Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Källskatt som tas ut av nyckelpersoner fr.o.m. 2020

Har getts
16.12.2019
Diarienummer
VH/5948/00.01.00/2019

Beskrivning av ärendet

Den källskatt som tas ut av en i Finland allmänt skattskyldig löntagare (nyckelperson) som kommer från utlandet minskar fr.o.m. 2020 från 35 procent till 32 procent.

Skattekort som utfärdats åt nyckelpersoner kan vara i kraft under en tid av högst 48 månader. Skattekort som tidigare utfärdats åt nyckelpersoner kan fortfarande vara i kraft 2020. I skattekortet har i enlighet med den lag som gäller till slutet av 2019 som källskatteprocent antecknats 35 %.

Kan arbetsgivaren på eget initiativ tillämpa det sänkta källskattebeloppet trots den källskatteprocent som antecknats i skattekortet?

Bakgrund

Med en nyckelperson avses en löntagare som arbetar i Finland i uppgifter som kräver speciell sakkunskap och vars arbete i Finland också i övrigt uppfyller kriterierna i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995, nyckelpersonslagen). 

Fr.o.m. 2020 är den källskatt som tas ut av nyckelpersoner enligt 3 § i nyckelpersonslagen 32 %. Fram till utgången av 2019 har källskatten varit 35 %. Den sänkta källskatten på 32 procent tillämpas på löner som betalas ut den 1 januari 2020 eller därefter.

Enligt 4 § i nyckelpersonslagen tillämpas lagen på ansökan av en löntagare från utlandet. Ansökan, i vilken ska läggas fram utredning över att de förutsättningar som avses i lagen föreligger, ska göras skriftligen till Skatteförvaltningen innan det arbete som avses i denna lag börjar eller inom 90 dagar från arbetets början. Om det föreligger förutsättningar för att tillämpa denna lag, gör Skatteförvaltningen en anteckning om beslutet i ärendet i löntagarens skattekort.

Som giltighetstid i det skattekort som ges till nyckelpersonen antecknas den arbetstid i Finland som uppgetts i ansökan och som uppfyller kriterierna i lagen, dock så att skattekortet är i kraft under en tid av högst 48 månader från det att arbetet började.

Ställningstagande

Skatteförvaltningen fattar beslut om att kriterierna för källbeskattning av nyckelpersoner har uppfyllts, när den utfärdar ett skattekort åt en nyckelperson. Beloppet av källskatten föreskrivs däremot i 3 § i nyckelpersonslagen. Den sänkta källskatten på 32 procent tillämpas enligt nyckelpersonslagen på löner som betalas ut den 1 januari 2020 eller därefter.

Arbetsgivaren kan från början av 2020 på eget initiativ ta ut en källskatt av lönen på 32 % för en nyckelperson även om källskatten enligt det tidigare utfärdade skattekortet, som fortfarande gäller 2020, har antecknats som 35 %. Löntagaren behöver alltså inte ansöka om ett nytt källskattekort för nyckelpersoner på grund av lagändringen ifall omständigheterna inte förändras från de som meddelats i den ursprungliga ansökan.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Iisa Väänänen