Skatteförvaltningen fastställa en kortare skatteperiod för företaget. Detta är möjligt om omsättningen inte längre kan anses berättiga en längre skatteperiod. Skatteförvaltningen skickar ett meddelande eller ett beslut om överföringen till en kortare period.