Skatteförvaltningens beslut om de uppgifter som ska lämnas vid registrering i den särskilda ordningen för gemenskapsintern distansförsäljning av varor, vissa varor som sålts genom användning av elektroniska gränssnitt och tjänster som säljs av skattskyldiga som är etablerade inom gemenskapen

Har getts
7.5.2021
Diarienummer
VH/2127/00.01.00/2021
Giltighet
12.5.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 134 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 505/2014, beslutat:

1 §

Identifikationsuppgifter

Den skattskyldige ska ange sitt namn och mervärdesskattenummer.

2 §

Hemort eller fast driftsställe

Den skattskyldige ska ange om hen har sin hemort eller ett fast driftställe inom gemenskapens territorium.

3 §

Verksamhet

Den skattskyldige ska lämna en redogörelse för verksamheten på grund av vilken hen ansöker om registrering i den särskilda ordningen.

4 §

Bifirmor och parallellfirmor

Den skattskyldige ska ange sin bifirma eller parallellfirma om den skattskyldige i den särskilda ordningen använder ett annat firmanamn än sitt officiella firmanamn.

5 §

Postadress

Den skattskyldige ska ange sin postadress.

6 §

Kontaktperson

Den skattskyldige ska ange kontaktpersonens namn.

7 §

Telefonnummer

Den skattskyldige ska ange sitt telefonnummer.

8 §

E-postadress

Den skattskyldige ska ange sin e-postadress.

9 §

Kommunikationsspråk

Den skattskyldige ska ange sitt kommunikationsspråk.

10 §

Webbplats

Den skattskyldige ska ange sin webbplats om hen har en sådan.

11 §

Bankförbindelse

Den skattskyldige ska ange sitt kontonummer i IBAN-format samt bankens BIC-kod.

12 §

Att fungera som en elektronisk marknadsplats

Den skattskyldige ska anmäla om den skattskyldige är ett sådant elektroniskt gränssnitt som avses i artikel 14a.2 i direktivet 2006/112/EG.

13 §

Startdatum för användning av den särskilda ordningen

Den skattskyldige ska ange startdatumet för användningen av den särskilda ordningen.

14 §

Tidigare användning av den särskilda ordningen

Den skattskyldige ska ange om hen för tillfället använder eller om hen tidigare använt en särskild ordning. Om den skattskyldige använder eller har tidigare använt en särskild ordning ska den skattskyldige ange identifieringsmedlemsstaten och registreringsnumret.

15 §

Byte av identifieringsmedlemsstat

Den skattskyldige ska ange om hen vill fortsätta att använda den nuvarande ordningen och byta identifieringsmedlemsstaten till Finland. Om den skattskyldige vill byta identifieringsmedlemsstaten till Finland ska hen ange den nuvarande identifieringsmedlemsstaten och det nuvarande registreringsnumret.

16 §

Fast driftställe eller avsändnings- eller transportplats för varor i en annan medlemsstat inom gemenskapen

Den skattskyldige ska ange om hen har fasta driftställen eller avsändnings- eller transportplatser för varor i andra medlemsstater inom gemenskapen. Om den skattskyldige har ovan nämnda platser, ska hen ange om det är fråga om ett fast driftställe eller en avsändnings- eller transportplats för varor i en sådan medlemsstat inom gemenskapen där det inte finns ett fast driftställe. Dessutom ska den skattskyldige ange om driftstället har mervärdesskattenummer. Om ett sådant finns ska hen ange mervärdeskattenumret, det land som tilldelat numret samt driftställets namn och adress. Om inget mervärdesskattenummer finns ska den skattskyldige ange sitt skatteregisternummer, det land som tilldelat numret samt driftställets namn och adress.

17 §

Mervärdesskattenummer i andra medlemsstater inom gemenskapen

Den som registrerar sig ska ange de medlemsstater inom gemenskapen i vilka hen tilldelats mervärdeskattenummer samt det mervärdeskattenummer som tilldelats.

18 §

Att lämna anmälan

Anmälan ska lämnas elektroniskt.

Bestämmelserna om det elektroniska förfarande som ska tillämpas för att lämna anmälan finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

19 §

Att underteckna anmälan

Anmälan ska undertecknas.

Den elektroniska anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats på det sätt som Skatteförvaltningen har föreskrivit i sitt beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

20 §

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 12 maj 2021

Helsingfors den 7 maj 2021.

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo