Så här auktoriserar du någon i Katso att sköta dina ärenden

Det finns två sätt att auktorisera någon att sköta dina ärenden.

  1. Om du har en Katso-kod kan du auktorisera exempelvis en av dina anställda eller ditt ombud i webbtjänsten Katso med funktionen ”Ny auktorisering”. Se anvisningen Bevilja auktoriseringar.pdf.
  2. Om du inte har någon Katso-kod kan du be ditt ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att skicka dig en fullmakt för elektronisk kommunikation för godkännande.

Som standard gäller auktoriseringen tills vidare. Den som beviljar auktoriseringen kan dock bestämma hur länge auktoriseringen ska gälla.

Auktorisering kan beviljas till:

  • Organisationer: Om en organisation beviljas auktorisering, kan organisationen själv bestämma vem i organisationen som ska använda auktoriseringen.
  • Katso-koder: En auktorisering som beviljats till en Katso-kod kan endast användas av en bestämd person. Koden är kopplad till användarens personbeteckning.
  • Katso-underkoder: En auktorisering som beviljats till en Katso-underkod får användas av en bestämd användare. Alla behörigheter kan inte beviljas till Katso-underkoder, t.ex. behörighet för inkomstskattedeklaration är en sådan.

Så här auktoriserar du en arbetstagare att sköta ärenden elektroniskt för ditt företag

Om du vill att en arbetstagare ska kunna sköta ärenden via e-tjänster för ditt företags räkning, ska du som huvudanvändare först skapa hen en Katso-underkod.
Anvisning: Skapa en underkod.pdf

Ta dock först reda på om arbetstagaren eventuellt har en Katso-kod från något tidigare sammanhang. Om arbetstagaren redan har en kod behöver du bara bevilja koden en auktorisering för den behörighet som nu behövs.

När du har skapat en underkod ger du arbetstagaren användarnamn och lösenord till underkoden. Därefter kan hen certifiera underkoden till en Katso-kod.
Anvisning: Certifiering av en underkod till en Katso-kod.pdf

Kom också ihåg att bevilja arbetstagarens Katso-kod auktorisering till behövliga e-tjänster innan personen kan börja sköta företagets ärenden elektroniskt.

Du kan auktorisera arbetstagaren för flera olika behörigheter. Om hen i praktiken sköter organisationens alla ärenden elektroniskt, kan hen beviljas behörighet som sekundär Katso-huvudanvändare. Det förutsätter inte att arbetstagaren har firmateckningsrätt i organisationen.
Anvisning: Ibruktagning av auktorisering som sekundär huvudanvändare.pdf

Som sekundär huvudanvändare kan arbetstagaren sköta ärenden i olika e-tjänster i samma utsträckning som den egentliga Katso-huvudanvändaren. Dessutom kan hen som sekundär huvudanvändare bevilja och ta emot auktoriseringar för organisationens räkning samt skapa underkoder för andra arbetstagare inom företaget. Hen kan dock inte bevilja behörighet som sekundär huvudanvändare till någon annan.