Utbetalning av återbäring av skatt på eget initiativ

Du kan få återbäring av skatter på eget initiativ, om

  • ditt företag har mer moms som ska dras av än moms som ska betalas, dvs. momsen för skatteperioden är negativ
  • den skatt som du redan har betalat minskar t.ex. på grund av att du korrigerar ett fel i skattedeklarationen
  • du har betalat med referensnumret för skatter på eget initiativ och betalningen har blivit oanvänd
  • du får krediteringsränta.

Skatteförvaltningen betalar beloppet efter att rätten till återbäring har utretts.

Om du har förfallna skatter eller andra fordringar används återbäring till dem innan den återbetalas till ditt konto. Återbäring kan även användas till sådana skatter som det gjorts betalningsarrangemang för. Dessutom kan Skatteförvaltningen använda av återbäring till betalning av de skatter som du ansvarar för t.ex. via ett bolag eller en sammanslutning. Återbäringens mottagare får alltid ett meddelande om återbäring använts. Återbäringen kan också utmätas och i så fall får du ett meddelande om detta från utsökningsmyndigheten.

Återbäringen kommer vanligen in på ditt bankkonto ca en vecka efter att återbäringen har behandlats. Återbäringen betalas in på det konto som finns i Skatteförvaltningens databas. Återbäringar som underskrider 10 euro betalas inte ut.

Återbäringstidpunkten och att ändra den i MinSkatt

Skatteförvaltningen betalar ut återbäringar av skatter på eget initiativ genast efter handläggningen, om du inte har i MinSkatt valt någon annan återbäringstidpunkt eller fastställt en återbäringsgräns.

Du kan själv ändra återbäringstidpunkten och återbäringsgränsen i MinSkatt. Du kan välja om återbäringen betalas ut genast efter handläggningen eller om den stannar kvar för att användas för kommande skatter.

Om du har förfallna skatter används återbäring till dem och endast det återstående beloppet betalas in på ditt konto. Återbäring används till skatter även om ett betalningsarrangemang har gjorts om dem. Återbäringen kan också utmätas.

Läs anvisningen: Så här ändrar du återbäringstidpunkt och återbäringsgräns i MinSkatt

Alternativ för återbäringstidpunkt

Detta återbäringsalternativ betyder att Skatteförvaltningen genast utbetalar återbäringen och att återbäringen inte blir kvar för att vänta på kommande skatter som förfaller till betalning senare. Negativ moms kan ändå återbäras först efter den allmänna förfallodagen i den månad som följer efter skatteperioden. Observera att om dina egna betalningar blivit oanvända ska du separat be om återbäring.

Exempel 1: Ett bolags skatteperiod är en kalendermånad. Bolaget har den 4 mars deklarerat negativ moms för januari och arbetsgivarprestationerna för februari. Bolaget har inga obetalda skatter. Den negativa momsen återbärs genast efter handläggning. Återbäring används inte för arbetsgivarprestationerna som förfaller den 12:e dagen.

Exempel 2: Ett bolags skatteperiod är en kalendermånad. Bolaget har 4.2 deklarerat negativ moms och arbetsgivarprestationer för januari dvs. före den allmänna förfallodagen i den månad som följer efter skatteperioden (12.2.). Bolaget har dessutom ett betalningsarrangemang för de tidigare förfallna skatterna.

Den negativa momsen används för att täcka arbetsgivarprestationerna som förfaller till betalning den 12 februari. Innan återbäringen kan utbetalas används därefter av den negativa momsen till de förfallna skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Före utbetalningen kan återbäringen ännu utmätas. Den eventuella återstående andelen återbärs inom cirka en vecka.

Exempel 3: En jordbruksidkares skatteperiod för moms är ett kalenderår. Hen har 4.1 lämnat in en deklaration av det föregående årets negativa moms, dvs. före den allmänna förfallodagen i månaden efter skatteperioden. Den negativa momsen kan återbäras genast efter handläggning, dock tidigast efter den allmänna förfallodagen (12.1). Om det finns återbäring kvar efter skatterna på eget initiativ som förfaller till betalning 12.1, används återbäring till andra skatter som förfallit eller till skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Återbäringen kan också utmätas. Den eventuella återstående andelen återbärs inom cirka en vecka.

Om du väljer det här alternativet, blir återbäringen kvar för att vänta på förfallodagen för följande skatter på eget initiativ, dvs. på den 12:e dagen i månaden. Om den 12:e dagen inte är bankdag, flyttas förfallodagen till följande bankdag. Om det finns återbäring kvar efter de förfallna skatterna på eget initiativ , används återbäring till andra skatter som förfallit eller till skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Återbäringen kan också utmätas. Det återstående beloppet återbärs efter den 12:e i månaden.

Om du väljer det här alternativet, återbärs också den oanvända delen av de betalningar som du betalat med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Exempel 1: Ett bolags skatteperiod är en kalendermånad. Bolaget har den 4 mars lämnat en deklaration för negativ moms för januari och arbetsgivarprestationerna för februari. Följande förfallodag efter deklarationsdagen är 12.3. Den negativa momsen används för att täcka arbetsgivarprestationerna som då förfaller till betalning. Om det ännu återstår återbäring, används den till eventuella andra obetalda skatter. Resten av återbäringen betalas till bolagets konto.

Exempel 2: Bolaget har 15.3 deklarerat 1 000 euro i negativ moms för februari. Bolaget har lämnat arbetsgivarprestationerna för februari obetalda. Förfallodagen för dem skulle ha varit 12.3. Av den negativa momsen för februari används 400 euro till arbetsgivarprestationerna och dröjsmålsräntorna för februari. Av det återstående negativa momsbeloppet på 600 euro används 380 euro till de arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning den förfallodag som följer efter deklarationsdagen, dvs. 12.4. Beloppet på 220 euro som återstår efter detta återbärs till bolagets konto.

Obs! Om du deklarerar negativ moms eller betalar skatter på eget initiativ just på förfallodagen för skatter på eget initiativ, återbärs den återstående andelen av dem genast efter denna dag.

Exempel 3: Bolaget deklarerar 12.5 för mars 3 000 euro moms som ska återbäras. Samma dag förfaller 5 000 euro i arbetsgivarprestationer för april till betalning. Bolaget betalar också arbetsgivarprestationerna samma dag. Den negativa momsen används till arbetsgivarprestationerna genast 12.5, varför 3 000 euro av den betalning som är avsedd för arbetsgivarprestationerna blir oanvänd. Denna oanvända del återbärs till bolaget.

Om du väljer det här alternativet, blir återbäringen kvar för att vänta på kommande skatter eller på Skatteförvaltningens andra fordringar. Återbäringen betalas alltså inte automatiskt till bankkontot. Dina egna inbetalningar och alla återbäringar av skatter på eget initiativ hålls i förvar: negativ moms, återbäring på grund av att skattebeloppet minskar och krediteringsränta.

Du kan ändå separat be att återbäringen betalas till ditt konto. Lämna en återbäringsbegäran i MinSkatt. Summan du ber om återbärs om det inte finns hinder för utbetalningen av återbäringen.

Läs anvisningen: Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt

På månadens sista dag används ändå oanvända betalningar och återbäringar till eventuella skatteskulder, såsom skatter som ingår i betalningsarrangemang eller obetalda förskotts- eller kvarskatter.

Exempel: Ett bolags skatteperiod är en kalendermånad. Bolaget deklarerar 4.3 negativ moms på 10 000 euro för januari och arbetsgivarprestationer för februari till ett belopp på 8 000 euro. Den negativa momsen används för att täcka arbetsgivarprestationerna som förfaller till betalning 12.3 och resten blir för att vänta på kommande skatter som förfaller. Bolaget betalade inte förskottsskattens rat på 1 000 euro för mars. Förfallodagen skulle ha varit 23.3. Den sista dagen i månaden finns det ännu kvar oanvänd negativ moms och den används till den obetalda förskottsskatten och dröjsmålsräntan som löper från dagen efter förfallodagen till och med månadens sista dag, dvs. 24.3–31.3.

Att ställa en återbäringsgräns i MinSkatt

Du kan definiera ett eurobelopp som återbäringsgräns om du har valt som återbäringstidpunkt ”Återbäring genast efter behandling” eller ”Återbäring efter nästa allmänna förfallodag”. Då återbär Skatteförvaltningen till ditt konto endast den del av de oanvända återbäringarna som överskrider denna eurogräns. Resten sparas för att täcka skatter som senare förfaller till betalning. Återbäringen kan ändå användas till andra skatter än skatter som förfallit till betalning på eget initiativ eller andra fordringar i slutet av månaden, även om du fastställt en återbäringsgräns.

Läs anvisningen: Så här ändrar du återbäringstidpunkt och återbäringsgräns i MinSkatt

Krediteringsränta betalas på återbäringar

Du får krediteringsränta på beloppet som återbärs. Krediteringsräntan motsvarar referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Krediteringsräntan är dock alltid minst 0,5 %. Krediteringsräntan justeras årligen. Räntan för år 2021 är 0,5 %. Krediteringsräntan utgör inte beskattningsbar inkomst.

Du får återbäringarna till ditt bankkonto

Det belopp som återbärs betalas in på det bankkonto som du har angett. Observera att det i Skatteförvaltningens kunduppgifter samtidigt kan finnas endast ett giltigt bankkontonummer. Du kan anmäla kontonumret eller en ändring av det i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt.

Om du inte har anmält ditt kontonummer betalar Skatteförvaltningen skatteåterbäringen via banken i form av en betalningsanvisning. Återbäringar som underskrider 15 euro betalas ändå som betalningsanvisningar endast om du separat begär om detta. Mer detaljerade anvisningar om att lyfta återbäringen finns i betalningsanvisningen som banken skickat. En betalningsanvisning kan endast skickas till en adress i Finland.

Brister i deklarationerna hindrar utbetalning av skatteåterbäring

Återbäringen kan inte betalas ut om inte alla skattedeklarationer för vilket skatteslag som helst har lämnats in eller om de är bristfälliga. Bristerna i en deklaration syns i MinSkatt dagen efter den sista inlämningsdagen för deklarationen.

Exempel: Ett aktiebolag deklarerar 12.5 negativ moms för mars. Bolaget har dock inte lämnat in en inkomstskattedeklaration för det föregående året. Bolaget borde ha lämnat in deklarationen senast 31.3. Skatteförvaltningen betalar inte ut återbäringen, men använder av den negativa momsen till skatter som förfaller till betalning. Då bolaget lämnar in den inkomstskattedeklaration som saknas återbärs återstoden av den negativa momsen till företagets konto. Förutsättningen är att bolaget inte har förfallna skatter eller andra hinder för återbäring. Återbäringen kan också utmätas.

Återbäring av en oanvänd betalning

Om du har gjort inbetalningen med referensnumret för skatter på eget initiativ men summan inte har använts, kan du be Skatteförvaltningen återbetala betalningen. Om du har obetalt andra förfallna skatter än skatter på eget initiativ  eller skatter som ingår i betalningsarrangemang, används det belopp du betalat ändå först till dem. Du kan lämna en återbäringsbegäran i MinSkatt: Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt