Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
26.11.2020
Diarienummer
VH/6511/00.01.00/2020
Giltighet
1.12.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 28 a § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), sådant det lyder i lag 523/2010, beslutat:

1 §

Uppgifter i bouppteckningen eller dess bilagor

Utöver vad som föreskrivs i ärvdabalken (40/1965) eller i lagen om skatt på arv och gåva ska i bouppteckningen eller dess bilagor lämnas följande uppgifter och utredningar för arvsbeskattningen:

 1. den avlidnes och dennes rättsinnehavares personbeteckningar,
 2. en kopia av arvskiftesinstrumentet, om arvskifte har förrättats i dödsboet,
 3. en utredning om huruvida den efterlevande maken utnyttjar rätten att behålla den avlidnes kvarlåtenskap helt eller delvis oskiftad i sin besittning såsom avses i 3 kap. 1 a § i ärvdabalken,
 4. en utredning om huruvida den efterlevande maken vägrar att överlåta sin egendom till den först avlidna makens arvingar på så sätt som avses i 103 § 2 mom. i äktenskapslagen (234/1929),
 5. en kopia av avvittringsinstrumentet eller skiftesinstrumentet, om avvittring eller skifte hade förrättats mellan arvlåtarens och den först avlidna makens rättsinnehavare,
 6. hade arvlåtaren varit i äktenskap, en utredning om rätten till egendomen i den först avlidna makens dödsbo vid arvlåtarens död.

2 §

Arvsskattedeklaration i vissa situationer

I situationer som avses i 26 § 2 mom. i lagen om skatt på arv och gåva ska den skattskyldige lämna en skattedeklaration för arvsbeskattningen.

Arvsskattedeklarationen, som gäller arvet efter en person som vid sin död var bosatt någon annanstans än i Finland och efter vilken bouppteckning som avses i 20 kap. i ärvdabalken inte behöver förrättas, ska lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens e-tjänst eller med en blankett som Skatteförvaltningen fastställt för detta ändamål.

Då arvsskattskyldigheten börjar först efter att ett äganderättslöst läge gått ut eller annars i en situation där någon arvsbeskattning inte kan verkställas utifrån en bouppteckning som avses i 20 kap. i ärvdabalken, ska arvsskattedeklarationen formuleras fritt och lämnas skriftligen.

I en fritt formulerad skattedeklaration ska följande uppgifter och utredningar anges:

 1. den avlidnes och den skattskyldiges personbeteckningar,
 2. en utredning om begynnelsetidpunkten för arvsskattskyldigheten och dess grund,
 3. en förteckning över de ärvda tillgångarna och skulderna samt värdena på dem,
 4. en förteckning över sådana tillgångar och skulder som med beaktande av bestämmelserna om avvittring i äktenskapslagen ska beaktas vid fastställandet av värdet på den beskattningsbara arvsandelen vid arvsbeskattningen,
 5. en utredning om sådana anhängiga tvistemål eller inledda myndighetsärenden eller andra motsvarande omständigheter som gäller uppgifter som avses i punkterna 3 och 4, 
 6. har flera personer rätt till den ärvda egendomen, en redogörelse för vars och ens rätt till de ärvda tillgångarna enligt bestämmelserna i äktenskapslagen och ärvdabalken samt bestämmelserna i motsvarande utländsk lagstiftning och eventuella testamentsförordnanden.

Den skattskyldige ska underteckna en skattedeklaration som lämnas på en blankett eller skriftligen fritt formulerad.

3 §

Gåvoskattedeklaration

Den skattskyldige ska lämna en skattedeklaration för gåvobeskattningen elektroniskt i Skatteförvaltningens e-tjänst eller med en blankett som Skatteförvaltningen fastställt för detta ändamål. Den skattskyldige ska underteckna en skattedeklaration som lämnas på en blankett.

4 §

Anmälan om rättelse till följd av förändrade grunder för beskattningen

Den skattskyldige ska i situationer som avses i 38 § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva anmäla om grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen har förändrats genom att lämna uppgifterna och utredningarna elektroniskt till Skatteförvaltningen i Skatteförvaltningens e-tjänst eller skriftligen fritt formulerade.

I anmälan ska ges en utredning om hur grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen har förändrats efter verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Till anmälan ska bifogas avvittringsavtal, arvskiftesavtal, skiftesmannens beslut, beslut från en allmän domstol, utsökningsmyndighetens beslut, avtal genom vilket stadfästs förlikning i ett privaträttsligt tvistemål eller annan motsvarande handling på vilken ändringen av grunderna för arvs- eller gåvoskatten grundar sig.

Den skattskyldige ska underteckna en anmälan som lämnas skriftligen fritt formulerad.

5 §

Övriga uppgifter

Den skattskyldige ska förutom de uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration lämna även andra kompletterande uppgifter och utredningar som behövs för att reda ut det arv eller den gåva som ska beskattas.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2020.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen (546/2015).

Beslutet ska tillämpas på de fall där skattskyldigheten har uppstått efter att beslutet har trätt i kraft.

Helsingfors den 26 november 2020

Generaldirektör Markku Heikura                                                            

Överinspektör Markus Kautto