Räntor och skattetillägg – när betalningen blir försenad

Olika skatter har olika dröjsmålspåföljder. I denna anvisning finns beräkningen av räntor och skattetillägg för olika skatteslag samlad i de fall då skatter betalas för sent. Om betalningen blir försenad används den först till ränta eller skattetillägg och först därefter till skatten.

Inkomstskatt, skatter på eget initiativ, arvs- och gåvoskatt, fastighetsskatt och överlåtelseskatt: dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta ska betalas på följande efter förfallodagen betalade skatter

  • inkomstskatter; dvs. förskottsskatter, tilläggsförskott och kvarskatter
  • skatter på eget initiativ, såsom moms och arbetsgivarprestationer
  • arvsskatt
  • gåvoskatt
  • fastighetsskatt
  • överlåtelseskatt samt på påföljdsavgifter som påförts för dessa skatter.

Du kan själv beräkna beloppet av dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Dröjsmålsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen t.o.m. betalningsdagen (dessa dagar medräknade). Beräkna och betala dröjsmålsräntan med en cents noggrannhet eftersom räntan inte har något minimibelopp.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan fastställs årligen. För åren 2020 och 2021 är dröjsmålsräntan 7 %. Som räntedagar räknas månadens och årets faktiska dagar.

Lägg dröjsmålsräntan till beloppet på skatten som du ska betala och betala hela summan på samma gång med samma betalningsuppgifter. Betalningen används först till dröjsmålsräntan och först därefter till skatten.

Bilskatt och punktskatt: förseningsränta eller skattetillägg

Förseningsränta ska betalas på bilskatt som betalats efter förfallodagen samt på påförda påföljdsavgifter för bilskatt.

Skattetillägg ska betalas självmant om du betalar punktskatt efter att den föreskrivna tidsfristen gått ut. Om du dessutom betalar punktskatten efter förfallodagen för efterbeskattningen ska också förseningsränta betalas på den.

Du kan själv beräkna beloppet av dröjsmålsräntan eller skattetillägget exempelvis med ränteräknaren. Förseningsräntan och skattetillägget beräknas båda med samma räntesats och räntedagar, och därmed väljs samma ränta även i räknaren när förseningsräntan och skattetillägget ska beräknas.

Förseningsränta och skattetillägg beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen (dessa dagar medräknade).

Räntesatserna för förseningsränta och skattetillägg fastställs en gång om året. För 2019 och 2020 är räntesatsen 7 % för båda. Som räntedagar beräknas 30 dagar per månad och 360 dagar per år.

Det minsta beloppet på både förseningsränta och skattetillägg är 3 euro och den beräknas på varje obetalt belopp. Om du betalar exempelvis bilskatt i delar efter förfallodagen beräknas det en förseningsränta på minst 3 euro separat för varje delbetalning.

Om du betalar skatter för sent ska du lägga förseningsräntan eller skattetillägget till det skattebelopp som du ska betala och betala hela summan med samma betalningsuppgifter. Betalningen används först till ränta eller skattetillägg och först därefter till skatten.

Om skatt påförs till betalning innehåller beslutet en beräkning av beloppet av skatten, förseningsräntan eller skattetillägget och den eventuella påföljdsavgiften. I det här fallet har Skatteförvaltningen eller Tullen beräknat räntan eller skattetillägget t.o.m. förfallodagen i beslutet. Betala även i detta fall skatten, räntan eller skattetillägget samt den eventuella påföljdsavgiften på en gång med samma betalningsuppgifter.

Tilläggsförskott och kvarskatt – nedsatt dröjsmålsränta

Om förskotten eller förskottsinnehållningarna som du har betalat under skatteåret (dvs. förskottsuppbörden) inte räcker till att täcka skatterna för skatteåret ska den saknade

Om förskotten eller förskottsinnehållningarna som du har betalat under skatteåret, det vill säga förskottsuppbörden, inte räcker till att täcka skatterna för skatteåret ska den saknade andelen betalas som kvarskatt. Du kan dock komplettera din förskottsuppbörd genom att ansöka om och betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du minska beloppet på kvarskatten och räntan för den.

Tilläggsförskotten har ersatt förskottskompletteringen och nedsatt dröjsmålsränta har ersatt samfundsräntan och räntan på kvarskatt

  • för aktiebolag och övriga organisationer från skatteåret 2017
  • för andra skattskyldiga från och med skatteåret 2018.

Du kan komplettera förskottsuppbörden räntefritt under 1 månad efter att skatteåret har slutat. Efter det, det vill säga från och med den andra månaden efter utgången av skatteåret, beräknas nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet till och med förfallodagen för förskottet. Läs mer om att ansöka om och betala tilläggsförskott.

Nedsatt dröjsmålsränta beräknas även på kvarskatten. Nedsatt dröjsmålsränta beräknas från och med ingången av den andra månaden efter utgången av skatteåret till förfallodagen för kvarskatten.

Huojennetun viivästyskoron laskenta-aika eri asiakastyypeille
  Skatteårets längd Tilläggsförskott kan betalas utan nedsatt dröjsmålsränta Nedsatt dröjsmålsränta beräknas
Privatpersoner 1.1–31.12. Under januari Efter skatteåret fr.o.m. 1.2
Företag och organisationer, räkenskapsperiod 1.1–31.12 1.1–31.12. Under januari Efter skatteåret fr.o.m. 1.2
Företag och organisationer, annan räkenskapsperiod än kalenderåret Samma som räkenskapsperioden Under en månad efter räkenskapsperiodens utgång Från och med ingången av den andra månaden som följer på skatteårets utgång

På kvarskatt som påförs när skatteårets beskattning slutförs avdras 20 euro från den nedsatta dröjsmålsräntan, dock högst räntebeloppet. Små kvarskatter kan alltså betalas utan nedsatt dröjsmålsränta. Motsvarande avdrag görs inte på nedsatt dröjsmålsränta för tilläggsförskott eller kvarskatt som påförs senare exempelvis i samband med rättelse av beskattningen.

Observera att om du betalar kvarskatt eller tilläggsförskott för sent ska du även betala dröjsmålsränta.

Du ser beloppet av den nedsatta dröjsmålsräntan i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Som räntedagar räknas månadens och årets faktiska dagar.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan är referensräntan enligt räntelagen ökad med 2 procentenheter. Räntan är dock alltid minst 0,5 %. För åren 2020 och 2021 är den nedsatta dröjsmålsräntan därmed 2 %.

Lägg den nedsatta dröjsmålsräntan till tilläggsförskottet eller kvarskattebeloppet och betala hela beloppet på en gång med samma betalningsuppgifter.

Ränta ska också betalas i vissa situationer när beskattningen har ändrats

Om din beskattning ändras så att du påförs mera skatt kan du bli tvungen att betala ränta före förfallodagen i beslutet.

Om du har försummat din deklarationsskyldighet i inkomstbeskattningen, dvs. du har exempelvis inte angett dina hyresinkomster och du påförs mera kvarskatt, påför Skatteförvaltningen i omprövningsbeslutet även dröjsmålsränta till betalning.

Dröjsmålsränta beräknas från dagen efter kvarskattens första förfallodag till förfallodagen för den skatt som påförs på grund av en ändring i beskattningen. Dröjsmålsränta uppbärs till och med förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

I övriga situationer utöver försummelse av deklarationsskyldigheten, till exempel när ett lagringsfel som Skatteförvaltningen har gjort ska korrigeras, beräknas nedsatt dröjsmålsränta på skatten ända till förfallodagen istället för dröjsmålsränta. Nedsatt dröjsmålsränta beräknas likväl inte för den tid för vilken det på skatten beräknas dröjsmålsränta. Även den nedsatta dröjsmålsräntan uppbärs till och med förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala dröjsmålsränta också för den här tiden.

För skatter på eget initiativ, såsom moms och arbetsgivarprestationer, uppbärs dröjsmålsränta från dagen efter den allmänna förfallodagen för den skatteperiod för vilken skatt påförs eller vars beslut omprövas. Om du själv korrigerar skattedeklarationen för skatter på eget initiativ skapar Skatteförvaltningen inte ett beskattningsbeslut. Dröjsmålsränta uppbärs till och med dagen då du betalar förpliktelsen.

Om negativ moms (moms som berättigar till återbäring) har återbetalats till ett för stort belopp uppbärs dröjsmålsränta på det belopp som återbetalats för mycket från dagen efter återbetalningsdagen tills du har betalat förpliktelsen.

Om den negativa momsen tidigare har använts till att betala en annan förpliktelse, såsom en arbetsgivarprestation, och den negativa momsen minskar på grund av att den korrigeras eller omprövas minskar även det belopp som har använts till arbetsgivarprestationen i motsvarande mån. För det belopp av arbetsgivarprestationen som saknas uppbärs dröjsmålsränta från dagen efter användningsdagen till och med den dag då du har betalat förpliktelsen. Dröjsmålspåföljden beräknas alltså på den skatt till vilken den överbetalade prestationen tidigare hade använts.

Om du har försummat din deklarationsskyldighet i fråga om fastighetsbeskattningen, det vill säga att du inte exempelvis har angett alla uppgifter om fastigheten och du påförs mera fastighetsskatt, påför Skatteförvaltningen i omprövningsbeslutet även dröjsmålsränta till betalning.

Dröjsmålsräntan beräknas från dagen efter fastighetsskattens första förfallodag till förfallodagen för skatt som påförs på grund av en ändring i beskattningen. Dröjsmålsränta uppbärs till och med förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala dröjsmålsränta också för den här tiden.