Skatteförvaltningens beslut om registrering av en förmedlare i den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importeras

Har getts
7.5.2021
Diarienummer
VH/2130/00.01.00/2021
Giltighet
12.5.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 134 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 505/2014, beslutat:

1 §

Identifikationsuppgifter

Förmedlaren ska ange sitt namn och mervärdesskattenummer.

2 §

Verksamhetsställe

Förmedlaren ska ange den medlemsstat där hens verksamhetsställe finns, eller om verksamhetsstället inte finns inom gemenskapen, den medlemsstat med ett fast driftställe i vilken förmedlaren anmäler att hen kommer att använda denna särskilda ordning för de skattskyldigas räkning som hen representerar.

3 §

Bifirmor och parallellfirmor

Förmedlaren ska ange sin bifirma eller parallellfirma om förmedlaren i den särskilda ordningen använder ett annat firmanamn än sitt officiella firmanamn.

4 §

Postadress

Förmedlaren ska ange sin postadress.

5 §

Kontaktperson

Förmedlaren ska ange kontaktpersonens namn.

6 §

Telefonnummer

Förmedlaren ska ange sitt telefonnummer.

7 §

E-postadress

Förmedlaren ska ange sin e-postadress.

8 §

Bankförbindelse

Förmedlaren ska ange sitt kontonummer i IBAN-format eller andra motsvarande bankkontouppgifter i något annat motsvarande format samt bankens BIC-kod.

9 §

Verksamhet

Förmedlaren ska lämna en redogörelse för verksamheten på grund av vilken hen ansöker om registrering som förmedlare i importordningen.

10 §

Tidigare användning av den särskilda ordningen

Förmedlaren ska ange om hen för tillfället använder eller om hen tidigare använt en särskild ordning. Om förmedlaren använder eller har tidigare använt en särskild ordning ska hen ange identifieringsmedlemsstaten och registreringsnumret.

11 §

Byte av identifieringsmedlemsstat

Förmedlaren ska ange om hen vill fortsätta att använda den nuvarande ordningen och byta identifieringsmedlemsstaten till Finland. Om förmedlaren vill byta identifieringsmedlemsstaten till Finland ska hen ange den nuvarande identifieringsmedlemsstaten och det nuvarande registreringsnumret.

12 §

Fast driftställe i en annan medlemsstat inom gemenskapen

Förmedlaren ska ange om hen har fasta driftställen i en annan medlemsstat inom gemenskapen. Om förmedlaren har fasta driftställen ska hen ange om driftstället har mervärdesskattenummer. Om ett sådant finns ska hen ange mervärdesskattenumret, det land som tilldelat numret samt driftställets namn och adress. Om inget mervärdesskattenummer finns ska förmedlaren ange skatteregisternummer, det land som tilldelat numret samt driftställets namn och adress.

13 §

Mervärdesskattenummer i andra medlemsstater inom gemenskapen

Förmedlaren ska ange de medlemsstater inom gemenskapen i vilka hen tilldelats mervärdesskattenummer samt det mervärdesskattenummer som tilldelats.

14 §

Att lämna anmälan

Anmälan ska lämnas elektroniskt.

Bestämmelserna om det elektroniska förfarande som ska tillämpas för att lämna anmälan finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

15 §

Att underteckna anmälan

Anmälan ska undertecknas.

Den elektroniska anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats på det sätt som Skatteförvaltningen har föreskrivit i sitt beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

16 §

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 12 maj 2021.

Helsingfors den 7 maj 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo